| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Tworóg

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. d, i art. 51 ust. 1 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z póź. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3 , art. 235 ust. 1-3,art. 236 ust. 1-4, art. 237,art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmianami) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1241)

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 21.627.894,96 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 18.280.257,33 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 3.347.637,63 zł

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 22.805.784,96 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 17.936.596,57 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 4.869.188,39 zł

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.177.890 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów krajowych w kwocie 1.177.890 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.130.425 zł oraz rozchody w kwocie 1.952.535 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się :

1) rezerwę ogólną - w kwocie 64.853 zł.

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 46.000 zł

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.649.677 zł zgodnie tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 200 zł zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zawarty w tabeli nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.000 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 101.000 zł.

b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500zł.

zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł oraz wydatki w kwocie 133.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2011 rok wynosi 589.904,52 zł w tym:

1) na zadania bieżące 567.904,52 zł z czego:

a) dotacje podmiotowe - 449.903,00 zł

b) dotacje celowe - 118.001,52 zł

2) zadania inwestycyjne 22.000,00 zł z czego:

a) dotacje celowe - 22.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się limit dla :

a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000 zł

b) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 1.177.890 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.132.805 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy:

a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 3.000.000 zł.

b) do zaciągania kredytów na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 1.177.890 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.132.805 zł

c) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

d) do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela 1 - Dochody budzetu gminy Tworóg na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela 2 - Wydatki budżetu gminy Tworóg na rok 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela 3 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Tabela 4 - Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Tabela 5 - Dochody i wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Tabela 6 - Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Tabela 7 - Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Tabela 8 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Tworóg
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Tabela 9 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »