| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 - 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 9.858.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) bieżące w kwocie 9.558.000 zł

b) majątkowe w kwocie 300.000 zł

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 9.425.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

a) bieżące w kwocie 9.214.000 zł

b) majątkowe w kwocie 211.000 zł

3) Ustala się wydatki majątkowe na rok 2011 nie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Ustala się nadwyżkę budżetową na rok 2011 w kwocie 433.000 zł.

2) Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2011 zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Ustala się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 9.450 zł.

2) Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.850 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków do dyspozycji sołectw na zadania z zakresu porządku i ładu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych z dotacji budżetu państwa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągnięcia odnawialnego krótkoterminowego kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł.

2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 20.000 zł.

4) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12. 1) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moca obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Planowane dochody budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Plan wydatków budżetu Gminy Kornowac na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok (nie ujęte w WPF)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez samorządy sołeckie w 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Zwalczania Narkomanii

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Przychody i rozchody budżetu oraz źródła finansowania

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych z dotacji z budżetu państwa na rok 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.doc

Plan dochodów i wydatków na rok 2011 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »