| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)
Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 31.463.707,02 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 21.633.559,02 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.830.148,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 32.918.440,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 19.030.679,31 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.887.761,00 zł - zgodnie z tabelą nr 2 .
§ 3. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 76.000 zł, z tego:
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42.000. zł,
2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 34.000 zł.
§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.454.733,29 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek – w kwocie 737.000 zł,
b) zaciągniętych kredytów – w kwocie 717.733,29 zł.
§ 5. Ustala się przychody w kwocie 2.206.500,29 zł oraz rozchody w kwocie 751.767,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.454.733,29 zł,
2. spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 87.767,00 zł,
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.500.000 zł,
4. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2.500.000 zł.
§ 7. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 120.000 zł.
§ 8. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 943.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami;
5) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12. Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach do dokonywania w planie finansowym zmian w trakcie roku budżetowego pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak
Załącznik nr Tabela nr 1
do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2011
Załącznik nr Tabela nr 2
do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2011
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2011
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Plan wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji na rok 2011
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2011
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Plan przychodów i kosztów dla Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na rok 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »