| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 9 lutego 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1. Określa się wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbrosławice, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wymogi, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbrosławice, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels

`


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/11
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 9 lutego 2011 r.

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbrosławice

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien posiadać :

1) obiekty techniczno-biurowe

2) pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym również odpadów wielkogabarytowych i biodegradowalnych

3) bazę transportową, odpowiednią do świadczonych usług wraz z :

a) miejscami postojowymi w ilości odpowiadającej ilości pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych

b) obiektem technicznym (garażowo-postojowym) wyposażonym w narządzia i urządzenia zapewniające utrzymanie pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

4) program komputerowy umożliwiający comiesięczne przekazywanie informacji, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w formie elektronicznej.

§ 2. Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych powinny :

1) spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami).

2) posiadać odpowiednie trwałe i widoczne oznakowanie, umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd.

3) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wysypywanie się odpadów, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów).

4) być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.

5) zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.

§ 3. 1) miejscami unieszkodliwiania odpadów komunalnych są miejsca wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, potwierdzone umową z odbiorcą nieczystości stałych.

2) miejscami odzysku selektywnie zbieranych odpadów są instalacje do odzysku odpadów, przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.

§ 4. Wymagania określone w § 1 powinny być wykazane :

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajdują się obiekty techniczno-biurowe.

2) dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów komunalnych

3) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/11
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 9 lutego 2011 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbrosławice

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien posiadać :

1) obiekty techniczno-biurowe

2) pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne i sanitarno- porządkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617)

3) bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług, wraz z :

a) miejscami postojowymi w ilości odpowiadającej ilości pojazdów asenizacyjnych

b) zapleczem technicznym wyposażonym w narzędzia i urządzenia zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

4) program komputerowy umożliwiający comiesięczne przekazywanie informacji w formie elektronicznej, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. Pojazdy asenizacyjne powinny :

1) spełniać warunki techniczne, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami).

2) być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd

3) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylewanie się bądź roznoszenie przykrych woni (odorów).

4) być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia nieczystości ciekłych w trakcie prac załadunkowych.

5) zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.

§ 3. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych jest stacja zlewna wskazana przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,potwierdzona umową z odbiorcą nieczystości płynnych.

§ 4. Wymagania określone w § 1 powinny być wykazane :

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się obiekty techniczno-biurowe

2) dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdami aseniazcyjnymi

3) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »