| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn.zm) na wniosek Burmistrza Miasta:

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

uchwala:

§ 1.

Nadać statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/179/2000 z dnia 1 września 2000 roku w sprawie ustalenia treści statutu komunalnej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Uchwała Nr XXXV/260/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany Statutu MOK w Miasteczku Śląskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik do Uchwały Nr VII/31/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 25 marca 2011 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania i siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim

§ 1.

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, zwany dalej „MOK”, jest samorządową instytucją Kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), aktu o utworzeniu i niniejszego statutu.

§ 2.

1. Organizatorem MOK jest Gmina Miasteczko Śląskie.

2. MOK jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasteczko Śląskie pod nr 3/1996.

§ 3.

1. Siedziba MOK mieści się w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24.

2. MOK realizuje ponadto zajęcia w Żyglinie, przy ul. Śląskiej 44 oraz w Brynicy przy ul. Łokietka 5.

§ 4.

MOK obejmuje swoją działalnością:

1. teren całej Gminy Miasteczko Śląskie,

2. teren kraju poza swoją siedzibą, MOK może również działać poza granicami kraju.

§ 5.

MOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2.
Cele i zadania MOK

§ 6.

Przedmiotem działalności MOK jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

1. Podstawowymi zadaniami MOK są:

1/ integracja kulturalna środowiska i kultywowanie tradycji lokalnych,

2/ rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,

3/ współpraca z organizacjami społecznymi, szkołami, instytucjami artystycznymi,

4/ tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, w różnych dziedzinach, w tym muzyki, tańca, plastyki, folkloru i innych,

5/ przygotowywanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,

6/ promocja Gminy Miasteczko Śląskie poprzez różnorodne wydarzenia kulturalne.

2. Zadania statutowe MOK realizuje poprzez:

1/ edukację kulturalną,

2/ organizację koncertów, imprez plenerowych, wystaw, konkursów, prelekcji i innych,

3/ organizację różnych form amatorskiej działalności artystycznej, zapewnienie instruktorów prowadzących zajęcia.

§ 7.

MOK może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, realizować dodatkowe zadania, w szczególności:

1/ prowadzić naukę języków obcych,

2/ prowadzić impresariat artystyczny,

3/ organizować działalność wydawniczą,

4/ prowadzić sprzedaż wydawnictw własnych i innych artykułów związanych z działalnością kulturalną,

5/ organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,

6/ wynajmować i użyczać pomieszczenia.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka i jego organy

§ 8.

1. Działalnością MOK kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Dyrektor zarządza MOK i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor w szczególności:

1/ zarządza majątkiem Ośrodka,

2/ zatrudnia i zwalnia pracowników,

3/ ustala roczny plan pracy oraz roczny plan finansowy,

4/ sporządza roczne sprawozdanie z działalności.

§ 9.

1. W MOK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi.

2. Dyrektor i pracownicy MOK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

3. Szczegółową organizację MOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii burmistrza oraz działających w MOK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10.

1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania MOK sprawuje Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, zwany dalej „Burmistrzem”.

2. Sprawozdanie finansowe MOK zatwierdza Rada Miejska uchwałą.

§ 11.

1. MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących dla instytucji kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. MOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

1/ dotacje z budżetu Gminy,

2/ wpływy z prowadzonej działalności edukacyjnej i kulturalnej,

3/ wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4/ środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

5/ wpływy z innych źródeł .

§ 12.

Podstawą gospodarki finansowej MOK jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Organizatora.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 13.

1. Statut MOK nadaje Rada Miejska w Miasteczku Śląskim.

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »