| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 218.131.970 zł w tym:

1) dochody bieżące 211.104.745 zł

2) dochody majątkowe 7.027.225 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 237.080.282 zł w tym:

1) wydatki bieżące 220.421.202 zł

2) wydatki majątkowe 16.659.080 zł

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Ustalić planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 18.948.312 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 432.220 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.516.092 zł

§ 4. Ustalić przychody budżetu miasta w wysokości 38.516.092 zł, rozchody w wysokości 19.567.780 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 8.500.000 zł,

2) w wysokości 20.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (19.567.780 zł) oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (432.220 zł),

3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 100.000 zł.

§ 6. Utworzyć rezerwy:

1) ogólną w wysokości 575.880 zł

2) celowe w wysokości 2.849.323 zł w tym:

a) na niezbędne remonty placówek oświatowych w wysokości 500.000 zł,

b) na sfinansowanie odpraw emerytalnych, uzyskanych w trakcie roku stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, nauczanie indywidualne uczniów, regulację wynagrodzeń oraz na nowe porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.730.000 zł,

c) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 570.000 zł.

d) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 49.323 zł.

§ 7. 1. Ustalić dochody w wysokości 1.120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.100.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł.

§ 8. Ustalić dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1.

§ 9. Ustalić plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 2.

§ 10. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia10.02.2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia10.02.2011 r.

Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik5.xls

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »