| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Tworóg

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. d, i art. 51 ust. 1 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z póź. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3 , art. 235 ust. 1-3,art. 236 ust. 1-4, art. 237,art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmianami) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1241)

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 21.627.894,96 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 18.280.257,33 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 3.347.637,63 zł

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 22.805.784,96 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 17.936.596,57 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 4.869.188,39 zł

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.177.890 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów krajowych w kwocie 1.177.890 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.130.425 zł oraz rozchody w kwocie 1.952.535 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się :

1) rezerwę ogólną - w kwocie 64.853 zł.

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 46.000 zł

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.649.677 zł zgodnie tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 200 zł zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zawarty w tabeli nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.000 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 101.000 zł.

b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500zł.

zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł oraz wydatki w kwocie 133.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2011 rok wynosi 589.904,52 zł w tym:

1) na zadania bieżące 567.904,52 zł z czego:

a) dotacje podmiotowe - 449.903,00 zł

b) dotacje celowe - 118.001,52 zł

2) zadania inwestycyjne 22.000,00 zł z czego:

a) dotacje celowe - 22.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się limit dla :

a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000 zł

b) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 1.177.890 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.132.805 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy:

a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 3.000.000 zł.

b) do zaciągania kredytów na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 1.177.890 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.132.805 zł

c) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

d) do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela 1 - Dochody budzetu gminy Tworóg na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela 2 - Wydatki budżetu gminy Tworóg na rok 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela 3 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Tabela 4 - Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Tabela 5 - Dochody i wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Tabela 6 - Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Tabela 7 - Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Tabela 8 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Tabela 9 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »