| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 4/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie Planu finansowego na rok 2011

Na podstawie art.69 w związku z art. 51 ust. 1 , art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 211,art.212 ,art. 214, art.222 ,art. 235,art. 258 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn .zm.) ,art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17,poz.95)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje;

§ 1.

1) Ustala się dochody Związku w wysokości 3.937.200zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: dochody bieżące 3.937.200zł ,dochody majątkowe 0 zł.

2) Ustala się wydatki Związku w wysokości 4.087.350zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące 4.087.350zł w tym: wydatki jednostki budżetowej 4.087.350zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 157.650zł wydatki statutowe 3.929.700zł

b) wydatki majątkowe 0zł w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0zł

3) Źródłem sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 150.150 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł

5) Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków: - bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i KanalizacjiZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/11
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 3 lutego 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan 2011

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 933 200,00

Dochody bieżące

3 933 200,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 933 200,00

0470

Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

200,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

3 933 000,00

900

Gospodarka Komunalna

4 000,00

Dochody bieżace

4 000,00

90095

Pozostała działalność

4 000,00

0920

Pozostałe odsetki

4 000,00

Ogółem dochody bieżące

4 000,00

Ogółem

3 937 200,00

w tym dochody bieżące 3 937 200,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i KanalizacjiZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/11
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 3 lutego 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Rozdz.

§

Treść

Plan 2011

758

Różne rozliczenia

20 000,00

75818

Rezerwy celowe i ogólne

20 000,00

1.

Wydatki bieżące

20 000,00

1.1

Wydatki jednostek budżetowych

20 000,00

1.1.2

Wydatki statutowe

20 000,00

4810

Rezerwa budżetowa

20 000,00

900

Gospodarka Komunalna

4 067 350,00

90095

Pozostała działalność

4 067 350,00

1.

Wydatki bieżące

4 067 350,00

2.1

Wydatki jednostek budżetowych

4 067 350,00

2.1.1

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

157 650,00

2.1.2

Wydatki statutowe

3 909 700,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

146 800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

104 300,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 000,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

19 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 150,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

23 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000,00

4260

Zakup energii

2 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

100 000,00

-prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku

50 000,00

- inne

50 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 200,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 400,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale

4 600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4 200,00

4430

Różne opłaty i składki

30 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 700,00

4460

Podatek dochodowy od osób prawnych

5 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

3 600 000,00

4700

Szkolenia pracowników

3 000,00

Ogółem w tym;

4 087 350,00

Wydatki bieżące

4 087 350,00

Wydatki jednostek budżetowych

4 087 350,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

157 650,00

Wydatki statutowe

3 929 700,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i KanalizacjiZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 4/11
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 3 lutego 2011 r.

PLAN ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

§

Treść

Plan w zł.

957

Nadwyzki z lat ubiegłych

150.150,00

-

Razem

150.150,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »