| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn.zm) na wniosek Burmistrza Miasta:

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

uchwala:

§ 1.

Nadać statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/179/2000 z dnia 1 września 2000 roku w sprawie ustalenia treści statutu komunalnej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Uchwała Nr XXXV/260/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany Statutu MOK w Miasteczku Śląskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik do Uchwały Nr VII/31/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 25 marca 2011 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania i siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim

§ 1.

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, zwany dalej „MOK”, jest samorządową instytucją Kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), aktu o utworzeniu i niniejszego statutu.

§ 2.

1. Organizatorem MOK jest Gmina Miasteczko Śląskie.

2. MOK jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasteczko Śląskie pod nr 3/1996.

§ 3.

1. Siedziba MOK mieści się w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24.

2. MOK realizuje ponadto zajęcia w Żyglinie, przy ul. Śląskiej 44 oraz w Brynicy przy ul. Łokietka 5.

§ 4.

MOK obejmuje swoją działalnością:

1. teren całej Gminy Miasteczko Śląskie,

2. teren kraju poza swoją siedzibą, MOK może również działać poza granicami kraju.

§ 5.

MOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2.
Cele i zadania MOK

§ 6.

Przedmiotem działalności MOK jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

1. Podstawowymi zadaniami MOK są:

1/ integracja kulturalna środowiska i kultywowanie tradycji lokalnych,

2/ rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,

3/ współpraca z organizacjami społecznymi, szkołami, instytucjami artystycznymi,

4/ tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, w różnych dziedzinach, w tym muzyki, tańca, plastyki, folkloru i innych,

5/ przygotowywanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,

6/ promocja Gminy Miasteczko Śląskie poprzez różnorodne wydarzenia kulturalne.

2. Zadania statutowe MOK realizuje poprzez:

1/ edukację kulturalną,

2/ organizację koncertów, imprez plenerowych, wystaw, konkursów, prelekcji i innych,

3/ organizację różnych form amatorskiej działalności artystycznej, zapewnienie instruktorów prowadzących zajęcia.

§ 7.

MOK może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, realizować dodatkowe zadania, w szczególności:

1/ prowadzić naukę języków obcych,

2/ prowadzić impresariat artystyczny,

3/ organizować działalność wydawniczą,

4/ prowadzić sprzedaż wydawnictw własnych i innych artykułów związanych z działalnością kulturalną,

5/ organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,

6/ wynajmować i użyczać pomieszczenia.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka i jego organy

§ 8.

1. Działalnością MOK kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Dyrektor zarządza MOK i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor w szczególności:

1/ zarządza majątkiem Ośrodka,

2/ zatrudnia i zwalnia pracowników,

3/ ustala roczny plan pracy oraz roczny plan finansowy,

4/ sporządza roczne sprawozdanie z działalności.

§ 9.

1. W MOK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi.

2. Dyrektor i pracownicy MOK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

3. Szczegółową organizację MOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii burmistrza oraz działających w MOK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10.

1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania MOK sprawuje Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, zwany dalej „Burmistrzem”.

2. Sprawozdanie finansowe MOK zatwierdza Rada Miejska uchwałą.

§ 11.

1. MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących dla instytucji kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. MOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

1/ dotacje z budżetu Gminy,

2/ wpływy z prowadzonej działalności edukacyjnej i kulturalnej,

3/ wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4/ środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

5/ wpływy z innych źródeł .

§ 12.

Podstawą gospodarki finansowej MOK jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Organizatora.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 13.

1. Statut MOK nadaje Rada Miejska w Miasteczku Śląskim.

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »