| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 pkt. 1ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:

§ 1.

1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice, w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustalić odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1 w wysokości 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2.

1. Opłata o, o której mowa w § 1 ust. 2, w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.

2. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń oraz odpłatności określa umowa cywilno-prawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/179/2001 Rady Gminy w Pilchowicach z dnia 9 lutego 2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty w przedszkolach za świadczenia pokrywające częściowo koszt przygotowania posiłków oraz koszt prowadzenia zajęć w rozmiarze wykraczającym poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kudlicki

Adwokat - specjalista z zakresu prawa karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »