| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZW.031.6.2011 Prezydenta Miasta Sosnowca; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2010/2011 w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 sierpnia 2011 roku

zawarte w dniu 23 marca 2011 roku

pomiędzy Miastem Sosnowiec reprezentowanym przez:

Agnieszkę Czechowską-Kopeć – Zastępcę Prezydenta Miasta Sosnowca

Piotra Wesołowskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji

działających na postawie uchwały nr 477/XXX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty a Powiatem Raciborskim reprezentowanym przez :

Andrzeja Chroboczka – Wicestarostę

Józefa Stukatora – Członka Zarządu

§ 1. Uwzględniając wniosek Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Diecezji Łódzko-Poznańskiej w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 dla 40 uczniów zamieszkałych na terenie miast: Będzina, Bielska-Białej, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Kędzierzyna-Koźla, Knurowa, Mysłowic, Raciborza, Rybnika, Świętochłowic, Zawiercia, Sosnowca – wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Parafii Prawosławnej w Sosnowcu w wymiarze 1,06 etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Sosnowcu, Plac Zillingera 1. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej, ul. Kilińskiego 33 w Sosnowcu w 10 klasach: jedna na poziomie przedszkola, pięć na poziomie szkoły podstawowej, trzy na poziomie gimnazjum i jedna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Sosnowiec obejmują:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

i są naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 sierpnia 2011 roku w przeliczeniu na część 19/18 etatu, tj. dla 1 ucznia z terenu Powiatu Raciborskiego przypada 0,025 części z 19/18 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 2.736,03 złotych w 2011 roku. Kalkulacja planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które ponoszone są przez Miasto Sosnowiec z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Powiat Raciborski zobowiązuje się przekazywać Miastu Sosnowiec dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 sierpnia 2011r. w przeliczeniu na część 19/18 etatu, tj. 68,40 złotych miesięcznie w 2011 roku.

3. Powiat Raciborski zobowiązuje się przekazywać miesięcznie kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Sosnowiec, tj. ING Bank Śląski S.A. Oddział Sosnowiec, Nr 23 1050 1142 1000 0008 0000 1182 do dnia 14-go każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku Powiat Raciborski zobowiązuje się przekazać Miastu Sosnowiec nie później niż do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust.3 zostaną naliczone odsetki, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011 w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 sierpnia 2011 roku.

2. Kwoty wskazane w § 3 w ust.1 i 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczona do 31 października 2011 roku, kiedy to Miasto Sosnowiec przedstawi Powiatowi Raciborskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33.

4. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Sosnowiec od Powiatu Raciborskiego, to Powiat Raciborski zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Raciborski zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Sosnowiec od Powiatu Raciborskiego, to Miasto Sosnowiec zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Powiatu Raciborskiego, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Sosnowiec zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33 w roku szkolnym 2010/2011 za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań , o których mowa w ust. 1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2011 roku.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku.

§ 9. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Raciborskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Sosnowiec, dnia 23 marzec 2011r.

Podpisy i pieczęcie za Miasto Sosnowiec


Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca


Agnieszka Czechowska-Kopeć


Naczelnik Wydziału Edukacji


Piotr Wesołowski
Racibórz, dnia 23 marzec 2011r.

Podpisy i pieczęcie za Powiat Raciborski


Wicestarosta


Andrzej Chroboczek


Członek Zarządu


Józef Stukator


Załącznik do Porozumienia Nr ZW.031.6.2011
Powiatu Raciborskiego
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

załącznik do Porozumienia z dnia 23 marca 2011roku zawartego pomiędzy Miastem Sosnowiec a Powiatem Racibórz w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokafelicznego Kościoła Prawosławnego przy ul. Kilińskiego w Sosnowcu w roku szkolnym 2010/2011 w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 sierpnia 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »