| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Rajcza

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz art.19 c ust.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy Gminy Rajcza z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej Gminy Rajcza.

3. Zadania publiczne, podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej w trybie określonym niniejszą uchwałą, obejmują zadania opisane w art.19b ust.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2.

Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Rajcza samodzielnie, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej oraz termin jego realizacji, (uwaga: w przypadku inwestycji lub remontów wymagane jest, aby teren lub obiekt - którego dotyczy inicjatywa - miał uregulowany stan prawny i był własnością Gminy),

2) informację o grupie inicjatywnej wraz z imionami i nazwiskami osób ją reprezentującymi,

3) miejsce wykonywania zadania,

4) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

5) opis dotychczas wykonanych prac,

6) opis kolejnych działań planowanych do realizacji,

7) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna,

8) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jego wydatkowania,

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 4a,

d) informację o ewentualnych inncyh źródłach finansowania,

e) informację na temat dotychczas realizowanych zadań we współpracy z administracja publiczną.

2. Do wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku zlożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3.ust.3 ustawy:

a) statut organizacji lub podmiotu,

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji),

c) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika),

d) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności cywilnoprawnych.

2) w przypadku osób fizycznych - pisemne oświadczenia wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia.

§ 4.

Wnioski, o których mowa w § 2, należy składać w Urzędzie Gminy w Rajczy do 30 września roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

§ 5.

1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół do spraw wspierania inicjatyw lokalnych, w ciagu trzech tygodni od daty otrzymania niezbędnych dokumentów.

2. W skład Zespołu do spraw wspierania inicjatyw lokalnych wchodzą:

1) trzy osoby z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów wskazane przez członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,

2) dwie osoby wskazanie przez Wójta Gminy Rajcza.

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Wójta Gminy Rajcza spośród członków Zespołu.

§ 6.

1. Kryteria oceny wniosków:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej ----- 1-5 pkt,

2) zgodność wniosku z planami strategicznymi i planami inwstycyjnymi gminy ----- 0-3 pkt,

3) racjonalność i efektywność wydatków ----- 0-3 pkt,

4) wkład własny grupy inicjatywnej w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, w tym:

a) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną:

- 15% wartości zadania ----- 1 pkt,

- od 16% do 40% wartości zadania ----- 2 pkt,

- od 41% do 60% wartości zadania ----- 3 pkt,

- od 61% do 80% wartości zadania ---- 4 pkt,

- powyżej 80% wartości zadania ----- 5 pkt,

b) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej:

- do 20% wartości zadania ----- 1 pkt,

- od 21% do 40% wartości zadania ----- 2 pkt,

- od 41% do 60% wartości zadania ----- 3 pkt,

- od 61% do 80% wartości zadania ----- 4 pkt,

- powyżej 80% wartości zadania ----- 5 pkt

c) świadczenia rzeczowe (np. dokumentacja projektowo-kosztorysowa, pozwolenia na budowę, itp) ----- 0-3 pkt,

5) doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem ----- 0-2 pkt.

2. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy Rajcza informuje wnioskodawcę na piśmie w terminie 3 dni od dnia jego rozpatrzenia.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogloszenia.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »