| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 93/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 349/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r

Or-0150/00064/11

(2011/011156)

Uchwała Nr 93/VIII/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 349/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r.

Działając na podstawie:

- art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku wprowadzić następujące zmiany:

1. treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).”;

2. treść § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.”;

3. skreślić w § 2 ust. 3;

4. treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie usług bytowych, opiekuńczo – pielęgnacyjnych, terapeutyczno – rehabilitacyjnych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca Domu.”;

5. treść § 6 otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Domu w szczególności należy:

1) zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:

a) zapewnienie całodobowej opieki, miejsca bezpiecznego i godnego spędzania czasu,

b) całodzienne wyżywienie z możliwością wyboru posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza,

c) możliwość korzystania z urządzeń i środków do utrzymania higieny osobistej,

d) zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;

2) świadczenie podstawowych usług opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych przez:

a) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,

b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, min. przez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności społecznych i podstawowych, psychoterapii, socjoterapii, rehabilitacji, muzykoterapii oraz zachęcanie do dobrowolnych prac na rzecz Domu lub innych mieszkańców,

c) pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

d) zapewnienie niezbędnych usług pielęgnacyjnych;

3) świadczenie usług w zakresie potrzeb zdrowotnych polegające na umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych;

4) zapewnienie innych usług dostosowanych do zgłaszanych potrzeb, odpowiadających możliwościom organizacyjnym i finansowym Domu.”;

6. treść § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.

3. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.

4. Dyrektor Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Domu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor Domu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.”;

7. treść § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor kieruje pracami Domu przy pomocy:

1) Głównego Księgowego,

2) Kierowników działów.”;

8. treść § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Tryb pracy Domu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora Domu, przyjęty przez Prezydenta Miasta Rybnika.”;

9. treść § 10 otrzymuje brzmienie:

„Dom jest jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w Mieście Rybniku, którego działalność nadzoruje Prezydent Miasta Rybnika przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.”;

10. treść § 11 otrzymuje brzmienie:

„Dom jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika.”;

11. treść § 12 otrzymuje brzmienie:

„Mienie Domu stanowi własność Miasta Rybnika, powierzone Domowi we władanie zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.”;

12. treść § 13 otrzymuje brzmienie:

„Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Domu.”.

§ 2. Ustalić tekst jednolity Statutu Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek


Załącznik do Uchwały Nr 93/VIII/2011
Rady Miasta Rybnika
z dnia 30 marca 2011 r.

STATUT MIEJSKIEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Dom realizuje zadania Miasta Rybnika zapewniając całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym i osobom w podeszłym wieku, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne, nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku.

§ 3. 1. Siedzibą Domu jest Rybnik ul. Żużlowa 25.

2. Terenem działalności Domu jest obszar Miasta Rybnika.

§ 4. 1. Dom ma status domu pomocy społecznej stałego pobytu.

2. Dom podlega wpisowi do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

3. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt w Domu regulują odrębne przepisy.

4. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA DOMU

§ 5. Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie usług bytowych, opiekuńczo – pielęgnacyjnych, terapeutyczno - rehabilitacyjnych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca Domu.

§ 6. Do zadań Domu w szczególności należy:

1) zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:

a) zapewnienie całodobowej opieki, miejsca bezpiecznego i godnego spędzania czasu,

b) całodzienne wyżywienie z możliwością wyboru posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza,

c) możliwość korzystania z urządzeń i środków do utrzymania higieny osobistej,

d) zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;

2) świadczenie podstawowych usług opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych przez:

a) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,

b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, min. przez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności społecznych i podstawowych, psychoterapii, socjoterapii, rehabilitacji, muzykoterapii oraz zachęcanie do dobrowolnych prac na rzecz Domu lub innych mieszkańców,

c) pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

d) zapewnienie niezbędnych usług pielęgnacyjnych;

3) świadczenie usług w zakresie potrzeb zdrowotnych polegające na umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych;

4) zapewnienie innych usług dostosowanych do zgłaszanych potrzeb, odpowiadających możliwościom organizacyjnym i finansowym Domu.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE DOMEM

§ 7. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.

3. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.

4. Dyrektor Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Domu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor Domu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

§ 8. 1. Dyrektor kieruje pracami Domu przy pomocy:

1) Głównego Księgowego,

2) Kierowników działów.

2. Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

3. Tryb pracy Domu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora Domu, przyjęty przez Prezydenta Miasta Rybnika.

§ 9. 1. W Domu działa samorząd mieszkańców – Rada Mieszkańców, która jest rzecznikiem interesów mieszkańców.

2. Tryb powoływania Rady Mieszkańców oraz jej kompetencje określa Regulamin Organizacyjny Domu.

§ 10. Dom jest jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w Mieście Rybniku, którego działalność nadzoruje Prezydent Miasta Rybnika przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA DOMU

§ 11. Dom jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika.

§ 12. Mienie Domu stanowi własność Miasta Rybnika, powierzone Domowi we władanie zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 13. Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Domu.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »