| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30/v/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2) podatku rolnego od osób fizycznych;

3) podatku leśnego od osób fizycznych;

Lp.

Inkasenci

Nazwa sołectwa

1

Jerzy Pasek

Bonowice

2

Henryk Drej

Brzostek

3

Jan Miszczyk

Bógdał

4

Anna Kwiecień

Chałupki

5

Ryszard Dors

Drużykowa

6

Rafał Chabierski

Goleniowy

7

Grzegorz Baran

Grabiec

8

Andrzej Szymczyk

Gustawów- Małachów

9

Zdzisław Ptaszek

Ołudza

10

Władysław Warzecha

Przyłęk

11

Barbara Harazińska

Rędziny

12

Joanna Gomułka

Rokitno

13

Radosław Bielanowicz

Siedliska

14

Lech Dzienniak

Starzyny

15

Tadeusz Majchrzak

Szyszki-Łąkietka

16

Jarosław Szlęk

Tęgobórz

17

Marek Kania

Wólka Ołudzka

18

Aleksander Stępień

Wólka Starzyńska

4) opłaty targowej.

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat:

1) inkasentami podatków i opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3 są sołtysi na terenie swojego sołectwa, t. j.:

2) inkasentami opłaty targowej są następujące osoby, będące pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny:

a) Henryk Krupa,

b) Henryk Krzętowski,

c) Stanisław Gradziński

§ 3. 1) Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt.1 są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków i opłat odpowiednio od osób zamieszkałych lub posiadających majątek na obszarze Gminy Szczekociny podlegający opodatkowaniu.

2) Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt. 2, są uprawnieni i zobowiązani do pobierania opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku i na terenie Gminy Szczekociny.

3) Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. 1) Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowisk

§ 5. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, podatków pobranych w wysokości:

Lp.

Inkasenci

Procent od zebranej kwoty

1

Jerzy Pasek

9 %

2

Henryk Drej

9 %

3

Jan Miszczyk

14 %

4

Anna Kwiecień

14 %

5

Ryszard Dors

9 %

6

Rafał Chabierski

9 %

7

Grzegorz Baran

9 %

8

Andrzej Szymczyk

14 %

9

Zdzisław Ptaszek

9 %

10

Władysław Warzecha

9 %

11

Barbara Harazińska

14 %

12

Joanna Gomułka

9 %

13

Radosław Bielanowicz

9 %

14

Lech Dzienniak

9 %

15

Tadeusz Majchrzak

14 %

16

Jarosław Szlęk

9 %

17

Marek Kania

9 %

18

Aleksander Stępień

9 %

Wynagrodzenie będzie wypłacane w następujących terminach:

1) do 30 kwietnia po upływie terminu płatności I raty podatku

2) do 30 czerwca po upływie terminu płatności II raty podatku

3) do 31 października po upływie terminu płatności III raty podatku

4) do 31 grudnia po upływie terminu płatności IV raty podatku

§ 7. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i niezapłacony w terminie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr 293/XLII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa i Uchwała Nr 311/XLIII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie zmiany Uchwały Nr 293/XLII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »