| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Rajcza

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz art.19 c ust.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy Gminy Rajcza z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej Gminy Rajcza.

3. Zadania publiczne, podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej w trybie określonym niniejszą uchwałą, obejmują zadania opisane w art.19b ust.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2.

Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Rajcza samodzielnie, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej oraz termin jego realizacji, (uwaga: w przypadku inwestycji lub remontów wymagane jest, aby teren lub obiekt - którego dotyczy inicjatywa - miał uregulowany stan prawny i był własnością Gminy),

2) informację o grupie inicjatywnej wraz z imionami i nazwiskami osób ją reprezentującymi,

3) miejsce wykonywania zadania,

4) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

5) opis dotychczas wykonanych prac,

6) opis kolejnych działań planowanych do realizacji,

7) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna,

8) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jego wydatkowania,

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 4a,

d) informację o ewentualnych inncyh źródłach finansowania,

e) informację na temat dotychczas realizowanych zadań we współpracy z administracja publiczną.

2. Do wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku zlożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3.ust.3 ustawy:

a) statut organizacji lub podmiotu,

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji),

c) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika),

d) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności cywilnoprawnych.

2) w przypadku osób fizycznych - pisemne oświadczenia wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia.

§ 4.

Wnioski, o których mowa w § 2, należy składać w Urzędzie Gminy w Rajczy do 30 września roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

§ 5.

1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół do spraw wspierania inicjatyw lokalnych, w ciagu trzech tygodni od daty otrzymania niezbędnych dokumentów.

2. W skład Zespołu do spraw wspierania inicjatyw lokalnych wchodzą:

1) trzy osoby z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów wskazane przez członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,

2) dwie osoby wskazanie przez Wójta Gminy Rajcza.

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Wójta Gminy Rajcza spośród członków Zespołu.

§ 6.

1. Kryteria oceny wniosków:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej ----- 1-5 pkt,

2) zgodność wniosku z planami strategicznymi i planami inwstycyjnymi gminy ----- 0-3 pkt,

3) racjonalność i efektywność wydatków ----- 0-3 pkt,

4) wkład własny grupy inicjatywnej w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, w tym:

a) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną:

- 15% wartości zadania ----- 1 pkt,

- od 16% do 40% wartości zadania ----- 2 pkt,

- od 41% do 60% wartości zadania ----- 3 pkt,

- od 61% do 80% wartości zadania ---- 4 pkt,

- powyżej 80% wartości zadania ----- 5 pkt,

b) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej:

- do 20% wartości zadania ----- 1 pkt,

- od 21% do 40% wartości zadania ----- 2 pkt,

- od 41% do 60% wartości zadania ----- 3 pkt,

- od 61% do 80% wartości zadania ----- 4 pkt,

- powyżej 80% wartości zadania ----- 5 pkt

c) świadczenia rzeczowe (np. dokumentacja projektowo-kosztorysowa, pozwolenia na budowę, itp) ----- 0-3 pkt,

5) doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem ----- 0-2 pkt.

2. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy Rajcza informuje wnioskodawcę na piśmie w terminie 3 dni od dnia jego rozpatrzenia.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogloszenia.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »