| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.4.2011 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach w roku szkolnym 2010/2011

zawarte pomiędzy Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez:

- Henryka Kolarczyka - Wicestarostę Pszczyńskiego

- Zygmunta Jelenia - Członka Zarządu

działających na podstawie uchwały Nr II/17/06 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zawarcia z Miastem Katowice, porozumienia dotyczącego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego

a

- Miastem Katowice reprezentowanym przez:

- Krystynę Siejna - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice

- Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji

działających na podstawie uchwały Nr LIX/1346/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego

§ 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w sprawie przyznania jednego etatu nauczyciela na realizację nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 dla 58 uczniów zamieszkałych na terenie: Katowic, Bedzina, Chorzowa, Czerwionki-Leszczyny, Jaworzna, Łazisk Górnych, Mikołowa, Mysłowic, Powiatu Pszczyńskiego, Radzionkowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tychów, Żor, wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, w wymiarze jednego etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 228. Lekcje religii realizowane są w Kościele Zielonoświątkowym Zbór "BETANIA" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w §1, a które ponosi Miasto Katowice obejmują:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na jeden etat, tj. dla 1 ucznia z terenu powiatu pszczyńskiego przypada 0,02 części z jednego etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2 wynoszą 3.960,48 złotych w 2010 roku, oraz 4.438,71 złotych w 2011 roku.

Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Katowice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazywać dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na jeden etat, tj. 79,21 złotych miesięcznie za 2010 rok, oraz 88,77 złotych miesięcznie w 2011 roku.

3. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Katowice, tj.: ING Bank Śląski S.A., Oddział Regionalny Katowice, nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164 , do dnia 14-go każdego miesiąca, z tym że dotację za okres od 1 września 2010 roku do 28 lutego 2011 roku Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice nie póżniej niż do dnia 28 lutego 2011 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011.

2. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2, lub zmiany nauczyciela religii, lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczona do dnia 30 września 2011 roku. Do dnia 30 września 2011 roku Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Pszczyńskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświatkowegho zbór "BETANIA" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267.

4. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką na rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Powiat Pszczyński zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Pszczyński zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.4.

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Miasto Katowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 15 dni od daty wykorzystania dotacji do Powiatu Pszczyńskiego, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w roku szkolnym 2010/2011, tj. za okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 września 2010r.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden do publikacji.

Załącznik do Porozumienia Nr OS.4.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik do porozumienia

Wicestarosta


Henryk Kolarczyk


Członek Zarządu


Zygmunt Jeleń

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Eduklacji


Mieczysław Żyrka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »