| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/17/2010 Rady Gminy Milówka

z dnia 30 grudnia 2010r.

Uchwała Budżetowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Uchwala się budżet Gminy Milówka na 2011 rok zwany dalej budżetem w zakresie:

1) Dochodów w wysokości 31 130 100,00 zł. zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 24 739 582,00 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 6 390 518,00 zł.

2) Wydatków w wysokości 34 154 302,00 zł. zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały z tego

a) wydatki bieżące w kwocie 22 628 859,44 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 525 442,56 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 228 929,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 5 157 028,00 zł.

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 792 699,00 zł.

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 903 026,00 zł.

d) wydatki na obsługę długu w wysokości 438 174,00 zł.

2. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Milówka w wysokości 552 021,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt, w wysokości 3 024 202,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek, w kwocie 807 600,00 zł,

b) kredytów, w kwocie 2 216 602,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 799 701,00zł , z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 992 101,00 zł, z tego:

- na spłatę ewentualnego poręczenia w ramach umowy z NFOŚ i GW, w wysokości 552 021,00 zł.

- na udział własny w inwestycjach realizowanych ze środków UE oraz na budowę dróg gminnych w wysokości 4 440 080,00 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 807 600,00 zł. z tego:

- na dofinansowania zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Milówka etap IV w wysokości 307 600,00 zł.

- na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamasznicy nr 1” w wysokości 500 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 775 499,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 725 335,00 zł, w tym na spłatę kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w 2010 roku w wysokości 930 536 zł.

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 260 164,00 zł,

c) wykupu papierów wartościowych 790 000,00 zł.

4. Ustala się, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a, b,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b, c,

c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 500 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 141 583,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 155 417,00 zł. z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 417,00 zł.

b) na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w trybie konkursu ofert w wysokości 70 000,00 zł.

c) na dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych w Gminie Milówka w ramach „Akcji Zima Lato w Milówce” w wysokości 50 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1 370 626,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz kwotę dotacji przedmiotowej wraz z jej kalkulacją dla zakładu budżetowego w zakresie określonym, w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230 000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 230 000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

2. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów w wysokości 2 770 161,00 zł. i wydatków w wysokości 2 770 161,00 zł. oraz dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 48 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

3. Ustala się plan zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w wysokości 273 272,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem określonym w § 2 ust. 2 lit. a, b,

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 500 000,00 zł.

4. Dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, za wyjątkiem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty nie przekraczającej 5 % planu wydatków jednostki na 2011 r.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

zał.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

zał. 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

zał. 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

zał. 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

zał. 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/17/2010
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

zał. 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »