| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/20/2011 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pszów lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz.95 t.j.) oraz zgodnie z pismem Prezesa UOK i K z dnia 17 listopada 2010 r. nr DDO-530-901(2)/10/MM i po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pszów lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej należnościami od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

2. Przez pojęcie należności pieniężne rozumie się: należności główne wraz z należnymi odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi wg stanu na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi, przysługującej jednemu dłużnikowi.

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności pieniężnych, których zasady, tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 2. 1. W uzasadnionych przypadkach po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, należności pieniężne przypadające Gminie Pszów lub jej jednostkom podległym mogą zostać w całości lub w części umorzone, a spłata całości lub części należności odroczona lub rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku przez dłużnika.

2. Należności pieniężne mogą zostać umorzone w całości lub w części w przypadku, gdy:

1) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, ponieważ jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub sąd umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

2) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za jego zobowiązania ani żadnego majątku albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,

3) dłużnik będący osoba prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

6) pomoc o której mowa w pkt 1-4 nie stanowi pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L Nr 379 z 28.12.2006),

7) pomoc, o której mowa w pkt 5 może stanowić pomoc de minimis.

§ 3. 1. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty należności lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty może nastąpić z urzędu z przyczyn wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 2, 3, 4 lub na wniosek dłużnika z przyczyn wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, 5.

2. Umorzenie należności z urzędu stosuje się również, gdy jej wysokość nie przekracza 100 zł a przewidywany koszt jej dochodzenia w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do tej należności.

3. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie uzasadniony. Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej, majątkowej bądź osobistej dłużnika oraz inne dokumenty niezbędne do oceny zasadności złożonego wniosku.

4. Umorzenie należności może nastąpić tylko wówczas, gdy zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

5. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w § 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. 1. Umarzanie należności, odroczenie terminu spłaty należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty, o których mowa w niniejszej uchwale, wobec przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311).

§ 5. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych uprawnieni są :

1) Burmistrz Miasta Pszów w stosunku do należności pieniężnych związanych z działalnością Urzędu Gminy, jeżeli kwota nie przekracza jednorazowo 10.000 zł,

2) Kierownicy jednostek organizacyjnych - w stosunku do pozostałych należności pieniężnych związanych z działalnością danej jednostki organizacyjnej, jeżeli kwota nie przekracza jednorazowo 1.000 zł. Jeżeli kwota należności przekracza 1.000 zł a nie przekracza 10.000 zł konieczne jest uzyskanie zgody Burmistrza Miasta,

3) Burmistrz Miasta Pszów – w pozostałych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu Rady Miejskiej jeżeli kwota należności pieniężnej przekroczy jednorazowo 10.000 zł.

§ 6. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających od pracowników lub byłych pracowników Urzędu Miasta Pszów upoważniony jest Burmistrz Miasta Pszów.

§ 7. 1. W przypadku, gdy umorzenie należności w całości lub części następuje z urzędu, właściwą jest forma jednostronnego oświadczenia woli, złożonego - odpowiednio - przez organ uprawniony, o którym mowa w § 5 lub w § 6.

2. W przypadku, gdy umorzenie należności w całości lub części, odroczenie terminu spłaty należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje na wniosek dłużnika, właściwą jest forma pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dłużnikiem a organem uprawnionym, lub – w przypadku umorzenia – w formie jednostronnego oświadczenia woli, złożonego przez organ uprawniony.

§ 8. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należności, organ uprawniony określa termin spłaty nie umorzonej części należności, z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania terminu spłaty, dłużnik zobowiązany jest do zapłaty całej należności pieniężnej.

§ 9. 1. Od należności pieniężnych, których terminy zapłaty odroczone lub, których spłatę rozłożono na raty, pobiera się za zwłokę 50% zastrzeżonych w umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia, 50% odsetek ustawowych liczonych od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pieniężna pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi w pełnej wysokości od pierwotnego terminu wymagalności do dnia dokonania wpłaty.

3. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych odsetki liczone są w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty.

§ 10. 1. Jednostki organizacyjne gminy, które dokonały czynności, o których mowa w § 5 ,zobowiązane są do przedkładania Burmistrzowi Miasta Pszów informacji dotyczących szczegółowego zakresu dokonanych umorzeń ,rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności w okresach półrocznych wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia w terminach złożenia półrocznego i rocznego sprawozdania budżetowego.

2. W przypadku gdy przyznana ulga stanowi pomoc de minimis kierownicy podległych jednostek organizacyjnych zobowiązani są dodatkowo do przekazywania Burmistrzowi Miasta Pszów sprawozdań o treści i formie , o której mowa w przepisach w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w terminie do 15 dni przed terminami do złożenia sprawozdań określonych w/w przepisów.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 13. Uchyla się uchwałę Nr IV/ 9/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pszów lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 14. Traci moc uchwała Nr V / 41/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Pszów oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »