| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OI/A.031.4.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 7 lutego 2011r.

w sprawie realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Gminę Goczałkowice-Zdrój Gminie Pszczyna realizacji zadań w 2011r, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, określenie szczegółowych zasad uczęszczania dzieci na w/w zajęcia oraz zasad wzajemnych rozliczeń w tego tytułu.

§ 2.

Gmina Pszczyna oświadcza, że zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w § 1 będą organizowane w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25, zwanej dalej szkołą.

§ 3.

1. Dzieci z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój będą przyjmowane na zajęcia na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez podmioty, o których mowa w art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1990r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wraz z pisemnym potwierdzeniem objęcia dziecka finansowaniem w/w zajęć przez Gminę Goczałkowice-Zdrój.

2. Gmina Pszczyna jest zobowiązana poinformować pisemnie Gminę Goczałkowice-Zdrój o przyjęciu dziecka i terminie rozpoczęcia zajęć.

§ 4.

1. Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci będzie odbywać się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133).

2. Gmina Pszczyna zapewni odpowiednich specjalistów do prowadzenia zajęć, zgodnie z potrzebami i zaleceniami określonymi w opinii, o której mowa w § 3 ust.1.

3. Zajęcia wczesnego wspomagania będą prowadzone w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zgodnie z indywidualnym programem wczesnego wspomagania.

4. Terminy uczestnictwa dzieci w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju zostaną ustalone przez Dyrektora szkoły z rodzicami dzieci uczestniczących w tych zajęciach.

§ 5.

1. Gmina Goczałkowice-Zdrój zobowiązuje się przekazać Gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1 w kwocie stanowiącej iloczyn stawki ryczałtowej za godzinę w wysokości 60,00 zł i liczby godzin zajęć określonych indywidualnie dla każdego dziecka po przyjęciu dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania.

2. Gmina Goczałkowice-Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540.

3. Kwota dotacji celowej na każde dziecko przyjęte na zajęcia wczesnego wspomagania zostanie przekazana na konto jednorazowo w terminie do 30 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 6.

W 2011 r. z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju będzie korzystać jedno dziecko.

§ 7.

1. Kwota dotacji obliczona zgodnie z zasadą określoną w § 5 ust.1 wynosi w 2011r. przy 8 godzinach zajęć w miesiącu 4320,00 zł słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych

2. Kwota, o której mowa w ust.1 jest kwota planowaną i może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby dzieci uczestniczących w zajęciach, zmiany stawki ryczałtowej za godzinę zajęć lub innej liczby godzin zajęć.

§ 8.

Kwota dotacji zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2011r.

§ 9.

1. Gmina Pszczyna przedstawi rozliczenie należnej kwoty dotacji, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Rozliczenie obejmuje łączną kwotę dotacji przekazanych w roku budżetowym na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci skierowanych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój z uwzględnieniem liczby godzin zajęć, w których te dzieci uczestniczyły i nastąpi do 15 stycznia 2012r.

§ 10.

1. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji, wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 9 będzie wyższa od łącznej kwoty dotacji przekazanych w roku budżetowym, Gmina Goczałkowice-Zdrój zobowiązuje się do zapłaty różnicy, w terminie do 31.01.2012r. . W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Goczałkowice-Zdrój zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

2. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji, wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 9 będzie niższa od łącznej kwoty dotacji przekazanych w roku budżetowym, Gmina Pszczyna zobowiązuje się do zwrotu nadpłaty, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 11.

Gmina Pszczyna jest zobowiązana niezwłocznie poinformować pisemnie Gminę Goczałkowice-Zdrój o rezygnacji z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci złożonej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

§ 12.

Porozumienie obejmuje zadania realizowane w okresie od dnia 01.02.2011r. do dnia 31.12.2011r

§ 13.

1. Ze strony Gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna, tel. 032/210 21 93.

2. Ze strony Gminy Goczałkowice-Zdrój za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty ul. Powstańców Śl. 3, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 032/210 77 12.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do w/w ustaw.

§ 15.

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 16.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 17.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy są dla Gminy Goczałkowice-Zdrój, a dwa dla Gminy Pszczyna.

Zastępca Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik do Porozumienia Nr OI/A.031.4.2011
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 7 lutego 2011 r.

Rozliczenie kwoty dotacji w roku 2010

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba godzin w m-cu I

Liczba godzin w m-cu II

Liczba godzin w m-cu III

Liczba godzin w m-cu IV

Liczba godzin w m-cu V

Liczba godzin w m-cu VI

Liczba godzin w m-cu IX

Liczba godzin w m-cu X

Liczba godzin w m-cu XI

Liczba godzin w m-cu XII

Ogółem liczba godzin

Stawka za godzinę

Kwota przyznanej dotacji

Kwota należnej dotacji

Kwota do zwrotu zł

Dopłata zł

1

60,00 zł

2

RAZEM

Sporządzono na podstawie rozliczeń miesięcznych potwierdzonych przez dyrektora szkoły.

sporządził:…………………………………… zatwierdził:……………………………………Główny księgowy:…………………………..................................,dnia............................... r.

Zastępca Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »