| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3a i ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercia

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Ustalić wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 3. Uchylić Uchwałę nr XXXIX/560/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/11 
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 23 lutego 2011 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

§ 1.

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego

1. Określa się następujące wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien posiadać co najmniej dwa pojazdy specjalistyczne, posiadające ważne badania techniczne, przystosowane do odbierania oraz transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

a) dla odbieranych niesegregowanych odpadów komunalnych - co najmniej jedna śmieciarka bezpylna lub samochód ciężarowy przystosowany do przewozu kontenerów (hakowce, bramowce);

b) dla odpadów odbieranych selektywnie – co najmniej jeden samochód ciężarowy skrzyniowy lub samochód ciężarowy skrzyniowy wyposażony w HDS lub inny przystosowany do opróżniania pojemników.

2) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

2. Określa się następujące wymagania dotyczące pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) Przedsiębiorca powinien dysponować pojemnikami do gromadzenia odpadów niesegregowanych, workami i pojemnikami na odpady zbierane selektywnie w ilości zapewniającej świadczenie usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie.

2) Pojemniki powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

3) Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami i kolorami w następujący sposób:

a) PLASTIK - kolor żółty

b) SZKŁO KOLOROWE - kolor zielony

c) SZKŁO BIAŁE - kolor biały

d) PAPIER, TEKTURA - kolor niebieski

e) BIOODPADY - kolor brązowy

3. Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem transportowym, na terenie którego będą garażowane środki transportu i przechowywane pojemniki, kontenery, worki przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

4. Przedsiębiorca powinien dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów spełniającym wymagania ochrony środowiska lub umową z uprawnioną firmą na wykonanie tych usług.

5. Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem biurowym na terenie Gminy Zawiercie.

6. Przedsiębiorca powinien wskazać adresy punktów nieodpłatnego przyjmowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§ 2.

Wymagania w zakresie miejsc unieszkodliwiania lub odzysku odpadów komunalnych

1. Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla Miasta Zawiercie (składowisko odpadów Kobylarz II, Sortownia odpadów komunalnych) wskazany w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

2. Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru odpadów innych niż wymienionych w pkt 1, przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/11 
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 23 lutego 2011 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NICZYSTOŚCI CIEKŁYCH

§ 1.

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego

1. Określa się następujące wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien posiadać pojazd asenizacyjny spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

2) Przedsiębiorca powinien posiadać pojazd asenizacyjny posiadający ważne badania techniczne.

3) Pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nim nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

2. Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem transportowym, na terenie, którego będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

3. Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem biurowym na terenie Gminy Zawiercie.

§ 2.

Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych

Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną w Zawierciu lub inne stacje zlewne wskazane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków lub inne stacje położone najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »