| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. Zmianami) oraz art. 211, 212 214, 215, 218, 221 ust. 1, art. 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. Zmianami) w związku z art. 1 i art. 120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241), art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590)
Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.063.310,-zł. (zgodnie z załącznikiem nr .1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Dochody bieżące w wysokości 6.894.613,- zł.
2) Dochody majątkowe w wysokości 1.168.697,- zł. W szczególności: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /EFRR/, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) zł.175.697 oraz dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie zł –993.000,-
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.945.510,00 zł.(zgodnie z załącznikiem nr. 2).
2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę na :
2/1) Wydatki bieżące w wysokości 6.493.662,- zł W szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych 4.141.827,- zł W tym na: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.061.707,-zł b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.080.120,00zł 2) Dotacje na zadania bieżące 990.010,-zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3 ) 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 948.993,- zł. 4) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 330.832,- zł 5) Wydatki na obsługę długu kwotę 82.000,- zł.
2/2) Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.451.848,- zł. W szczególności na: 1) Zadania inwestycyjne kwotę 2.451.848,- zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4.) w tym na: a) Programy finansowane z udziałem środków , pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z (EFRR) i, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 206.702, - zł.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 882.200,- zł
2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:
a) Z tytułu zaciągniętych pożyczek 200.000,- zł.
b) Tytułu zaciągniętych kredytów 682.200.-zł
3. Ustala się łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu 400.000,- zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr. 6 
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy na łączna kwotę 25.000,- zł W tym:
1) Ogólną w wysokości 5.000,- zł
2) Celowe w wysokości 20.000,- zł W tym na:
a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 17.000,- zł.
b) Realizacje zadań oświatowych 3.000,- zł
§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 719.607,- zł. , (zgodnie z załącznikiem nr.7)
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 98.214,- zł (zgodnie z załącznikiem nr .8)
3. Ustala się dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 221.109,95 zł (zgodnie z załącznikiem nr .9)
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 56.200,- zł (zgodnie z załącznikiem nr. 10 )
§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową (jak w załączniku nr. 11)
§ 8. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 6.000,- zł (zgodnie z załącznikiem nr .13)
§ 9. Ustala się plan finansowy wpłat na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 1.000,-zł
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek ,oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 150.000,- Zł
2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 882.200,00zł
3) Spłatę kredytów i pożyczek , z lat ubiegłych do kwoty 400.000,- zł
4) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 175.697,42zł
§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek ,oraz emitowania papierów wartościowych ,o których mowa w § 10,do wysokości w nim określonej.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej , w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków inwestycyjnych.
3) Przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych, oraz zmian w planie dochodów i wydatków z nimi sfinansowanych.
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000,-zł
§ 13. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.(tablica ogłoszeń).
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

mgr Rafał Puda
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik nr 1 do uchwały nr IV-15-10
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

załacznik nr 2 do uchwały nr IV-15-10
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

załącznik nr 3 do uchwały nr IV-15-10
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

załącznik nr 4 do uchwały nr IV-15-10
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

załącznik nr 6 do uchwały nr IV-15-10
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

załącznik nr 7do uchwały nr IV-15-10
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

załącznik nr 8 do uchwały nr IV-15-10
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

załącznik nr 9 do uchwały nr IV-15-10
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

załącznik nr 10 do uchwały nr IV-15-10
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.doc

załącznik nr 11 do uchwały nr IV-15-10
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.doc

załącznik nr 13 do uchwały nr IV-15-10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »