| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZZ.8101-3/11 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie powierzenia zadania o charakterze publicznym w stosunku do mieszkańców Piekar Śląskich, w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

Na podstawie art. 73 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

§ 1. Prezydent Miasta Piekary Śląskie powierza a Prezydent Bytomia przyjmuje do realizacji zadanie o charakterze publicznym w stosunku do mieszkańców Piekar Śląskich, w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 Porozumienia, zgodnie z zarządzeniem nr 440 Prezydenta Bytomia z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu, realizował będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej „Zespołem”, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16, funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

§ 3. Zespół, o którym mowa w § 2, zakresem działania obejmował będzie obszar Miasta Bytomia i Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Strony niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiają, że Prezydent Bytomia umocowany jest do:

1) występowania o środki finansowe z budżetu państwa niezbędne do realizacji zadania, o którym mowa w § 1;

2) wystawiania legitymacji osobom niepełnosprawnym lub upoważnienia innej osoby do wystawiania przedmiotowych legitymacji;

3) ustalania wynagrodzeń przewodniczącego i pozostałych członków Zespołu.

§ 5. 1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, poprzez budżet Wojewody Śląskiego oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Strony niniejszego Porozumienia zobowiązują się do proporcjonalnego pokrywania kosztów związanych z obsługą Zespołu, w odniesieniu do liczby mieszkańców danego miasta, objętych zadaniami, o których mowa w § 1 i § 4.

3. Wielkość środków planowanych na obsługę zadań w 2011 r., o których mowa w § 1 i § 4 Porozumienia, przypadających na mieszkańców Piekar Śląskich, poza środkami przyznanymi z budżetu państwa na ich realizację, określa załącznik do Porozumienia.

4. Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się do przekazywania Miastu Bytom środków finansowych, o których mowa w załączniku do Porozumienia, w czterech transzach, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 31 marca 2011 r. - w wysokości 10.116,00 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2011 r. - w wysokości 10.116,00 zł,

- III transza - do 30 września 2011 r. - w wysokości 10.116,00 zł,

- IV transza - do 30 listopada 2011 r. - w wysokości 10.116,00 zł.

5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, będą przekazywane przez Miasto Piekary Śląskie na rachunek bankowy Miasta Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu – Wydział Finansowy GETIN NOBLE Bank S.A. O/Bytom nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440.

6. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, Miastu Bytom przysługują odsetki ustawowe.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany postanowień objętych Porozumieniem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji Porozumienia strony postanawiają rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia oddać pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Bytomia


Piotr Koj

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


Stanisław Korfanty


Załącznik do Porozumienia Nr ZZ.8101-3/11
Prezydenta Bytomia
z dnia 2 marca 2011 r.

1) Wielkość środków planowanych w 2011 r. na obsługę zadania, poza środkami przyznanymi z budżetu państwa na jego realizację wynosi 187.942,00 zł;

2) liczba osób, będących mieszkańcami Piekar Śląskich, objętych zadaniami prowadzonymi przez Zespół w roku poprzednim - 1009 osób (tj. 21,53% wszystkich osób objętych zadaniami prowadzonymi przez Zespół w roku poprzednim – 4.686 osób);

3) wielkość środków planowanych w 2011 r. na obsługę zadań, przypadających na mieszkańców Piekar Śląskich, poza środkami przyznanymi z budżetu państwa na ich realizację wynosi 40.464,00 zł (187.942,00 zł x 21,53%).

Prezydent Bytomia


Piotr Koj

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


Stanisław Korfanty

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »