| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZZ.8101-3/11 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie powierzenia zadania o charakterze publicznym w stosunku do mieszkańców Piekar Śląskich, w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

Na podstawie art. 73 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

§ 1. Prezydent Miasta Piekary Śląskie powierza a Prezydent Bytomia przyjmuje do realizacji zadanie o charakterze publicznym w stosunku do mieszkańców Piekar Śląskich, w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 Porozumienia, zgodnie z zarządzeniem nr 440 Prezydenta Bytomia z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu, realizował będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej „Zespołem”, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16, funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

§ 3. Zespół, o którym mowa w § 2, zakresem działania obejmował będzie obszar Miasta Bytomia i Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Strony niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiają, że Prezydent Bytomia umocowany jest do:

1) występowania o środki finansowe z budżetu państwa niezbędne do realizacji zadania, o którym mowa w § 1;

2) wystawiania legitymacji osobom niepełnosprawnym lub upoważnienia innej osoby do wystawiania przedmiotowych legitymacji;

3) ustalania wynagrodzeń przewodniczącego i pozostałych członków Zespołu.

§ 5. 1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, poprzez budżet Wojewody Śląskiego oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Strony niniejszego Porozumienia zobowiązują się do proporcjonalnego pokrywania kosztów związanych z obsługą Zespołu, w odniesieniu do liczby mieszkańców danego miasta, objętych zadaniami, o których mowa w § 1 i § 4.

3. Wielkość środków planowanych na obsługę zadań w 2011 r., o których mowa w § 1 i § 4 Porozumienia, przypadających na mieszkańców Piekar Śląskich, poza środkami przyznanymi z budżetu państwa na ich realizację, określa załącznik do Porozumienia.

4. Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się do przekazywania Miastu Bytom środków finansowych, o których mowa w załączniku do Porozumienia, w czterech transzach, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 31 marca 2011 r. - w wysokości 10.116,00 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2011 r. - w wysokości 10.116,00 zł,

- III transza - do 30 września 2011 r. - w wysokości 10.116,00 zł,

- IV transza - do 30 listopada 2011 r. - w wysokości 10.116,00 zł.

5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, będą przekazywane przez Miasto Piekary Śląskie na rachunek bankowy Miasta Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu – Wydział Finansowy GETIN NOBLE Bank S.A. O/Bytom nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440.

6. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, Miastu Bytom przysługują odsetki ustawowe.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany postanowień objętych Porozumieniem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji Porozumienia strony postanawiają rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia oddać pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Bytomia


Piotr Koj

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


Stanisław Korfanty


Załącznik do Porozumienia Nr ZZ.8101-3/11
Prezydenta Bytomia
z dnia 2 marca 2011 r.

1) Wielkość środków planowanych w 2011 r. na obsługę zadania, poza środkami przyznanymi z budżetu państwa na jego realizację wynosi 187.942,00 zł;

2) liczba osób, będących mieszkańcami Piekar Śląskich, objętych zadaniami prowadzonymi przez Zespół w roku poprzednim - 1009 osób (tj. 21,53% wszystkich osób objętych zadaniami prowadzonymi przez Zespół w roku poprzednim – 4.686 osób);

3) wielkość środków planowanych w 2011 r. na obsługę zadań, przypadających na mieszkańców Piekar Śląskich, poza środkami przyznanymi z budżetu państwa na ich realizację wynosi 40.464,00 zł (187.942,00 zł x 21,53%).

Prezydent Bytomia


Piotr Koj

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


Stanisław Korfanty

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »