| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3a i ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercia

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Ustalić wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 3. Uchylić Uchwałę nr XXXIX/560/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/11 
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 23 lutego 2011 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

§ 1.

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego

1. Określa się następujące wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien posiadać co najmniej dwa pojazdy specjalistyczne, posiadające ważne badania techniczne, przystosowane do odbierania oraz transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

a) dla odbieranych niesegregowanych odpadów komunalnych - co najmniej jedna śmieciarka bezpylna lub samochód ciężarowy przystosowany do przewozu kontenerów (hakowce, bramowce);

b) dla odpadów odbieranych selektywnie – co najmniej jeden samochód ciężarowy skrzyniowy lub samochód ciężarowy skrzyniowy wyposażony w HDS lub inny przystosowany do opróżniania pojemników.

2) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

2. Określa się następujące wymagania dotyczące pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) Przedsiębiorca powinien dysponować pojemnikami do gromadzenia odpadów niesegregowanych, workami i pojemnikami na odpady zbierane selektywnie w ilości zapewniającej świadczenie usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie.

2) Pojemniki powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

3) Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami i kolorami w następujący sposób:

a) PLASTIK - kolor żółty

b) SZKŁO KOLOROWE - kolor zielony

c) SZKŁO BIAŁE - kolor biały

d) PAPIER, TEKTURA - kolor niebieski

e) BIOODPADY - kolor brązowy

3. Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem transportowym, na terenie którego będą garażowane środki transportu i przechowywane pojemniki, kontenery, worki przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

4. Przedsiębiorca powinien dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów spełniającym wymagania ochrony środowiska lub umową z uprawnioną firmą na wykonanie tych usług.

5. Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem biurowym na terenie Gminy Zawiercie.

6. Przedsiębiorca powinien wskazać adresy punktów nieodpłatnego przyjmowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§ 2.

Wymagania w zakresie miejsc unieszkodliwiania lub odzysku odpadów komunalnych

1. Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla Miasta Zawiercie (składowisko odpadów Kobylarz II, Sortownia odpadów komunalnych) wskazany w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

2. Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru odpadów innych niż wymienionych w pkt 1, przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/11 
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 23 lutego 2011 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NICZYSTOŚCI CIEKŁYCH

§ 1.

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego

1. Określa się następujące wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien posiadać pojazd asenizacyjny spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

2) Przedsiębiorca powinien posiadać pojazd asenizacyjny posiadający ważne badania techniczne.

3) Pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nim nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

2. Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem transportowym, na terenie, którego będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

3. Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem biurowym na terenie Gminy Zawiercie.

§ 2.

Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych

Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną w Zawierciu lub inne stacje zlewne wskazane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków lub inne stacje położone najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »