| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 93/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 349/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r

Or-0150/00064/11

(2011/011156)

Uchwała Nr 93/VIII/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 349/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r.

Działając na podstawie:

- art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku wprowadzić następujące zmiany:

1. treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).”;

2. treść § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.”;

3. skreślić w § 2 ust. 3;

4. treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie usług bytowych, opiekuńczo – pielęgnacyjnych, terapeutyczno – rehabilitacyjnych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca Domu.”;

5. treść § 6 otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Domu w szczególności należy:

1) zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:

a) zapewnienie całodobowej opieki, miejsca bezpiecznego i godnego spędzania czasu,

b) całodzienne wyżywienie z możliwością wyboru posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza,

c) możliwość korzystania z urządzeń i środków do utrzymania higieny osobistej,

d) zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;

2) świadczenie podstawowych usług opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych przez:

a) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,

b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, min. przez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności społecznych i podstawowych, psychoterapii, socjoterapii, rehabilitacji, muzykoterapii oraz zachęcanie do dobrowolnych prac na rzecz Domu lub innych mieszkańców,

c) pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

d) zapewnienie niezbędnych usług pielęgnacyjnych;

3) świadczenie usług w zakresie potrzeb zdrowotnych polegające na umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych;

4) zapewnienie innych usług dostosowanych do zgłaszanych potrzeb, odpowiadających możliwościom organizacyjnym i finansowym Domu.”;

6. treść § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.

3. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.

4. Dyrektor Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Domu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor Domu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.”;

7. treść § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor kieruje pracami Domu przy pomocy:

1) Głównego Księgowego,

2) Kierowników działów.”;

8. treść § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Tryb pracy Domu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora Domu, przyjęty przez Prezydenta Miasta Rybnika.”;

9. treść § 10 otrzymuje brzmienie:

„Dom jest jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w Mieście Rybniku, którego działalność nadzoruje Prezydent Miasta Rybnika przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.”;

10. treść § 11 otrzymuje brzmienie:

„Dom jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika.”;

11. treść § 12 otrzymuje brzmienie:

„Mienie Domu stanowi własność Miasta Rybnika, powierzone Domowi we władanie zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.”;

12. treść § 13 otrzymuje brzmienie:

„Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Domu.”.

§ 2. Ustalić tekst jednolity Statutu Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek


Załącznik do Uchwały Nr 93/VIII/2011
Rady Miasta Rybnika
z dnia 30 marca 2011 r.

STATUT MIEJSKIEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Dom realizuje zadania Miasta Rybnika zapewniając całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym i osobom w podeszłym wieku, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne, nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku.

§ 3. 1. Siedzibą Domu jest Rybnik ul. Żużlowa 25.

2. Terenem działalności Domu jest obszar Miasta Rybnika.

§ 4. 1. Dom ma status domu pomocy społecznej stałego pobytu.

2. Dom podlega wpisowi do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

3. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt w Domu regulują odrębne przepisy.

4. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA DOMU

§ 5. Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie usług bytowych, opiekuńczo – pielęgnacyjnych, terapeutyczno - rehabilitacyjnych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca Domu.

§ 6. Do zadań Domu w szczególności należy:

1) zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:

a) zapewnienie całodobowej opieki, miejsca bezpiecznego i godnego spędzania czasu,

b) całodzienne wyżywienie z możliwością wyboru posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza,

c) możliwość korzystania z urządzeń i środków do utrzymania higieny osobistej,

d) zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;

2) świadczenie podstawowych usług opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych przez:

a) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,

b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, min. przez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności społecznych i podstawowych, psychoterapii, socjoterapii, rehabilitacji, muzykoterapii oraz zachęcanie do dobrowolnych prac na rzecz Domu lub innych mieszkańców,

c) pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

d) zapewnienie niezbędnych usług pielęgnacyjnych;

3) świadczenie usług w zakresie potrzeb zdrowotnych polegające na umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych;

4) zapewnienie innych usług dostosowanych do zgłaszanych potrzeb, odpowiadających możliwościom organizacyjnym i finansowym Domu.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE DOMEM

§ 7. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.

3. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.

4. Dyrektor Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Domu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor Domu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

§ 8. 1. Dyrektor kieruje pracami Domu przy pomocy:

1) Głównego Księgowego,

2) Kierowników działów.

2. Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

3. Tryb pracy Domu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora Domu, przyjęty przez Prezydenta Miasta Rybnika.

§ 9. 1. W Domu działa samorząd mieszkańców – Rada Mieszkańców, która jest rzecznikiem interesów mieszkańców.

2. Tryb powoływania Rady Mieszkańców oraz jej kompetencje określa Regulamin Organizacyjny Domu.

§ 10. Dom jest jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w Mieście Rybniku, którego działalność nadzoruje Prezydent Miasta Rybnika przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA DOMU

§ 11. Dom jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika.

§ 12. Mienie Domu stanowi własność Miasta Rybnika, powierzone Domowi we władanie zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 13. Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Domu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »