| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/17/2010 Rady Gminy Milówka

z dnia 30 grudnia 2010r.

Uchwała Budżetowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Uchwala się budżet Gminy Milówka na 2011 rok zwany dalej budżetem w zakresie:

1) Dochodów w wysokości 31 130 100,00 zł. zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 24 739 582,00 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 6 390 518,00 zł.

2) Wydatków w wysokości 34 154 302,00 zł. zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały z tego

a) wydatki bieżące w kwocie 22 628 859,44 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 525 442,56 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 228 929,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 5 157 028,00 zł.

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 792 699,00 zł.

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 903 026,00 zł.

d) wydatki na obsługę długu w wysokości 438 174,00 zł.

2. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Milówka w wysokości 552 021,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt, w wysokości 3 024 202,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek, w kwocie 807 600,00 zł,

b) kredytów, w kwocie 2 216 602,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 799 701,00zł , z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 992 101,00 zł, z tego:

- na spłatę ewentualnego poręczenia w ramach umowy z NFOŚ i GW, w wysokości 552 021,00 zł.

- na udział własny w inwestycjach realizowanych ze środków UE oraz na budowę dróg gminnych w wysokości 4 440 080,00 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 807 600,00 zł. z tego:

- na dofinansowania zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Milówka etap IV w wysokości 307 600,00 zł.

- na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamasznicy nr 1” w wysokości 500 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 775 499,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 725 335,00 zł, w tym na spłatę kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w 2010 roku w wysokości 930 536 zł.

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 260 164,00 zł,

c) wykupu papierów wartościowych 790 000,00 zł.

4. Ustala się, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a, b,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b, c,

c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 500 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 141 583,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 155 417,00 zł. z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 417,00 zł.

b) na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w trybie konkursu ofert w wysokości 70 000,00 zł.

c) na dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych w Gminie Milówka w ramach „Akcji Zima Lato w Milówce” w wysokości 50 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1 370 626,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz kwotę dotacji przedmiotowej wraz z jej kalkulacją dla zakładu budżetowego w zakresie określonym, w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230 000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 230 000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

2. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów w wysokości 2 770 161,00 zł. i wydatków w wysokości 2 770 161,00 zł. oraz dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 48 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

3. Ustala się plan zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w wysokości 273 272,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem określonym w § 2 ust. 2 lit. a, b,

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 500 000,00 zł.

4. Dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, za wyjątkiem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty nie przekraczającej 5 % planu wydatków jednostki na 2011 r.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

zał.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

zał. 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

zał. 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

zał. 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

zał. 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

zał. 9

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »