| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 5 kwietnia 2011r.

do Porozumienia nr 110/KT/2009 zawartego w dniu 15.06.2009 r

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Mariusz Kleszczewski - Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Aleksandra Gajewska - Przydryga - Wicemarszałek Województwa Śląskiego

zwanym dalej „Przekazującym”

a Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach :

Paweł Sadza - Starosta Powiatu Pszczyńskiego

Henryk Kolarczyk - Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego

zwanym dalej „Przejmującym”

o następującej treści :

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian określonego powyżej porozumienia:

1. W § 3 porozumienia dodaje się pkt. 20 – 26 w brzmieniu:

20. W roku 2011 „Przejmujący” otrzyma dodatkowo w ramach przedmiotowego porozumienia, środki finansowe w wysokości 60.000 zł stanowiące pomoc finansową udzieloną Województwu Śląskiemu przez Gminę Pawłowice z przeznaczeniem na realizację robót dotyczących utrzymania zieleni w zakresie wykaszania pasa drogowego dróg wojewódzkich DW 933 i DW 938 na terenie Gminy Pawłowice, których koszt ogółem szacuje się w wysokości 70.000 zł.

21. Środki finansowe, o których mowa w pkt. 20 Gmina Pawłowice przekaże województwu wg następującego harmonogramu:

- I transza w wysokości 18.000 zł do dnia 10 maja 2011r.

- II transza w wysokości 14.000 zł do dnia 5 lipca 2011r.

- III transza w wysokości 14.000 zł do dnia 10 sierpnia 2011r.

- IV transza w wysokości 14.000 zł do dnia 10 września 2011r.

22. Środki finansowe w kwocie 60.000 zł stanowiące pomoc finansową gminy dla województwa zostaną przekazane Powiatowi Pszczyńskiemu w ramach przedmiotowego porozumienia w transzach określonych w pkt. 21 niezwłocznie po ich otrzymaniu od Gminy Pawłowice.

23. Na realizację robót dotyczących utrzymania zieleni, o których mowa w pkt. 20 „Przejmujący” przeznaczy oprócz środków określonych w pkt. 22, także środki w wysokości nie więcej niż 10.000 zł pochodzące z dotacji celowej przyznanej w 2011r. zgodnie z pkt. 4c na realizację zadań objętych porozumieniem.

24. Zakres rzeczowy robót określonych w pkt. 20 obejmuje wykaszanie poboczy pasów drogowych:

- DW 933 o szerokości około 6,0 m z każdej strony na długości 4.500 m,

- DW 938 o szerokości około 8,0 m z każdej strony na długości 7.100 m.

Szacunkowa powierzchnia podlegająca koszeniu wynosi około 167.600 m2.. Wymienione wyżej roboty zostaną wykonane w ramach nie mniej niż 5 koszeń w ciągu sezonu letniego w następujących terminach:

- 1 koszenie do 17 maja,

- 2 koszenie do 14 czerwca,

- 3 koszenie do 12 lipca,

- 4 koszenie do 30 sierpnia,

- 5 koszenie do 11 października.

25. Gmina Pawłowice ma prawo do zapoznania się z przebiegiem procedury wyboru wykonawcy robót określonych w pkt. 20 i jej wynikiem, a także do udziału w odbiorach robót.

26. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zawiadomi Gminę Pawłowice każdorazowo o terminie odbioru robót określonych w pkt. 20 i umożliwi jej przedstawicielowi uczestnictwo w odbiorze.

2. W § 4 porozumienia dodaje się pkt. 1e i 1f w brzmieniu:

„1e. W 2011 roku rozliczenie środków określonych w § 3 pkt. 22 nastąpi poprzez przedłożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do Wydziału Komunikacji i Transportu: kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki na terenie Gminy Pawłowice, opatrzonych adnotacją „opłacono ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu Śląskiemu przez Gminę Pawłowice w zakresie kwoty ...…….. przeznaczonej na finansowanie robót dotyczących utrzymania zieleni w zakresie wykaszania pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich DW 933 i DW 938 na terenie Gminy Pawłowice w ramach Porozumienia nr 110/KT/2009 ”, kopii dowodów zapłaty faktur oraz protokołów odbioru robót, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

1f. Rozliczenie robót określonych w § 3 pkt. 20 oraz rozliczenie przekazywanych środków finansowych określonych w § 3 pkt. 22 będzie się odbywało tak jak dotychczas w comiesięcznych sprawozdaniach sporządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, przy czym ostatnie rozliczenie winno być dostarczone nie później niż do 10 listopada 2011 roku.”

§ 2.

Niniejszy aneks zostaje zawarty na czas określony do 31 grudnia 2011r.

§ 3.

Niniejszy aneks jest integralną częścią Porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Aneks został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

WICEMARSZAŁEK


Mariusz Kleszczewski


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »