| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 57/V/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010r. Nr 180, poz.1493 ze zm.), uchwały Nr 321/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. w sprawie: uchwalenia „Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubliniec” Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu określonym w paragrafach poniższych.

§ 2. Zespól interdyscyplinarny, zwany dalej Zespołem, realizuje zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie o pomocy społecznej i innych właściwych przepisach oraz Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubliniec, a także zadania wynikające z założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,

2) Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu,

4) Szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w Lublińcu,

5) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,

6) Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu,

7) Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lublińcu,

8) Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu,

9) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

§ 4. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lublińca w drodze Zarządzenia spośród przedstawicieli podmiotów wymienionych w § 3, imiennie wskazanych przez osoby kierujące tymi podmiotami.

§ 5. Każdy członek Zespołu przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa Burmistrzowi oświadczenie, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 6. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Zespołu, Burmistrz Miasta powołuje w jego miejsce innego przedstawiciela z tej samej instytucji, po wskazaniu kandydata przez osobę kierującą tą instytucją.

§ 7. Brak treści

1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybierany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością Przewodniczący Zespołu.

2. O wyborze Przewodniczącego zawiadamia się pisemnie Burmistrza.

3. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wybiera się na czas nieokreślony.

§ 8. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym Przewodniczący Zespołu, może zostać odwołany na skutek:

1) pisemnej rezygnacji

2) uzasadnionego wniosku zwykłej większości członków Zespołu

3) uzasadnionego wniosku osoby kierującej podmiotem, którego dany członek jest przedstawicielem

4) uzasadnionego podejrzenia naruszenia poufności w związku ze złożonym oświadczeniem.

§ 9. Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz określa zakres działania poszczególnych grup.

§ 10. Brak treści

1. Z każdego posiedzenia Zespołu lub grup roboczych sporządza się protokół zawierający:

1) listę obecności

2) tematykę omawianych spraw ogólnych

3) omówienie przypadków indywidualnych

4) wskazanie niezbędnych do podjęcia działań

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Zespołu lub grup roboczych.

§ 11. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych organizowane są w jednostce zapewniającej obsługę organizacyjno-techniczną, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu. W przypadkach wynikających z rodzaju i charakteru sprawy posiedzenia mogą być organizowane również w siedzibach podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »