| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/97/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bielsko - Biała

Na podstawie: art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Miejska

uchwala

§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Bielsko – Biała w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego przedszkola.

2. Ustala się odpłatność za świadczenia związane z opieką, nauczaniem i wychowaniem realizowane przez przedszkola poza godzinami przypadającymi na bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 wynosi 1,60 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.

2. Opłatę oblicza się co miesiąc, jako iloczyn liczby godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki określonej w ust. 1.

3. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkole świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 3. 1. Ustala się 50% ulgę w opłacie, o której mowa w § 2:

1) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i którym przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego,

2) dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających do przedszkola, z rodzin niespełniających kryterium, o którym mowa w pkt 1,

3) dla dzieci z rodzin zastępczych.

2. Zwolnieniu z wnoszenia opłaty, o której mowa w § 2 podlegają:

1) dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) i którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej pokrywa koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu,

2) dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

3. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta może obniżyć opłatę lub zwolnić z jej wnoszenia.

4. W przypadku dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Bielsko – Biała, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko – Biała, nie stosuje się ust. 1 – 3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LII/1192/2010 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie ustalania opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bielsko – Biała.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska - Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »