| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie dokształcania w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

1. Miasto Żory powierza Miastu Gliwice prowadzenie zadania publicznego- dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 15 poz. 142 z późniejszymi zmianami).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 16.

§ 2.

1. Miasto Żory przekaże Miastu Gliwice dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) w wysokości 300,00 zł na jednego ucznia.

2. Szkoła przekaże Zespołowi Kształcenia Zawodowego Ośrodkowi Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

3. Miasto Żory przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1 z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice:

ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik nr 1 do porozumienia).

4. Miastu Żory przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania o którym mowa w § 1 pkt.1

5. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto Gliwice nie obciąży Miasta Żory kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa w § 2 ust.1

6. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto Gliwice obciąży Miasto Żory kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa w § 2 ust.1

§ 3.

Dotacje w części nie wykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Żory

ING Bank Śląski S.A. 97 1050 1070 1000 0004 0065 6575.

§ 4.

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

2. Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 5.

Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r.

§ 7.

Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla celów ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Traci moc porozumienie z dnia 10 czerwca 2010 roku.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Renata Caban

Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha


Skarbnik Miasta Gliwice


Ryszard Reszke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »