| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie, które zostało uchwalone uchwałą Nr XXXV/294/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 sierpnia 2009 roku

i uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr XXXIV/281/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie – Sołectwo Bibiela

2. Plan obejmuje obszar Miasta Miasteczko Śląskie – Sołectwo Bibiela określany na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, którego granice od północy, południa, wschodu i zachodu stanowią tereny leśne nadleśnictwa Świerklaniec.

§ 2.

Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami: od C1-MNI do C4-MNI, od C1-MNII do C8-MNII, od C1-MNIII do C3- MNIII, od C1-MNIV do C8-MNIV

2) tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: od C1-UI do C2-UI ,

3) teren zabudowy usługowej – kultu religijnego oznaczony na rysunku planu symbolem: C1-UKI ,

4) teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem: C1-USI ,

5) tereny użytkowane rolniczo oznaczone na rysunku planu symbolami: C1-RI, C2-RI ,

6) teren zabudowy produkcyjno - usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem: C1-PUI ,

7) tereny ciągów komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDZ1/2, od 1KDD1/2 do 2KDD1/2, od 1DW do 9DW,

8) tereny ciągów pieszych oznaczone na rysunku planu symbolami: od C1-CPI do C7-CPI .

§ 3.

1. Ustalenia planu regulowane są postanowieniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały oraz załącznikami stanowiącymi integralną część ustaleń planu.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Miasteczko Śląskie stanowiący Załącznik nr 1.

3. Załącznikami tekstowymi stanowiącymi integralną część planu są:

1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 2,

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik Nr 3.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,

3) symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) oznaczenie budynku objętego ochroną na podstawie niniejszego planu,

6) oznaczenie krzyża objętego ochroną na podstawie niniejszego planu.

5. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 4 są oznaczeniami informacyjnymi, niebędącymi ustaleniami planu. Do nich należą:

1) sieci elekroenergetyczne,

2) sieci wodociągowe,

3) projektowana sieć kanalizacyjna,

4) projektowana przepompownia ścieków,

5) granica obszaru najwyższej ochrony wód podziemnych (ONO) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec – Myszków,

6) granica pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych „Bibiela”,

7) granica strefy ograniczenia wysokości dla zabudowy do 50m,

8) granica strefy ograniczenia wysokości dla zabudowy do 150m.

6. Zasady oznaczania terenów.

1) Poszczególne tereny oznaczone są niepowtarzalnym symbolem.

2) Oznaczenia terenów komunikacji składają się z:

a) numeru o charakterze porządkowym,

b) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenów i klasę drogi.

3) Oznaczenia terenów nie wymienionych w pkt 2 składają się z:

a) litery o charakterze porządkowym,

b) numeru o charakterze porządkowym,

c) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu.

§ 4.

Ustalenia szczegółowe dla wszystkich terenów o określonych liniach rozgraniczających oraz symbolach klasyfikujących te tereny zawarte w rozdz. 3. muszą być respektowane łącznie z ustaleniami określonymi w pozostałych rozdziałach zgodnie z określonym dla nich zakresem.

§ 5.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które może występować w sposób samodzielny bądź niesamodzielny w granicach terenu inwestycji i obejmuje ponad 50% sumy powierzchni użytkowej obiektów w granicach tegoż terenu, a w przypadku terenów nie przeznaczonych pod zabudowę ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi,

6) dopuszczeniu (dla terenów o określonym symbolu) – należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu który może jedynie współwystępować z przeznaczeniem terenu, o którym mowa w pkt 5 z zastrzeżeniem: dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego (ciągi komunikacyjne, parkingi, garaże), zieleni urządzonej obejmujących 100% terenu inwestycji lecz nie więcej niż 50% powierzchni terenu w obrębie linii rozgraniczających.

7) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren obejmujący jedną lub więcej działek ewidencyjnych przeznaczony do realizacji inwestycji,

8) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9) wskaźniku terenów zabudowanych – należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących lub przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu inwestycji,

10) garażach zbiorowych – należy przez to rozumieć zespół garaży zapewniający min. 3 miejsca postojowe

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć. Linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia oraz innych elementów wystroju elewacji, schodów, pochylni a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

12) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć nośniki reklamowe, w tym wolnostojące, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6,0m2 ,

13) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć takie ogrodzenie, którego powierzchnia prześwitów wynosi mniej niż 50% na każdy metr bieżący ogrodzenia,

14) dominancie architektonicznej bądź wysokościowej - należy przez to rozumieć – budynek lub jego część, który koncentruje uwagę obserwatorów ze względu na swoją formę architektoniczną bądź wysokość.

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 6.

Dopuszcza się realizację nowej zabudowy leżącej ścianą zewnętrzną bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeśli stanowi ona realizację zabudowy szeregowej bądź bliźniaczej.

§ 7.

W granicach obszaru objętego planem zakazuje się realizacji reklam wielkoformatowych, a także umieszczania reklam:

1) na drzewach,

2) na obiektach małej architektury,

3) w miejscach, w których będą przesłaniały budynek objęty ochroną na podstawie niniejszego planu, o której mowa w rozdz. 5,

4) na elewacji budynku objętego ochroną na podstawie niniejszego planu zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. 5,

5) na dachach budynków.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej

§ 8.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od C1-MNI do C4-MNI i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej budynki mieszkalne wolno – stojące

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną,

d) urządzenia sportu i rekreacji,

e) obiekty małej architektury,

f) garaże, budynki gospodarcze.

2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

a) realizacji garaży zbiorowych,

b) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z betonowych, prefabrykowanych elementów, a także realizacji ogrodzeń pełnych na frontach działek,

d) stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych, a także z blachy na elewacjach budynków.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego materiału imitującego dachówkę, drewna, kamienia.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – 2 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej niż 12m,

2) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + poddasze,

3) geometra dachów - dachy dwuspadowe bądź wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 60% powierzchni terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,30,

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

§ 9.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od C1-MNII do C8-MNII i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) biura, gabinety,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną,

e) urządzenia sportu i rekreacji,

f) obiekty małej architektury,

g) garaże, budynki gospodarcze.

2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

a) realizacji garaży zbiorowych,

b) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z betonowych, prefabrykowanych elementów, a także realizacji ogrodzeń pełnych na frontach działek,

d) stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych, a także z blachy na elewacjach budynków.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego materiału imitującego dachówkę, drewna, kamienia,

4) Ustala się realizację budynków mieszkalnych w formie wolno-stojącej, szeregowej, bądź bliźniaczej.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 11m

2) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + poddasze,

3) geometra dachów - dachy dwuspadowe bądź wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50% powierzchni terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,45,

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

§ 10.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od C1-MNIII do C3-MNIII i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej budynki mieszkalne jednorodzinne oraz obiekty rekreacji indywidualnej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) biura, gabinety,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną,

e) urządzenia sportu i rekreacji,

f) obiekty małej architektury,

g) garaże, budynki gospodarcze.

2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

a) realizacji garaży zbiorowych,

b) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

c) realizacji ogrodzeń z blachy, z betonowych, prefabrykowanych elementów, a także ogrodzeń pełnych na frontach działek,

d) stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych, a także z blachy na elewacjach budynków.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego materiału imitującego dachówkę, drewna, kamienia,

4) Ustala się realizację budynków mieszkalnych w formie wolno-stojącej, bądź bliźniaczej.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych– 2 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej niż 11m,

2) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + poddasze,

3) geometra dachów - dachy dwuspadowe bądź wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - min. 65% terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) - 0,4

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

§ 11.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: od C1-MNIV do C8-MNIV i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust.1 obowiązuje adaptacja istniejącej funkcji rolniczej obejmującej istniejącą zabudowę zagrodową oraz obiekty służące obsłudze terenów rolnych z możliwością prowadzenia robót budowlanych zgodnie ze wskaźnikami i parametrami określonymi w ust.4.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) usługi handlu detalicznego, rzemiosła nieprodukcyjnego, biura, gabinety,

b) obiekty dla celów agroturystyki,

c) na terenie oznaczonym symbolem C- 6MNIV dopuszcza się realizację stolarni,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

f) zieleń urządzoną,

g) urządzenia sportu i rekreacji,

h) obiekty małej architektury,

i) budynki gospodarcze i garaże.

2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

a) realizacji garaży zbiorowych,

b) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych

c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z betonowych, prefabrykowanych elementów, a także ogrodzeń pełnych na frontach działek.

3) Dla nowo – realizowanych obiektów obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły klinkierowej,dachówki ceramicznej, bądź innego materiału imitującego dachówkę (dla dachów spadzistych), drewna, kamienia.

4) Ustala się realizację budynków mieszkalnych w formie wolno-stojącej, bądź bliźniaczej.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 3 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym i nie więcej niż 14m,

2) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży –1 kondygnacja nadziemna + poddasze,

3) geometra dachów - dachy płaskie bądź spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°; dachy płaskie, bądź o kącie nachylenia połaci dachowych do 15° mogą być stosowane wyłącznie w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 45° z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,6,

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

Tereny zabudowy usługowej

§ 12.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny o symbolach: C1-UI i C2-UI i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej obejmującej usługi: handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, biura i gabinety.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną,

e) urządzenia sportu i rekreacji,

f) obiekty małej architektury,

g) budynki gospodarcze i garaże.

2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

a) realizacji garaży zbiorowych,

b) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z betonowych, prefabrykowanych elementów, a także ogrodzeń pełnych na frontach działek,

d) stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych, a także z blachy na elewacjach budynków.

3) Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego materiału imitującego dachówkę, drewna, kamienia,

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 2 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej niż 12m,

2) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + poddasze,

3) geometria dachów - dachy dwuspadowe bądź wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,50,

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

§ 13.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się teren o symbolu: C1-UKI i ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej – kultu religijnego obejmującej obiekty kultu religijnego oraz obiekty służące ich obsłudze.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną,

d) obiekty małej architektury,

e) budynki gospodarcze, garaże.

2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

a) realizacji garaży zbiorowych,

b) realizacji garaży, budynków gospodarczych jako obiektów tymczasowych,

c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z betonowych, prefabrykowanych elementów, a także ogrodzeń pełnych na frontach działek,

d) stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych, a także z blachy na elewacjach budynków,

e) realizacji obiektów stanowiących nowe dominanty za wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

3) Dla nowo –realizowanych obiektów obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego materiału imitującego dachówkę (dla dachów spadzistych), drewna, kamienia.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) maksymalna wysokość budynków z zakresu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 – 3 kondygnacje nadziemne,

2) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + poddasze,

3) geometra dachów - dachy dwuspadowe bądź wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 60° z dopuszczeniem zachowania kąta połaci dachowych powyżej 60° w obiektach istniejących,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,50,

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic została określona w rozdz. 9.

§ 14.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się teren o symbolu: C1-USI i ustala się przeznaczenie: teren sportu i rekreacji obejmujący obiekty i urządzenia sportu i rekreacji.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) obiekty administracji, socjalne niezbędne dla obsługi funkcji określonej w ust.1,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) wewnetrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną,

e) obiekty małej architektury,

f) garaże.

2) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

a) realizacji garaży zbiorowych,

b) realizacji garaży jako obiektów wolno – stojących oraz tymczasowych,

c) realizacji ogrodzeń z blachy bądź z betonowych, prefabrykowanych elementów, a także ogrodzeń pełnych na frontach działek.

3) Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych elewacji tj.: cegły klinkierowej, dachówki ceramicznej, bądź innego materiału imitującego dachówkę (dla dachów spadzistych), drewna, kamienia.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 3 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej niż 14m,

2) maksymalna wysokość garaży – jedna kondygnacja nadziemna,

3) geometra dachów - dachy dwuspadowe bądź wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,45,

6) odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic została określona w rozdz 9.

Tereny zabudowy produkcyjno - usługowej

§ 15.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

Wyznacza się teren o symbolu: C1-PUI i ustala się przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjno - usługowej obejmującej obiekty: produkcyjne, składy i magazyny, usługi handlu, obiekty obsługi pojazdów (takie jak: warsztaty, stacje diagnostyczne), a także rzemiosła.

2. W ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust.1 obowiązuje adaptacja istniejącej funkcji związanej z hodowlą drobiu i ubojnią zwierząt z dopuszczeniem rozbudowy obiektów.

3. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) obiekty zaplecza administracyjno socjalnego,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną,

e) obiekty małej architektury,

f) budynki gospodarcze, garaże,

g) prowadzeniem robót budowlanych w istniejących budynkach mieszkalnych zgodnie z określonymi w ust. 5 parametrami i wskaźnikami zabudowy.

2) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

a) lokalizacji usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów,

b) lokalizacji myjni samochodowych, stacji paliw,

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska.

1) Funkcjonowanie inwestycje nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych,

2) ścieki uzyskana w wyniku prowadzonej działalności, przed odprowadzeniem do urządzeń kanalizacyjnych, a także wody opadowe z parkingów i placów odprowadzane do odbiorników docelowych muszą spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych w tym zakresie [ustawa a dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z póżn.zm)],

3) obowiązuje nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów oraz dróg,

4) obowiązuje nakaz wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 3m (z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu) wzdłuż granicy od strony terenów C3-MNIV, C6-MNIV, C7-MNIV.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

1) maksymalna wysokość zabudowy produkcyjnej, usługowej, budynków mieszkalnych, zaplecza administracyjno - socjalnego - 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 15m,

2) maksymalna wysokość garaży, budynków gospodarczych - jedna kondygnacja nadziemna plus poddasze

3) geometra dachów - dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia połaci dachów do 45°,

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 25% terenu inwestycji

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,70.

Tereny rolnicze

§ 16.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

Wyznacza się tereny o symbolach: od C1-RI do C2-RI i ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w tym urządzenia melioracji wodnej, przeciwpożarowe dla potrzeb rolnictwa,

2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:

a) lokalizacji nowych budynków za wyjątkiem budynków służących celom infrastruktury telekomunikacyjnej,

b) składowania odpadów.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 17.

1. Ustalenia dotyczące ochrony wód podziemnych oraz ujęć wód podziemnych.

1) Obszar planu znajduje się częściowo na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec – Myszków w granicach obszaru o najwyższej ochronie wód podziemnych (ONO) – dla którego ustala się:

a) zakaz lokalizacji inwestycji wymagających głębokich wykopów rozszczelniających górotwór,

b) zakaz lokalizacji inwestycji powodujących zanieczyszczenia gruntu, zmiany w chemii wód przesiąkowych (np.: składowanie odpadów, produktów chemicznych i petrochemicznych),

c) zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które powodują przedostawanie się ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,

d) zakaz budowy nowych ujęć wód podziemnych ujmujących poziom triasowy,

e) zakaz budowy otworowych wymienników ciepła z zastosowaniem cieczy uznawanych za szkodliwe dla środowiska wodnego.

2) Na terenie występowania pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych „Bibiela” oznaczonej graficznie na rysunku planu obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska wód podziemnych oraz mogących pogorszyć stan środowiska wód podziemnych oraz inne wymogi zgodnie z przepisami odrębnymi [ustawa z dnia 18 lipca 2001roku prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)].

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami ustala się – stosowanie systemów grzewczych zgodnie z wymogami § 30.

3. Ustalenia dotyczące ochrony przed uciążliwościami lokalizowanych obiektów.

1) Dla potrzeb ochrony przed hałasem przyjmuje się następujące zasady przyporządkowania terenów wyznaczonych w planie zgodnie z rodzajami terenów określonymi w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonej na rysunku planu symbolami: od C1-MNI do C4-MNI, od C1-MNII do C8-MNII, od C1-MNIII do C3 -MNIII, obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonej na rysunku planu symbolami: od C1-MNIV do C8-MNIV, C1-UI, C2-UI obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo –usługowej.

2) Funkcja usługowa, produkcyjna, rzemiosła oraz związana z hodowlą drobiu i ubojnią określona w planie nie może powodować ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich.

4. Na terenie objętym planem ze względu na prawidłowość funkcjonowania lotniska Katowice Pyrzowice obowiązują strefy ograniczenia wysokości dla zabudowy 50m i 150m oznaczone graficznie na rysunku planu.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 18.

1. Na terenie objętym planem wyznacza się obiekty chronione ustaleniami planu:

1) Dla budynku mieszkalnego objętego ochroną na podstawie niniejszego planu i oznaczonego graficznie na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:

a) zachowanie obiektu wraz z utrzymaniem istniejącej formy obiektu i elementów pierwotnego wykończenia elewacji (kształtów i kątów nachylenia połaci dachowych, rodzaju pokrycia dachów, sposobu rozmieszczenia, wymiarów i podziałów stolarki okiennej, podziałów architektonicznych, detalu architektonicznego),

b) zakaz lokalizacji nowych reklam na budynku o powierzchni reklamowej większej niż 4m2 ; reklamy na budynku należy umieszczać w parterze obiektu do linii gzymsu.

2) Dla krzyża objętego ochroną na podstawie niniejszego planu i oznaczonego graficznie na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: utrzymanie istniejącej formy, detalu architektonicznego obiektu, a także w przypadku jego renowacji zastosowanie materiałów wykończeniowych dostosowanych do pierwotnego wykończenia.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 19.

Na terenie objętym planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn.zm.).

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 20.

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

3. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

4. Zasady zagospodarowania obszaru planu znajdującego się w granicach obszaru najwyższej ochrony (ONO) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec – Myszków, a także pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych "Bibiela" zostały zawarte w § 17 ust.1 pkt 1 i 2.

Rozdział 8.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

§ 21.

1. W granicach obszaru objętego panem dopuszcza się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału oraz podział nieruchomości.

2. Ustala się, iż minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek na terenach oznaczonych symbolami: od C1-MNI do C4-MNI wynosi: 1200m2 , minimalna szerokość frontu działki - 30m.

3. Ustala się, następujące parametry nowo wydzielonych działek, na terenach oznaczonych symbolami: od C1-MNII do C8-MNII:

1) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej: minimalna powierzchnia działki - 160m², minimalna szerokość frontu działki - 6m,

2) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: minimalna powierzchnia działki - 400m², minimalna szerokość frontu działki - 14m,

3) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej: minimalna powierzchnia działki - 800m², minimalna szerokość frontu działki - 20m.

4. Ustala się, następujące parametry nowo wydzielonych działek, na terenach oznaczonych symbolami: od C1-MNIII do C3-MNIII:

1) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: minimalna powierzchnia działki - 400m², minimalna szerokość frontu działki - 14m,

2) dla zabudowy mieszkaniowej wolno- stojącej: minimalna powierzchnia działki - 800m², minimalna szerokość frontu działki - 20m.

5. Ustala się następujące parametry nowo wydzielonych działek, na terenach oznaczonych symbolami: od C1-MNIV do C8-MNIV:

1) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej: minimalna powierzchnia działki 500m², minimalna szerokość frontu działki - 16m,

2) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: minimalna powierzchnia działki - 400m², minimalna szerokość frontu działki - 14m,

3) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami bądź usługowej: minimalna powierzchnia działki 800m², minimalna szerokość frontu działki - 20m.

6. Ustala się, iż minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek, na terenie oznaczonym symbolem C1-USI wynosi: 1000m², minimalna szerokość frontu działki – 25 m.

7. Ustala się, iż minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek, na terenach oznaczonych symbolami: C1-UKI, C1-PUI wynosi 600m², minimalna szerokość frontu działki – 20 m.

8. Nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do ulicy z tolerancją do 30°.

9. W granicach niniejszego planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.

Rozdział 9.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 22.

1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego palem ustala się poprzez istniejącą ulicę zbiorczą o symbolu 1KDZ1/2 stanowiącą powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyjnym miasta a także ulice klasy dojazdowej oraz ulice wewnętrzne, o których mowa w ust. 2 powiązane z ulicą zbiorczą.

2. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami i klasyfikacją ulic.

1) Ustala się teren ulicy publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 1KDZ1/2 o liniach rozgraniczających w pasie od 7,7m do 11m, zgodnie z rysunkiem, przekrój ulicy jednojezdniowy o 2 pasach ruchu.

2) Ustala się tereny ulic publicznych klasy dojazdowej oznaczonych graficznie na rysunku planu symbolami: 1KDD1/2, 2KDD1/2 o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu.

3) Ustala się tereny ulic wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1KDW do 9KDW, o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10m; ulice o symbolach: od 3KDW do 7KDW zakończono placykami o wymiarach 15x15m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu.

4) Ustala się tereny ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolem: od 1C1-CPI do C7-CPI o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 5m.

3. Sposób zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni określają przepisy w zakresie dróg publicznych. [ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)].

4. W granicach linii rozgraniczających ulic wewnętrznych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 dopuszcza się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, chodniki,

2) zieleń urządzoną,

3) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.

5. W granicach ciągów pieszych, o których mowa w ust. 2 pkt 4, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni urządzonej.

§ 23.

1. Minimalna odległości nowo – realizowanej zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic wynosi:

1) od ulicy oznaczonej symbolem: 1KDZ1/2 - 10m z uwzględnieniem ust. 2,

2) od ulic oznaczonych symbolami: 1KDD1/2, 2KDD1/2 - 6m z uwzględnieniem ust 2.

2. Na terenach o oznaczonych graficznie liniach zabudowy obowiązują powyższe linie.

§ 24.

1. Dla realizowanej funkcji w obiektach nowo – projektowanych, podlegających rozbudowie bądź adaptacji na nową funkcję wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w granicach terenu inwestycji w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) 2 miejsca na 1 budynek jednorodzinny,

2) 1 miejsce na 1 budynek rekreacji indywidualnej,

3) dla obiektów produkcyjnych i rzemieślniczych – 10 miejsc na 100 zatrudnionych,

4) dla obiektów handlowych – 3 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej,

5) dla obiektów użyteczności publicznej takich jak kościoły – 1 miejsce na 100m2 powierzchni użytkowej,

6) dla obiektów sportowych – 10 miejsc na 100 miejsc użytkowych,

7) dla obiektów gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie – 1 miejsce na 100m2 powierzchni użytkowej,

8) dla pensjonatów i obiektów dla potrzeb agroturystyki – 30 miejsc na 100 miejsc użytkowych.

Rozdział 10.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 25.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez podłączenie do istniejących, bądź nowo – realizowanych sieci,

2) utrzymanie istniejącego układu sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz jego modernizację i przebudowę (w tym poprzez prowadzenie układów kablowych),

3) rozbudowę systemu elektroenergetycznego dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych wraz z budową nowych stacji transformatorowych.

§ 26.

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do istniejących, bądź nowo –realizowanych sieci.

2) budowę przyłączy i nowych odcinków sieci wzdłuż nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych,

3) przeprowadzanie remontów i wymiany odcinków istniejącej sieci o złym stanie technicznym,

4) zakaz stosowania nowych indywidualnych ujęć wody.

§ 27.

W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków komunalnych do rozbudowanego systemu kanalizacji rozdzielczej z uwzględnieniem pkt 2 po uzyskaniu niezbędnych parametrów czystości zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie [ustawa z dnia 7 czerwca 2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)].

2) na terenach nie objętych czasowo systemem kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość tymczasowego zastosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z prowadzeniem monitoringu ich szczelności,

3) budowę nowych odcinków sieci wzdłuż nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych.

§ 28.

W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:

1) odprowadzanie wód deszczowych do rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem pkt 2,

2) na terenach, na których brak jest systemu sieci kanalizacyjnej deszczowej, do czasu jej realizacji - odprowadzenie wód deszczowych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych w zakresie prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623).

§ 29.

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) budowę sieci gazowych dla potrzeb terenów mieszkaniowych i usługowych określonych w planie,

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników gazu.

§ 30.

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) zapewnienie dostaw energii cieplnej z kotłowni indywidualnych bądź kotłowni zbiorczych opalanych gazem ziemnym, olejem opałowym lekkim lub innym paliwem nie powodującym zanieczyszczenia środowiska,

2) zakazuje się wznoszenia niskosprawnych (o sprawności energetycznej poniżej 80%) indywidualnych źródeł energii cieplnej opalanych paliwem stałym.

§ 31.

W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

Zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami obowiązującym w gminie.

§ 32.

W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się:

Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację celu publicznego w zakresie łączności publicznej obejmujących realizację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

Rozdział 11.
Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego

§ 33.

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu miejscowego wynosi:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od C1-MNI do C4-MNI, od C1-MNII do C8-MNII, od C1-MNIII do C3- MNIII, od C1-MNIV do C8-MNIV, od C1-UI do C2-UI stawka wynosi 15%,

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1-UKI stawka wynosi 1%,

3) dla terenu produkcyjno – usługowego oznaczonego na rysunku planu symbolem C1-PUI stawka wynosi 30%,

4) dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego na rysunku planu symbolem C1-USI stawka wynosi 10%,

5) dla pozostałych terenów nie wymienionych w pkt 1 - 4 stawka wynosi 5%.

Rozdział 12.
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 34.

1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów

2. Nie ustala się innego niż wymienione w ust. 1 tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 13.
Przepisy końcowe

§ 35.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta.

§ 36.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 37.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Józef Myśliwczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 1 RYSUNEK PLANU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »