| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 ze zmianami)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

§ 2.

Ilekroć w dalszej części uchwały będzie mowa o :

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 ze zmianami),

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Łaziska Górne,

3) placówce – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14 a ust. 7 ustawy,

4) uczniu – należy przez to rozumieć wychowanka.

§ 3.

Z budżetu Gminy udzielane są dotacje w wysokościach określonych w art. 90 ust. 2b -2e ustawy oraz w niniejszej uchwale dla:

1) niepublicznych przedszkoli – na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę w danym roku budżetowym;

2) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 7 ustawy – na każdego ucznia w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

§ 4.

1. Łączne kwoty dotacji określa corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej.

2. Stawki dotacji na każdego ucznia placówki określa na dany rok Burmistrz Miasta.

3. Dopuszcza się zaliczkowe przekazywanie dotacji do czasu ustalenia przez Burmistrza Miasta stawek dotacji, o których mowa w ust. 2 w wysokości odpowiadającej dotychczas obowiązującym stawkom.

§ 5.

1. Udzielenie dotacji w danym roku budżetowym następuje na podstawie wniosku złożonego na dany rok do Burmistrza Miasta w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji przez podmioty prowadzące placówki.

2. Wzór wniosku o dotację określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Podmioty prowadzące placówki dokonują rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania pierwszej raty dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

1) informację o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji z uwzględnieniem stanu na dzień 1 miesiąca, za który jest składana informacja o faktycznej liczbie uczniów,

2) informację o przewidywanej liczbie uczniów w miesiącu, w którym składana jest informacja,

3) poświadczenie o aktualności prawa do otrzymywania dotacji.

3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Podmioty prowadzące placówki zobowiązane są do comiesięcznego złożenia informacji na temat liczby uczniów spoza terenu Gminy uczęszczających do placówki. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Na żądanie Gminy podmiot dotowany zobowiązany jest do podania danych o uczniach wykazanych w rozliczeniu dotacji obejmujących: imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania, zgodnie ze wskazanym wzorem.

6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do naliczenia miesięcznej raty dotacji w miesiącu złożenia rozliczenia.

7. Wysokość dotacji na lipiec i sierpień ustalana jest na podstawie liczby uczniów na dzień 1 czerwca.

8. Rozliczenie dotacji za grudzień składa się do dnia 15 grudnia.

9. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty dotacji wykazane w rozliczeniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.

10. Podmioty prowadzące dotowane placówki zobowiązane są do złożenia informacji o kosztach kwalifikowanych poniesionych w każdym kwartale roku budżetowego ze środków przekazanej dotacji. Informację składa się do 10 dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu kwartału, którego dotyczy. Wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Na fakturach, rachunkach i innych dowodach księgowych dotyczących kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podmioty prowadzące placówki powinna znajdować się adnotacja: „Kwotę ………. opłacono z dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne.”

§ 7.

1. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy w dwunastu częściach, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku.

2. Wysokość wypłacanej raty miesięcznej dotacji, uwzględniająca przewidywaną liczbę uczniów dotowanej placówki korygowana będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych z informacji o faktycznej liczbie uczniów:

1) kwota wyrównania dotacji należnej dla placówki będzie powiększać ratę dotacji przekazywanej na miesiąc kolejny po miesiącu, w którym przekazano informację o wyższej niż planowana w danym miesiącu faktycznej liczbie uczniów, z tym że w grudniu wyrównanie nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia,

2) kwota zwrotu dotacji miesięcznie pobranej w nadmiernej wysokości będzie potrącana z rat dotacji przekazywanych na miesiące następujące po miesiącu, w którym przekazano informację o niższej niż planowana w danym miesiącu faktycznej liczbie uczniów, z zastrzeżeniem, że w grudniu podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na rachunek Gminy najpóźniej do dnia 31 grudnia.

3. Nieprzekazanie rozliczeń i informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, 4 i 10, bądź nieusunięcie w nich braków lub błędów skutkuje wstrzymaniem wypłacania dotacji.

4. Usunięcie braków lub błędów, o których mowa w ust. 3 jest podstawą do przekazania zaległej kwoty dotacji wraz z ratą dotacji należną za kolejny miesiąc.

5. Ostateczne roczne rozliczenie dotacji przekazanej w ciągu roku budżetowego dokonywane będzie niezależnie od rozliczenia określonego w ust. 1 – 4, w oparciu o informacje z § 6 ust.10 w terminie do 31 stycznia następnego roku.

6. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu Gminy do dnia 15 stycznia następnego roku.

7. W przypadku likwidacji placówki i występującej nadpłaty dotacji podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest w terminie 15 dni od daty likwidacji placówki do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji.

8. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 8.

Dotacje, o których mowa w § 3 przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących tych placówek, w tym w szczególności na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób w nich zatrudnionych. Do tych wydatków nie zalicza się wydatków majątkowych.

§ 9.

1. Gmina jest uprawniona do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

2. Burmistrz Miasta lub osoba przez niego upoważniona do przeprowadzania kontroli, ma prawo wstępu do placówki oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w szczególności sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanych w rozliczeniach, jak również prawidłowego, zgodnie z przeznaczeniem wykorzystania dotacji.

3. Kontrolujący może żądać pisemnych wyjaśnień dotyczących wykorzystania dotacji oraz kserokopii dokumentów, o których mowa w ust. 2 poświadczonych za zgodność z oryginałem.

4. Kontrolujący w związku z przeprowadzeniem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji może przetwarzać dane osobowe uczniów tych placówek.

5. Z kontroli sporządza się protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisuje kierownik kontrolowanej placówki i kontrolujący.

6. W przypadku zastrzeżeń co do wyniku kontroli kierownik placówki może odmówić podpisania protokołu składając Burmistrzowi Miasta na piśmie wyjaśnienie przyczyny tej odmowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

7. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 6 kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

8. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przedstawia swoje stanowisko kontrolowanemu na piśmie, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

9. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do podmiotu prowadzącego kontrolowaną placówkę.

10. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 10.

Traci moc uchwała NR XLV/593/10 Rady Miasta Łaziska Górne z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/62/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO / INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK............


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/62/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O AKTUALNOŚCI UPRAWNIEŃ DO OTRZYMANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ŁAZISKA GÓRNE ZA MIESIĄC .............. 20............ROKU


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/62/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW SPOZA TERENU GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA / INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W MIESIĄCU .............. 20........ ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/62/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

INFORMACJA O KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH PONIESIONYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE W OKRESIE ZA ............... KWARTAŁ ROKU KALENDARZOWEGO 20........ ROKU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »