| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/VII/11 Rady Miasta Żory

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Żory oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zm), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Żory oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Dotacji celowej udziela się na:

a) bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych,

b) finansowanie i dofinansowanie inwestycji,

na terenie Miasta Żory.

§ 2.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek spółki wodnej.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Prezydentowi Miasta Żory.

3. Wniosek o dotację winien zawierać w szczególności:

a) opis zadania proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulację kosztów,

d) kwotę wnioskowanej dotacji,

e) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania,

f) w przypadku wniosku o udzielenie dotacji w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt b, oprócz wymagań określonych w ust. 3 pkt a-e, dodatkowo należy przedstawić dokumentację potwierdzającą spełnianie warunków zawartych w art. 164 ust. 7 Prawa wodnego.

4. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Prezydenta Miasta Żory.

5. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ust. 3 podlegają odrzuceniu.

6. Wnioski ocenione jako poprawne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności w oparciu o następujące przesłanki:

a) zakres zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,

b) możliwości finansowe Miasta,

c) udział kwoty dotacji i wielkość udziału własnego wnioskodawcy w ogólnym koszcie realizacji zadania.

7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

8. Prezydent Miasta Żory zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny wniosku i podjętym rozstrzygnięciu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9. W zawiadomieniu określa się w szczególności:

a) w przypadku odrzucenia wniosku - powody odrzucenia,

b) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - wysokość proponowanej dotacji, oraz termin i warunki podpisania umowy, o której mowa w ust. 10.

10. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem, a spółką wodną.

11. Umowa określa w szczególności:

a) zakres rzeczowy zadania,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania,

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonania zadania,

f) termin i sposób rozliczenia dotacji,

g) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

12. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

13. Kontrola realizacji zadania obejmuje:

a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową,

b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

§ 3.

Sposób rozliczania dotacji

1. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązana jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.

2. Rozliczenie winno nastąpić w terminie 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

3. Dotacja celowa udzielona z budżetu Miasta:

a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

b) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

c) niewykorzystana w całości lub części, podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »