| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 57/V/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010r. Nr 180, poz.1493 ze zm.), uchwały Nr 321/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. w sprawie: uchwalenia „Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubliniec” Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu określonym w paragrafach poniższych.

§ 2. Zespól interdyscyplinarny, zwany dalej Zespołem, realizuje zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie o pomocy społecznej i innych właściwych przepisach oraz Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubliniec, a także zadania wynikające z założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,

2) Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu,

4) Szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w Lublińcu,

5) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,

6) Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu,

7) Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lublińcu,

8) Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu,

9) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

§ 4. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lublińca w drodze Zarządzenia spośród przedstawicieli podmiotów wymienionych w § 3, imiennie wskazanych przez osoby kierujące tymi podmiotami.

§ 5. Każdy członek Zespołu przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa Burmistrzowi oświadczenie, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 6. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Zespołu, Burmistrz Miasta powołuje w jego miejsce innego przedstawiciela z tej samej instytucji, po wskazaniu kandydata przez osobę kierującą tą instytucją.

§ 7. Brak treści

1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybierany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością Przewodniczący Zespołu.

2. O wyborze Przewodniczącego zawiadamia się pisemnie Burmistrza.

3. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wybiera się na czas nieokreślony.

§ 8. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym Przewodniczący Zespołu, może zostać odwołany na skutek:

1) pisemnej rezygnacji

2) uzasadnionego wniosku zwykłej większości członków Zespołu

3) uzasadnionego wniosku osoby kierującej podmiotem, którego dany członek jest przedstawicielem

4) uzasadnionego podejrzenia naruszenia poufności w związku ze złożonym oświadczeniem.

§ 9. Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz określa zakres działania poszczególnych grup.

§ 10. Brak treści

1. Z każdego posiedzenia Zespołu lub grup roboczych sporządza się protokół zawierający:

1) listę obecności

2) tematykę omawianych spraw ogólnych

3) omówienie przypadków indywidualnych

4) wskazanie niezbędnych do podjęcia działań

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Zespołu lub grup roboczych.

§ 11. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych organizowane są w jednostce zapewniającej obsługę organizacyjno-techniczną, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu. W przypadkach wynikających z rodzaju i charakteru sprawy posiedzenia mogą być organizowane również w siedzibach podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »