| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/P-7/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 14 lutego 2011r.

w sprawie zasad współfinansowania nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan

1. Uwzględniając wniosek przełożonego Zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku w sprawie przyznania 6/18 godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 dla 24 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez gminę Pszczyna, gminę Czechowice- Dziedzice i gminę Goczałkowice - Zdrój, wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, w wymiarze 0,33 etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkolno –Przedszkolnym - Szkole Podstawowej nr 10 w Piasku ul. Szkolna 10.

2. Lekcje religii realizowane są w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w siedzibie Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Piasku ul. Katowicka 59.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2.

Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1 , a które ponosi gmina Pszczyna obejmują:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3.

1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą:

- 909,08 zł w 2011r.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Goczałkowice-Zdrój zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z gminy Goczałkowice- Zdrój w roku 2010 tj. za 1 ucznia w wysokości: - 37,88 zł miesięcznie w 2011r.

Gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust.3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 jednorazowo za okres od I 2010r. do VIII 2010 do dnia 15.04.2011r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do dnia 31.08.2011r. Otrzymane kwoty dotacji zostaną rozliczone zgodne z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

3. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan zostanie przedstawione udzielającemu dotacje w formie pisemnej w terminie zgodnym z art. 250 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do dnia 07.09.2011r.

4. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji jaką za okres od stycznia do sierpnia 2011 otrzymała gmina Pszczyna od gminy Goczałkowice Zdrój, to gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 7 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie ,oprócz należności głównej gmina zobowiązuje się zapłacić odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.4.

2) niższa od kwoty dotacji jaką za okres od stycznia do sierpnia 2011 otrzymała gmina Pszczyna od gminy Goczałkowice-Zdrój, to gmina Pszczyna zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w zawyżonej wysokości w terminie 7 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3. zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

§ 5.

1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w roku szkolnym 2010/2011, tj. na okres od 01.01.2011 roku do 31.08.2011 roku.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna tel. 032 210 21 93.

3. Ze strony gminy Goczałkowice - Zdrój za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada : Gminny Zespół Oświaty , tel.32/2107712

§ 6.

Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy udzielającej dotacji.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania., z mocą o d 1 stycznia 2011r.

§ 8.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Pszczyny


Driusz Skrobol

Zastępca Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha


Załącznik do Porozumienia Nr PZE/P-7/11
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie zasad współfinansowania nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan

Nauczyciel religii – zatrudniony w ZSP - SP Nr 10 w Piasku
Stawka zasadnicza – 679,67 zł
Wysługa – 0,00
Motywacyjny – 10,00 zł
Łącznie – 689,67 zł
Wymiar zatrudnienia 6/18


KALKULACJA – koszt miesięczny

2011 rok

§ 4010

689,67

§ 4040

19,54

§ 4110

107,73

§ 4120

17,38

§ 4440

74,76

RAZEM

909,08

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci
z gminy Goczałkowice-Zdrój

24/1

miesięczna kwota dotacji do przekazania

37,88 zł

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

Zastępca Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »