| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9/III/2010 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Dębowiec - uchwala -

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Dębowiec w wysokości 16.308.949,51 zł , w tym:

dochody bieżące w kwocie 13.795.400,00 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł;

dochody majątkowe w kwocie 2.513.549,51 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 2.363.549,51 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do budżetu na 2011 r.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Dębowiec w wysokości 18.113.543,71 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 13.775.101,49 zł , w tym:

•wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.011.158,43 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7.954.417,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.056.741,43 zł;

• dotacje na zadania bieżące w kwocie 450.000,00 zł;

• świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.141.594,53 zł;

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 12.348,53 zł;

• wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 160.000,00 zł;

wydatki majątkowe w kwocie 4.338.442,22 zł, w tym:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.336.942,22, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 3.120.328,33 zł;

• zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.500,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2 do budżetu na 2011 r.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne Gminy Dębowiec na 2011 r., zgodnie z tabelą nr 3 do budżetu na 2011 r.

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Dębowiec w wysokości 1.804.594,20 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

• zaciągniętego kredytu w kwocie 400.000,00 zł ;

• zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.001.930,00 zł ;

• wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 402.664,20 zł.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Dębowiec w kwocie 2.278.564,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w kwocie 473.970,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do budżetu na 2011 r.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

• na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł ;

• na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.401.930,00 zł ;

•wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.363.549,51 zł .

§ 2.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł oraz rezerwy celowe budżetu w kwocie 228.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

• wydatki oświaty w kwocie 100.000,00 zł ;

• zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.500,00 zł ;

• wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

§ 3.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dębowiec wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 i tabelą nr 6 do budżetu na 2011 r.;

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 7 do budżetu na 2011 r.;

§ 4.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomani na 2010 r., zgodnie z tabelą nr 8 do budżetu na 2011 r.

§ 5.

Ustala się wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw, zgodnie z tabelą nr 9 do budżetu na 2011 r.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębowiec w 2011 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy Dębowiec do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 1 pkt 6 niniejszej uchwały;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Dębowiec, a których termin zapłaty upływa w roku następnym;

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, jeśli zmiany te nie wymagają przenoszenia wydatków między działami;

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 8.

Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy Dębowiec oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

§ 9.

Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy Dębowiec jako 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębowiec.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

tabela nr 1 - planowane dochody gminy dębowiec na 2011 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

tabela nr 2 - planowane wydatki gminy dębowiec w 2011 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

tabela nr 3 - wydatki inwestycyjne w 2011r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

tabela nr 4- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2011 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

tabela nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

tabela nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa w 2011r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

tabela nr 7- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2011r

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

tabela nr 8-dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

tabele nr 9- wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 1- dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębowiec w 2011r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »