| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/VII/11 Rady Miasta Żory

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Żory oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zm), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Żory oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Dotacji celowej udziela się na:

a) bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych,

b) finansowanie i dofinansowanie inwestycji,

na terenie Miasta Żory.

§ 2.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek spółki wodnej.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Prezydentowi Miasta Żory.

3. Wniosek o dotację winien zawierać w szczególności:

a) opis zadania proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulację kosztów,

d) kwotę wnioskowanej dotacji,

e) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania,

f) w przypadku wniosku o udzielenie dotacji w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt b, oprócz wymagań określonych w ust. 3 pkt a-e, dodatkowo należy przedstawić dokumentację potwierdzającą spełnianie warunków zawartych w art. 164 ust. 7 Prawa wodnego.

4. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Prezydenta Miasta Żory.

5. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ust. 3 podlegają odrzuceniu.

6. Wnioski ocenione jako poprawne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności w oparciu o następujące przesłanki:

a) zakres zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,

b) możliwości finansowe Miasta,

c) udział kwoty dotacji i wielkość udziału własnego wnioskodawcy w ogólnym koszcie realizacji zadania.

7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

8. Prezydent Miasta Żory zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny wniosku i podjętym rozstrzygnięciu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9. W zawiadomieniu określa się w szczególności:

a) w przypadku odrzucenia wniosku - powody odrzucenia,

b) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - wysokość proponowanej dotacji, oraz termin i warunki podpisania umowy, o której mowa w ust. 10.

10. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem, a spółką wodną.

11. Umowa określa w szczególności:

a) zakres rzeczowy zadania,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania,

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonania zadania,

f) termin i sposób rozliczenia dotacji,

g) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

12. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

13. Kontrola realizacji zadania obejmuje:

a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową,

b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

§ 3.

Sposób rozliczania dotacji

1. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązana jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.

2. Rozliczenie winno nastąpić w terminie 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

3. Dotacja celowa udzielona z budżetu Miasta:

a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

b) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

c) niewykorzystana w całości lub części, podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »