| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Poczesna Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poczesna za 2010 r.

Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów na 2010r. wyniósł 38.396.319 zł wraz z dotacjami na zadania zlecone i zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiany dokonane w ciągu 2010r spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty 47.589.736 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 9.193.417 zł. Na zmiany planu dochodów składały się:

1.

Otrzymane subwencje z budżetu państwa

28.033 zł

2.

Zmniejszenie subwencji z budżetu państwa

-8.513 zł

2.

Zwiększone dotacje celowe na zadania zlecone i z porozumienia

5.713.789 zł

3.

Otrzymana rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości /PFRON /

24.905 zł

4.

Zwiększone dochody własne

235.203 zł

5.

Dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.200.000 zł

RAZEM:

9.193.417 zł

Dział I.
w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 1.
- rozdz. 01095 § 0470 i 0750 na plan 29.480 zł wykonanie wyniosło 31.358,80 zł tj. 106,4 % są to wpływy z dzierżaw gruntów gminnych wg zawartych umów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na terenie gminy Poczesna

Rozdział 2.
- rozdz. 01095 § 2010 – na plan 417 zł, wykonanie wyniosło 416,68 zł . Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dopłaty do paliwa dla rolników.

Rozdział 3.
- rozdz. 01095 §§ 6207,8 i 9 to planowane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na:

1) adaptację budynku po byłej szkole w Bargłach wynosi 341.827 zł.

2) stworzenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Słowik 179.540 zł

3) zorganizowanie zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Brzeziny Nowe, Bargły, Huta Stara B i Korwinów -24.990 zł

4) poznawanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej „Na początku była skała” – 16.179 zł

Środki zostaną przekazane w 2011r. po weryfikacji złożonych wniosków o płatność.

Dział II.
w dziale 020 leśnictwo

Rozdział 1.

Dział III.
w dziale 600 transport i łączność

Rozdział 1.

Rozdział 2.

Dział IV.
w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 1.
rozdz. 70004 § 0750 i 0830 na plan 1.014.000 zł wpływy wynoszą 865.082,58 zł za czynsze i inne usługi z terenu osiedla Huta Stara B, Wrzosowa, Kol. Poczesna, Nowa Wieś, Korwinów, Dębowiec.

Rozdział 2.

Dział V.
w dziale 710 działalność usługowa

Rozdział 1.
- rozdz. 71035 § 2020 – plan wynosi 1.000 zł. Była to planowana dotacja od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogił wojennych.

Dział VI.
w dziale 750 administracja publiczna

Rozdział 1.
- rozdz. 75011 § 2010 – plan i wykonanie to 56.510 zł. Była to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obrony cywilnej, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, urzędu stanu cywilnego, zgromadzeń i działalności gospodarczej przekazywana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Rozdział 2.

Rozdział 3.
- rozdz. 75023 § 0750 wpływy z czynszów na plan 34.214 zł wyniosły 32.591,80 zł tj.95,3 % planu. Były to czynsze za apteki, gabinety lekarskie, za placówki pocztowe.

Rozdział 4.
- rozdz. 75023 § 0920 planowane dochody to kwota 120.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Uzyskane dochody z tego tytułu wyniosły 120.659,43 zł tj. 100,5 % planu.

Rozdział 5.

Rozdział 6.

Rozdział 7.

Rozdział 8.

Dział VII.
w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Rozdział 1.

Rozdział 2.

Rozdział 3.
- rozdz. 75109 § 2010 – planowana dotacja na organizację wyborów do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów wynosiła 41.749 zł. Wykorzystano środki tylko na I turę wyborów w kwocie. 24.934 zł.

Dział VIII.
w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 1.
- rozdz. 75478 § 2030 planowana i otrzymana dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w maju br wyniosła 112.000 zł. Natomiast dotację celową na usuwanie skutków szadzi i oblodzenia na plan 29.064 zł wykorzystano w kwocie 28.930,72 zł.

w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan ogółem tego działu to 14.605.929 zł, uzyskane wpływy wyniosły 14.382.395,15 zł co stanowi 98,5 % kwoty zaplanowanej. Dochody tego działu stanowiły 42,6 % wykonanych dochodów ogółem budżetu gminy.

Rozdział 2.

Rozdział 3.
- rozdz.75615 i rozdz.75616 § 0310 – plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosił 6.418.000 zł, wykonanie to kwota 6.444.237,19 zł tj. 100,4 % planu.

Rozdział 4.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0320, 0330 to podatek rolny i leśny od osób prawnych i fizycznych, którego plan w sumie ogólnej wynosił 291.000 zł, a wykonanie 173.968,87 zł tj. 59,8 % kwoty planowanej.

Rozdział 5.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0340 to podatek od środków transportowych gdzie na plan 319.700 zł uzyskano wpływy w kwocie 301.955,48 zł tj.94,4 %.

Rozdział 6.
- rozdz. 75616 § 0360 to podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych planowany w kwocie 60.000 zł, wykonano – 59.838,70 zł tj. 99,7 % planu. Był to podatek zbierany i przekazywany nam przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 7.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0500 – to podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych pobierany przez różne Urzędy Skarbowe. Na plan ogółem 410.000 zł, wykonanie wyniosło 249.778,32 zł co stanowi 60,9 % kwoty planowanej a jego wysokość zależy od ilości zawieranych notarialnie umów.

Rozdział 8.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0910 – plan odsetek od należności podatkowych to 29.000 zł, a wykonanie wyniosło 16.514,57 zł tj. 56,9 % planu.

Rozdział 9.
- rozdz. 75615 § 2440 – plan i wykonanie to kwota 24.905,00 zł. Były to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane po złożeniu przez nas wniosku o rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

Rozdział 10.
- rozdz. 75618 § 0410 – plan to 50.000 zł, a wpływy z opłaty skarbowej to kwota 38.515,10 zł co stanowi 77,0 % planu.

Rozdział 11.

Rozdział 12.
- rozdz.75619 § 0460 – kwota 6.000 zł to plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej od zakładów zobowiązanych do jej opłaty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Wykonanie wyniosło 1.967 zł tj. 32,8 % planu.

Rozdział 13.
- rozdz. 75621 § 0010 jest to 36,94 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Plan tego podatku to 6.256.324 zł. Wykonanie wyniosło 6.121.094,00 zł. tj. 97,8 % zaplanowanych dochodów.

Rozdział 14.
- rozdz.75621 § 0020 jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez różne Urzędy Skarbowe od podmiotów mających siedzibę lub oddział na terenie gminy. Na plan 300.000 zł wykonanie wyniosło 445.796,21 zł co stanowi 148,6 % kwoty planowanej.

Ogółem w ciągu 2010r. na zaległości podatków tego działu napisano 1.573 szt. upomnień, dokonano 8 wpisów na hipotekę i wystawiono 323 szt. tytułów wykonawczych do różnych Urzędów Skarbowych.

Dział IX.
w dziale 758 różne rozliczenia

Rozdział 1.
- rozdz. 75801 § 2920 – plan i wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej to kwota 7.454.592 zł.

Rozdział 2.
- rozdz. 75831 § 2920 – na plan i wykonanie części równoważącej subwencji ogólnej to kwota 35.853 zł.

Dział X.
w dziale 801 oświata i wychowanie

Rozdział 1.
- rozdz. 80101 § 2030 – otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 23.813,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Rozdział 2.
- rozdz. 80104 § 2708,9 – zaplanowano 29.500 zł na program „ Z mamą i tatą do szkolnego sukcesu” realizowany w ramach P O K L. Otrzymana dotacja to - 29.123,29 zł. Dotacja zaplanowana w ramach POKL na program „Przedszkolaki dumą gminy Poczesna” to 349.666 zł. W 2010r. otrzymano środki w kwocie 30.770,52 zł.

Rozdział 3.
- rozdz. 80110 § 2705 – 45.300 zł to planowana dotacja dla Gimnazjum w Poczesnej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” . Otrzymano środki w kwocie 18.661,44 zł.

Rozdział 4.
- rozdz. 80195 § 2030 – dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego to 371,20 zł.

Dział XI.
w dziale 851 ochrona zdrowia

Rozdział 1.
- rozdz. 85121 § 6330 – zaplanowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na „Dostosowanie ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych „ to kwota 1.215.000 zł. Środki przekazywane są w 2011r.

Rozdział 2.
- rozdz. 85195 § 2010 – zaplanowano i otrzymano dotację na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 294,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych dla podopiecznych GOPS.

Dział XII.
w dziale 852 pomoc społeczna

Rozdział 1.
- rozdz. 85212 § 2010 - na plan 2.970.100 zł wykonanie to 2.829.576,75 zł tj. 95,3% planu. Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłacane świadczenia rodzinne, alimenty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 2.
- rozdz. 85213 § 2010, 2030 - na plan 16.300 zł, wykonanie wynosi 13.878,74 zł tj. 85,1% planu. Otrzymane środki to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla podopiecznych.

Rozdział 3.
- rozdz. 85214 § 2030– na plan ogółem 31.100 zł, wykonanie wyniosło 31.032,75 zł tj.99,8 % planu. Była to także dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa .

Rozdział 4.
- rozdz. 85216 § 2030 – na plan 137.550 zł, wykorzystana dotacja na wypłatę zasiłków stałych to kwota 128.390,77 zł tj. 93,3 % planu.

Rozdział 5.
- rozdz. 85219 § 2030 – plan i wykonanie to kwota 135.842 zł. Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeznaczona była na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji przez tą jednostkę zadań zleconych.Na zadanie realizowane w ramach POKL pn. „Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” wykorzystano dotację w kwocie 123.042,04 zł.

Rozdział 6.
- rozdz. 85278 § 2010 – na plan 1.536.666 zł, wykorzystana dotacja na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w m-cu maju br w gminie Poczesna to kwota 1.530.570,34 zł

Rozdział 7.
- rozdz. 85295 § 2010, 2030 – na plan 32.951 zł, wykonanie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach to kwota 30.677,50zł tj. 93,1 % planu.

Dział XIII.
W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 1.
- rozdz. 85395 § 2710 – planowaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie, 53.050 zł na udzielenie pomocy gminom pomocy finansowej celem wsparcia osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi wykorzystano w wysokości 9.713,03 zł, t.j. 18,3%.

Dział XIV.
w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 1.
- rozdz.85415 § 2030 – na plan 85.616 zł wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wyniosło 77.212,88 zł tj. 90,2 % planu. Na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej /tzn. jest to zwrot pokrycia poniesionych wydatków wg ustalonych zasad/ przeznaczono 14.956 zł. Na zakup podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - wyprawka szkolna” wydano 12.256,88 zł oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 50.000 zł.

Dział XV.
w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 1.
- rozdz. 90001 § 6630, 6338 - plan dotacji wynosi 10.718.576 zł. Kwota 9.781.578 zł. Była to planowana dotacja na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”, na którą otrzymano 680.000 zł. Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Poczesnej – ul. Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociana Górka, Stawowa „ wynosiła 936.998 zł, na którą środki przekazane zostaną w 2011r.

Rozdział 2.
- rozdz. 90019 § 0690 – planowane wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3.200.000 zł. Uzyskane dochody w 2010r. wynoszą 2.591.619,47 zł tj. 81,0 % planu.

Zaplanowana kwota przychodów w kwocie 16.106.154 zł zrealizowana została w wysokości 6.318.822,83 zł, i jest to zaciągnięty kredyt w PKO BP SA na kwotę 1.517.493,74 zł i nadwyżka budżetowa 2009r. - 4.801.329,29 zł.

szczegółowe wykonanie dochodów i przychodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1

Tytuł II.
W Y D A T K I

Dział I.
w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2010 r. wynosił 51.785.229 zł wraz z planem wydatków na zadania zlecone i objęte porozumieniem. Dokonane w ciągu br zmiany spowodowały jego wzrost o kwotę 11.046.417 zł. Po tych zmianach plan wydatków wynosi 62.828.646 zł, a zrealizowane wydatki to kwota 36.892.029,76 zł co stanowi 58,7 % kwoty zaplanowanej. Taki procent wykonania wydatków spowodowany jest głównie zmianą harmonogramu wykonywania prac inwestycyjnych. Wykorzystanie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 1.
- rozdz. 01030 § 2850 – plan w kwocie 4.500 zł. Przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach obowiązkowy 2% odpis od zebranego podatku rolnego w wysokości 3.821,61 zł tj. 84,9 % planu .

Rozdział 2.
- rozdz. 01095 § 4300 - na plan 31.500 zł wydatki to kwota 31.432 zł tj. 99,8% planu. Były to koszty wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy i inne wydatki.

Rozdział 3.
- rozdz. 01095 § 4430 –na plan 417 zł, wydatki na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosły 416,68 zł.

Rozdział 4.
- rozdz. 01095 §§ 6050,7, 8 i 9 – na plan 1.374.393 zł wydatkowano 1.105.038,86 zł na dostęp do sieci internetowej we Wrzosowej, usługi telsat, wydatki na adaptację pomieszczeń na Wiejskie Centrum Kultury w Bargłach oraz wyposażenie placów zabaw w Bargłach, Brzezinach Nowych i Hucie Starej B, zagospodarowanie centrum Słowika.

Dział II.
w dziale 600 transport i łączność

Rozdział 1.
- rozdz. 60004 § 2310 – na plan 1.930.050 zł wydatkowano 1.909.400,87 zł na zapłatę za przejazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 2.
- rozdz. 60013 § 6050 i 6300 – zaplanowane środki w kwocie 2.316.662 zł na dofinansowanie „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 904 Bargły – Nierada.” wykorzystano w kwocie 2.015.931,08 zł.

Rozdział 3.
- rozdz. 60014 § 6300 - na wykonanie „Obwodnicy drogi DK-1 na odcinku Poczesna-Wrzosowa” realizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie przekazano 504.944,83 zł.

Rozdział 4.
- rozdz. 60016 § 4170 na plan 20.000 zł, wydatkowano 16.872,90 zł na prace projektowo- dokumentacyjne.

Rozdział 5.
- rozdz. 60016 § 4210 na plan 120.000zł, środki wykorzystane to 67.569,93 zł co stanowi 56,3 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu wiat przystankowych, mieszanki tarcan-mix, koszy metalowych, kruszywa drogowego, tablic informacyjnych i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.

Rozdział 6.
- rozdz. 60016 § 4270 na plan 424.055 zł wydatkowano 139.959,50 zł tj. 33,0 % planu. Środki te wydatkowano na prace remontowe na drogach gminnych

Rozdział 7.
- rozdz. 60016 § 4300 na plan 268.169 zł wydatkowano 213.740,24 zł tj.79,7 % planu. Szczegółowe wykonanie tych środków to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, naprawa wiat przystankowych, usługi koparko-ładowarką i inne wydatki.

Rozdział 8.
- rozdz. 60016 § 6050 na plan 600.121 zł wydatkowano 584.171,05 zł tj.97,3% planu na wykupy gruntów pod drogi gminne, projekt ul. Górskiej w Nieradzie, projekt budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym w Zawodziu, modernizację dróg dojazdowych do składowiska w Sobuczynie.

Rozdział 9.
- rozdz. 60078 § 4270 na plan 600.000 zł wydatkowano 440.024,42 zł na prace remontowe po powodzi w miejscowości Słowik( ul. Równoległa), i Kolonia Poczesna ( mosty ul Żwirowa i przepust ul. Szkolna).

Dział III.
w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 1.
- rozdz.70004 § 4170,4210,4260,4270,4300,4430,4610 - na plan 1.214.000zł, wykonanie to kwota 1.032.104,95 zł tj. 85,0% planu.Środki te wydatkowano na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w Hucie Starej B, Kol. Poczesnej, Wrzosowej, Nowej Wsi, Korwinowie i Dębowcu realizowane w naszym imieniu przez PPHU JUL-POL.

Rozdział 2.
- rozdz. 70005 § 4300 na plan 85.000 zł wydatkowano 84.926,42 tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na: wyceny lokali i nieruchomości, inwentaryzacje działek i lokali, mapy zasadnicze, opłaty sądowe, notarialne, wypisy.

Rozdział 3.
- rozdz. 70005 § 4430 na plan 15.000 zł na zwroty kaucji mieszkaniowych wydatkowano 9.394,02 zł tj. 62,6 % planu.

Dział IV.
w dziale 710 działalność usługowa

Rozdział 1.
- rozdz. 71004 § 4170 – na plan 80.000 zł wydatkowano 58.215,00zł za prace zlecone dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 2.
- rozdz. 71035 § 4270 – plan i wykonanie dotacji od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogił wojennych to kwota 1.000 zł.

Dział V.
w dziale 750 administracja publiczna

Rozdział 1.
- rozdz. 75011 § 4010 – zaplanowana kwota 143.250 zł, wykorzystana została w wysokości 136.046,28 zł co stanowi 95,0 %planu. Były to płace pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

Rozdział 2.
- rozdz. 75011 § 4110, 4120, 4140 - plan ogółem tych paragrafów wynosił 28.150 zł, a wykonanie 24.574,23 zł tj. 87,3 % planu. Były to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i PFRON w/w pracowników.

Rozdział 3.
- rozdz. 75011 § 4210 - na plan 10.000 zł, wydatkowano 8.018,72 zł tj. 80,2 % , którą przeznaczono na zakupy materiałów i pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komendy powiatowej policji. Dotacja Wojewody Śląskiego na zadania tego rozdziału wyniosła w 2010r. - 56.510,00 zł co stanowiło 33,5 % wydatków tego rozdziału.

Rozdział 4.
- rozdz. 75022 § 3030 na plan 216.000 zł wykorzystano 213.939,00 zł tj. 99,0 % planu. Były to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Rozdział 5.
- rozdz. 75022 § 4210, 4410 - plan razem tych paragrafów wynosił 5.500 zł a wykonanie to 4.305,14 zł tj. 78,3%. Były to wydatki na delegacje i zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy.

Rozdział 6.
- rozdz. 75023 § 4010 – na plan 1.244.850 zł wykonanie wynosiło 1.196.012,84 zł tj.96,1 % planu. Stanowiły je wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe i inne.

Rozdział 7.
- rozdz. 75023 § 4040 – na plan 96.500 zł wydatkowano 96.467,74 zł. Było to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.

Rozdział 8.
- rozdz. 75023 § 4110, 4120,4140 – na plan ogółem tych paragrafów 244.000 zł wydatkowano 223.299,38 zł na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracowników Urzędu Gminy.

Rozdział 9.
- rozdz. 75023 § 4170 - na plan 117.000 zł wydatkowano 116.419,61 zł tj.99,5 % Wynagrodzenia te dotyczyły prac zleconych.

Rozdział 10.
- rozdz. 75023 § 4210 - na plan 159.701 zł wykorzystano środki w kwocie 159.699,05 zł tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, toneru i tuszu, paliwa do samochodów, zakupy publikacji dla potrzeb i inne.

Rozdział 11.
- rozdz. 75023 § 4260 - na plan 106.000 zł, wydatki w kwocie 105.788,09 zł stanowiły 99,8 % planu. Wydatkowano je na:

-gaz

- 49.790,13 zł

-wodę

- 2.479,22 zł

-energię

- 53.518,74 zł

Rozdział 12.
- rozdz. 75023 § 4300 - na plan 211.169 zł wydatkowano 210.331,17 zł tj. 99,6%. Głównymi wydatkami w tym paragrafie były wydatki na:

1) opłaty pocztowe - 82.645,56 zł

2) prowizje bankowe - 21.442,22 zł

3) abonamenty programów informatycznych – 30.139,01 zł

4) konserwacja ksero, wywozy nieczystości i inne usługi – 76.104,38 zł

Rozdział 13.
- rozdz. 75023 § 4350, 4360, 4370 – na plan ogółem 36.000 zł, wydatkowano 29.890,36 zł na zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty za używanie telefonów komórkowych i na opłaty do telefonii stacjonarnej.

Rozdział 14.
- rozdz. 75023 § 4410 – na plan 45.000 zł wydatki w kwocie 44.788,14 zł to koszty delegacji i ryczałtów dla pracowników Urzędu Gminy.

Rozdział 15.
- rozdz. 75023 § 4430 – na plan 34.560 zł, wykonanie wyniosło 33.630,71 zł. Były to wydatki na ubezpieczenie mienia i budynków będących własnością gminy, składki na związek gmin i „Bractwo Kuźnic”.

Rozdział 16.
- rozdz. 75023 § 4440 – plan i wykonanie obowiązkowego odpisu na fundusz socjalny pracowników to 41.739 zł..

Rozdział 17.
- rozdz. 75023 § 4700 – z planu 19.500 zł na szkolenia pracowników przeznaczono 16.301,60 zł tj. 83,6 % planu.

Rozdział 18.
rozdz. 75023 § 4750 – na plan 50.000 zł na zakup sprzętu komputerowego wydano 47.071,87 zł.

Rozdział 19.
- rozdz. 75056 § 3020,3040 i 4110 – plan i wykonanie wydatków na przeprowadzenie spisu rolnego to 18.050 zł.

Rozdział 20.
- rozdz. 75075 § 4170 – na plan 30.000 zł wydatkowano 29.892,00 zł na prace zlecone związane z promocją gminy.

Rozdział 21.
- rozdz. 75075 § 4210,4300, 4430 na plan ogółem 142.490 zł na wydatki związane z promocją gminy, realizacją programu „Lato w Poczesnej” oraz inne wydatki związane z organizacją gminnych uroczystości wydatkowano 139.662,50 zł tj. 98,0% planu.

Rozdział 22.
- rozdz. 75095 § 4010 – zaplanowaną kwotę 138.000 zł wydatkowano w wysokości 137.977,75 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Rozdział 23.
- rozdz. 75095 § 4040 na plan 3.950 zł wydatkowano 3.921,19 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.

Rozdział 24.
- rozdz. 75095 §§ 4110, 4120,4140 i 4210 - plan to kwota 41.091 zł, wydatki poniesione - 36.231,55 zł tj. 88,2 % planu. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, składki na PERON i zakup drobnych materiałów dla potrzeb w/w pracowników.

Rozdział 25.
- rozdz. 75095 § 4440 plan i wykonanie to 7.859 zł. Był to odpis na fundusz socjalny pracowników interwencyjnych.

Dział VI.
w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Rozdział 1.
- rozdz. 75101 §§ 4010, 4110 i 4120 – plan i wykonanie wydatków na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie to kwota 2.146 zł.

Rozdział 2.
- rozdz. 75107 §§ 3030, 4170, 4210, 4300 i 4410 na plan 31.468 zł wydatkowano 31.197,67 zł, które poniesiono na organizację wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 3.
- rozdz. 75109 §§ 3030, 4170, 4210, 4300 i 4410 na plan 48.749 wydatkowano 31.842,29 zł na I turę wyborów do rad gmin, powiatów, wójtów, burmistrzów przeprowadzone w 2010r

Dział VII.
w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 1.
- rozdz. 75404 § 3000 – przekazano środki w kwocie 12.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Poczesnej .

Rozdział 2.
- rozdz. 75412 §¬ 4170 – na plan 85.250 zł, wydatkowano 85.154,12 zł na wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, gminnego komendanta, udział w szkoleniach oraz akcjach pożarniczych dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

Rozdział 3.
- rozdz. 75412 § 4210 - na plan 79.000 zł wydatkowano 78.514,94 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia i inne drobne materiały.

Rozdział 4.
- rozdz. 75412 § 4260 – plan wydatków w kwocie 74.300 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP, na które wydatkowano łącznie 74.288,30 zł.

Rozdział 5.
- rozdz. 75412 § 4270 – wydatkowano 78.966,21 zł na prace remontowe w jednostkach OSP Poczesna, Bargły, Nierada i Słowik.

Rozdział 6.
- rozdz. 75414 § 4300 – na plan 64.400 zł wydatkowano 64.369,62 zł. W ramach tych środków wykonano naprawy samochodów, przeglądy sprzętu, badania techniczne, rejestracje samochodów, badania lekarskie druhów i inne wydatki w jednostkach OSP.

Rozdział 7.
- rozdz. 75412 § 4430 – na plan 16.900 zł wydatkowano w br. 16.872,00 zł tj. 99,8 % na ubezpieczenia samochodów i druhów jednostek OSP.

Rozdział 8.
- rozdz. 75412 § 6230 – przekazano środki na dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wrzosowa

Rozdział 9.
- rozdz. 75414 § 4210 zaplanowano 5.000 zł na zakup materiałów przeznaczonych na zadania obrony cywilnej w gminie, na które wydatkowano 597,80 zł.

Rozdział 10.
- rozdz.75478 § 4170, 4210, 4300 – zaplanowano 253.371 zł na usuwanie skutków szadzi i oblodzenia w m-cu styczniu br oraz powodzi jaka miała miejsce w miesiącu maju br. Wydatkowano 247.012,86 zł na wycenę szkód i wykonanie kosztorysów, udziały druhów OSP w akcjach, zakup worków, piasku, butów gumowych, żywności i wody, paliwa, transporty, dezynfekcję, naprawy i uzupełnienie sprzętu i inne wydatki z tym związane.

Dział VIII.
w dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 1.
- rozdz. 75647 § 4100 - na plan 90.000 zł prowizja za inkaso zebranych podatków gminnych wyniosła 69.500 zł tj. 77,2 % planu.

Rozdział 2.
- rozdz. 75647 § 4210, 4300, 4610 na ogólny plan 15.000 zł wydatkowano 12.230,76 zł tj. 81,5 % na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych i wpisów na hipotekę.

Dział IX.
w dziale 757 obsługa długu publicznego

– na plan 32.000 zł wydatkowano 28.695,49 zł tj.90,5 % na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dział X.
w dziale 801 oświata i wychowanie

wydatkami pochodnymi od płac dla pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy.

Otrzymana subwencja z budżetu państwa w dziale 801 /oświata i wychowanie / i w dziale 854 /edukacyjna opieka wychowawcza/ to kwota 7.454.592 zł co stanowiło 65,8% wydatków bieżących tych działów. W ramach środków na dział 801 gmina realizuje inwestycję pn. Budowa Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej, na którą wydatki 2010r. wynoszą 1.749.820,85 zł.

Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

W dziale tym finansowano również wydatki na Program SOCRATES - COMMENIUS realizowany przez Gimnazjum w Poczesnej / 44.102,77 zł/ oraz na program „ Z mamą i tatą do szkolnego sukcesu” /24.447,32 zł/ oraz program „Przedszkolaki dumą gminy Poczesna” na kwotę 32.573,68 zł.

Dział XI.
w dziale 851 ochrona zdrowia

na plan 2.548.826 zł wykonanie wynosi 1.574.573,91 zł co stanowiło 61,8 % kwoty planowanej.

Rozdział 1.
- rozdz. 85121 § 6050 na plan 1.792.000 zł, dokonano wydatków w kwocie 1.160.989,23 zł tj. 64,8 % planu. Wydatki te dotyczyły modernizacji Ośrodka Zdrowia w Poczesnej i remontu pomieszczeń gabinetu okulistycznego w Ośrodku Zdrowia we Wrzosowej, aktualizację projektu budowlanego OZ Nierada.

Rozdział 2.
- rozdz. 85153 § 4210, 4300 zaplanowano 4.000 zł na program zwalczania narkomanii.

Rozdział 3.
- rozdz. 85154 § 4170 - na plan 50.000 zł, wynagrodzenia instruktorów świetlic, psychologa i inne prace zlecone to kwota 43.129,81 zł.

Rozdział 4.
- rozdz. 85154 § 4210, 4260 - na plan ogółem 102.700 zł wydatkowano 66.130,33 zł na zakupy materiałów dla placówek, opłaty za gaz i energię, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne, organizację imprez integracyjnych dla dzieci.

Rozdział 5.
- rozdz. 85154 § 4300 i 4410 - na plan ogółem 83.300 zł, wydatki w kwocie 64.085,14 zł przeznaczone były na promocje programów antyalkoholowych w szkołach, koszty sądowe, koszty przejazdu dzieci na wypoczynek, delegacji, opłaty za pobyt w schronisku i inne.

Rozdział 6.
- rozdz. 85154 § 6050 na plan 516.532zł, wydatkowano 239.945,40 zł na modernizację budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi.

Rozdział 7.
- rozdz. 85195 §§ 4300,4740 – koszt wydawania decyzji dla podopiecznych nie posiadających ubezpieczenia to 294,00 zł.

Dział XII.
w dziale 852 pomoc społeczna

na plan 5.851.949 zł wydatkowano 5.646.325,51 zł co stanowiło 96,5 % planu.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota 4.986.974,08 z, w tym środki własne budżetu gminy w kwocie 724.773,77 zł i dotacje celowe ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone i własne w kwocie 4.262.200,31 zł. Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Urząd Gminy zrealizował wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 474.115,52 zł, w tym kwota 447.775,57 zł to dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Realizowano także wydatki w :

Rozdział 1.
- rozdz. 85215 § 3110 - na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy, które na plan 162.500 zł wyniosły kwotę 162.350,73 zł tj. 99,9 % planu.

Rozdział 2.
- rozdz. 85295 § 4210 – na plan 5.000 zł wydatkowano 3.418,95 zł na zapłatę za 1% żywności dla podopiecznych pobieranej z Banku Żywności.

Rozdział 3.
- rozdz. 85295 § 4300- na plan 33.036 zł, wykonanie to kwota 29.473,26 zł, którą przeznaczono na realizację programu „Uczeń na wsi” /środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/.

Dział XIII.
w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 1.
- rozdz. 85401 na plan 552.500 zł wykonanie wynosiło 516.104,86 zł tj. 93,4 % planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach. Szczegółowe omówienie wykonania tych wydatków przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 2.
- rozdz. 85415 § 3240 zaplanowano 51.956 zł na wypłatę stypendiów. Wydatki zrealizowane w 2010r. to kwota 51.794,00 zł tj. 99,7 % planu. Na w/w wydatki otrzymano dotację w kwocie 14.956 zł z budżetu państwa.

Rozdział 3.
- rozdz. 85415 §§ 3260,4240 – na plan 70.660 zł wydatki na zakup podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r.oraz „wyprawka szkolna” – wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne to 62.256,88 zł. Środki te otrzymano w ramach dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

Dział XIV.
w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 1.
- rozdz. 90001 §§ 6050,7,8 i 9 na plan ogółem 16.937.054 zł wydatkowano 1.836.222,92 zł na doprojektowania i aktualizacje dokumentacji kosztorysowej kanalizacji i ujęć wód, budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej, i kanalizacji w pozostałej części Poczesnej.

Rozdział 2.
- rozdz. 90002 § 4210 i 4300 na plan ogółem 120.000 zł wydatkowano 88.799,29 zł na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy.

Rozdział 3.
- rozdz. 90019 § 4430 – wydatkowano 553.881,00 zł na zwrot nadwyżki dochodów za 2009r. z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, jeżeli nadwyżka przekroczy 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na 1 mieszkańca.

Rozdział 4.
- rozdz. 90095 § 4210, 4300 i 6050 – na plan 526.000 zł, wydatkowano 128.379,47 zł na zakup wody dla mieszkańców Słowika, wywóz nieczystości płynnych z Wrzosowej i inne wydatki.

Dział XV.
w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 1.
- rozdz. 92109 § 2480 – plan i wykonanie dotacji dla samorządowej instytucji kultury to kwota 391.400,00 zł

Rozdział 2.
- rozdz. 92116 § 2480 – plan i wykonanie dotacji dla bibliotek na terenie gminy to kwota 330.000zł

Rozdział 3.
- rozdz.92195 § 4210 – zaplanowano 25.416 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Dział XVI.
w dziale 926 kultura fizyczna i sport

Rozdział 1.
- rozdz. 92605 § 2820 - kwota 140.000 zł przeznaczona została na dotacje dla klubów sportowych wg następującego podziału:

a) Klub Sportowy „GROM – Złota Dama” Poczesna – 50.000,00 zł

b) Klub Sportowy „OLIMPIA” Huta Stara B – 50.000,00 zł

c) Klub Sportowy GROM Poczesna – 40.000 zł

Pozostałe wydatki tego działu to kwota 48.899,53 zł i przeznaczono je na organizację rozgrywek sportowych, opłatę startową, zakup pucharów, piłek i inne drobne wydatki.

Rozdział 2.
- rozdz.92695 § 4210 – na plan 37.313 zł wydatkowano 8.057,07 zł na zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 2.

Podczas dokonywania wydatków kierowaliśmy się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków zapewniając jednocześnie bieżące funkcjonowanie podległych nam placówek.

Na początek 2010r. saldo zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło 1.340.511,22 zł : z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Umorzenie pożyczek z W.F.O.Śr. i G.W. to kwota 163.242 zł.

Na dzień 31.12.2010r. zadłużenie nasze wyniosło 1.990.762,96 zł :

a) 473.269,22 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

b) Zobowiązania wymagalne to kwota 1.802,80 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone i powierzone przedstawia załącznik Nr 3 i 4 .

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2010r. przedstawia załącznik Nr 8

Do sprawozdania z wykonania budżetu 2010r. dołącza się :

1) sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej

2) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej

3) sprawozdanie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

4) informację o stanie mienia komunalnego

5) wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty

Wójt Gminy Poczesna


mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik do Sprawozdania
Wójta Gminy Poczesna
Zalacznik1.pdf

sprawozdanie

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Saveinvest Sp. z o.o.

http://www.grunttozysk.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »