| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Poczesna Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poczesna za 2010 r.

Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów na 2010r. wyniósł 38.396.319 zł wraz z dotacjami na zadania zlecone i zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiany dokonane w ciągu 2010r spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty 47.589.736 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 9.193.417 zł. Na zmiany planu dochodów składały się:

1.

Otrzymane subwencje z budżetu państwa

28.033 zł

2.

Zmniejszenie subwencji z budżetu państwa

-8.513 zł

2.

Zwiększone dotacje celowe na zadania zlecone i z porozumienia

5.713.789 zł

3.

Otrzymana rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości /PFRON /

24.905 zł

4.

Zwiększone dochody własne

235.203 zł

5.

Dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.200.000 zł

RAZEM:

9.193.417 zł

Dział I.
w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 1.
- rozdz. 01095 § 0470 i 0750 na plan 29.480 zł wykonanie wyniosło 31.358,80 zł tj. 106,4 % są to wpływy z dzierżaw gruntów gminnych wg zawartych umów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na terenie gminy Poczesna

Rozdział 2.
- rozdz. 01095 § 2010 – na plan 417 zł, wykonanie wyniosło 416,68 zł . Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dopłaty do paliwa dla rolników.

Rozdział 3.
- rozdz. 01095 §§ 6207,8 i 9 to planowane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na:

1) adaptację budynku po byłej szkole w Bargłach wynosi 341.827 zł.

2) stworzenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Słowik 179.540 zł

3) zorganizowanie zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Brzeziny Nowe, Bargły, Huta Stara B i Korwinów -24.990 zł

4) poznawanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej „Na początku była skała” – 16.179 zł

Środki zostaną przekazane w 2011r. po weryfikacji złożonych wniosków o płatność.

Dział II.
w dziale 020 leśnictwo

Rozdział 1.

Dział III.
w dziale 600 transport i łączność

Rozdział 1.

Rozdział 2.

Dział IV.
w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 1.
rozdz. 70004 § 0750 i 0830 na plan 1.014.000 zł wpływy wynoszą 865.082,58 zł za czynsze i inne usługi z terenu osiedla Huta Stara B, Wrzosowa, Kol. Poczesna, Nowa Wieś, Korwinów, Dębowiec.

Rozdział 2.

Dział V.
w dziale 710 działalność usługowa

Rozdział 1.
- rozdz. 71035 § 2020 – plan wynosi 1.000 zł. Była to planowana dotacja od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogił wojennych.

Dział VI.
w dziale 750 administracja publiczna

Rozdział 1.
- rozdz. 75011 § 2010 – plan i wykonanie to 56.510 zł. Była to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obrony cywilnej, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, urzędu stanu cywilnego, zgromadzeń i działalności gospodarczej przekazywana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Rozdział 2.

Rozdział 3.
- rozdz. 75023 § 0750 wpływy z czynszów na plan 34.214 zł wyniosły 32.591,80 zł tj.95,3 % planu. Były to czynsze za apteki, gabinety lekarskie, za placówki pocztowe.

Rozdział 4.
- rozdz. 75023 § 0920 planowane dochody to kwota 120.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Uzyskane dochody z tego tytułu wyniosły 120.659,43 zł tj. 100,5 % planu.

Rozdział 5.

Rozdział 6.

Rozdział 7.

Rozdział 8.

Dział VII.
w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Rozdział 1.

Rozdział 2.

Rozdział 3.
- rozdz. 75109 § 2010 – planowana dotacja na organizację wyborów do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów wynosiła 41.749 zł. Wykorzystano środki tylko na I turę wyborów w kwocie. 24.934 zł.

Dział VIII.
w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 1.
- rozdz. 75478 § 2030 planowana i otrzymana dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w maju br wyniosła 112.000 zł. Natomiast dotację celową na usuwanie skutków szadzi i oblodzenia na plan 29.064 zł wykorzystano w kwocie 28.930,72 zł.

w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan ogółem tego działu to 14.605.929 zł, uzyskane wpływy wyniosły 14.382.395,15 zł co stanowi 98,5 % kwoty zaplanowanej. Dochody tego działu stanowiły 42,6 % wykonanych dochodów ogółem budżetu gminy.

Rozdział 2.

Rozdział 3.
- rozdz.75615 i rozdz.75616 § 0310 – plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosił 6.418.000 zł, wykonanie to kwota 6.444.237,19 zł tj. 100,4 % planu.

Rozdział 4.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0320, 0330 to podatek rolny i leśny od osób prawnych i fizycznych, którego plan w sumie ogólnej wynosił 291.000 zł, a wykonanie 173.968,87 zł tj. 59,8 % kwoty planowanej.

Rozdział 5.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0340 to podatek od środków transportowych gdzie na plan 319.700 zł uzyskano wpływy w kwocie 301.955,48 zł tj.94,4 %.

Rozdział 6.
- rozdz. 75616 § 0360 to podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych planowany w kwocie 60.000 zł, wykonano – 59.838,70 zł tj. 99,7 % planu. Był to podatek zbierany i przekazywany nam przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 7.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0500 – to podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych pobierany przez różne Urzędy Skarbowe. Na plan ogółem 410.000 zł, wykonanie wyniosło 249.778,32 zł co stanowi 60,9 % kwoty planowanej a jego wysokość zależy od ilości zawieranych notarialnie umów.

Rozdział 8.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0910 – plan odsetek od należności podatkowych to 29.000 zł, a wykonanie wyniosło 16.514,57 zł tj. 56,9 % planu.

Rozdział 9.
- rozdz. 75615 § 2440 – plan i wykonanie to kwota 24.905,00 zł. Były to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane po złożeniu przez nas wniosku o rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

Rozdział 10.
- rozdz. 75618 § 0410 – plan to 50.000 zł, a wpływy z opłaty skarbowej to kwota 38.515,10 zł co stanowi 77,0 % planu.

Rozdział 11.

Rozdział 12.
- rozdz.75619 § 0460 – kwota 6.000 zł to plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej od zakładów zobowiązanych do jej opłaty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Wykonanie wyniosło 1.967 zł tj. 32,8 % planu.

Rozdział 13.
- rozdz. 75621 § 0010 jest to 36,94 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Plan tego podatku to 6.256.324 zł. Wykonanie wyniosło 6.121.094,00 zł. tj. 97,8 % zaplanowanych dochodów.

Rozdział 14.
- rozdz.75621 § 0020 jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez różne Urzędy Skarbowe od podmiotów mających siedzibę lub oddział na terenie gminy. Na plan 300.000 zł wykonanie wyniosło 445.796,21 zł co stanowi 148,6 % kwoty planowanej.

Ogółem w ciągu 2010r. na zaległości podatków tego działu napisano 1.573 szt. upomnień, dokonano 8 wpisów na hipotekę i wystawiono 323 szt. tytułów wykonawczych do różnych Urzędów Skarbowych.

Dział IX.
w dziale 758 różne rozliczenia

Rozdział 1.
- rozdz. 75801 § 2920 – plan i wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej to kwota 7.454.592 zł.

Rozdział 2.
- rozdz. 75831 § 2920 – na plan i wykonanie części równoważącej subwencji ogólnej to kwota 35.853 zł.

Dział X.
w dziale 801 oświata i wychowanie

Rozdział 1.
- rozdz. 80101 § 2030 – otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 23.813,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Rozdział 2.
- rozdz. 80104 § 2708,9 – zaplanowano 29.500 zł na program „ Z mamą i tatą do szkolnego sukcesu” realizowany w ramach P O K L. Otrzymana dotacja to - 29.123,29 zł. Dotacja zaplanowana w ramach POKL na program „Przedszkolaki dumą gminy Poczesna” to 349.666 zł. W 2010r. otrzymano środki w kwocie 30.770,52 zł.

Rozdział 3.
- rozdz. 80110 § 2705 – 45.300 zł to planowana dotacja dla Gimnazjum w Poczesnej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” . Otrzymano środki w kwocie 18.661,44 zł.

Rozdział 4.
- rozdz. 80195 § 2030 – dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego to 371,20 zł.

Dział XI.
w dziale 851 ochrona zdrowia

Rozdział 1.
- rozdz. 85121 § 6330 – zaplanowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na „Dostosowanie ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych „ to kwota 1.215.000 zł. Środki przekazywane są w 2011r.

Rozdział 2.
- rozdz. 85195 § 2010 – zaplanowano i otrzymano dotację na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 294,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych dla podopiecznych GOPS.

Dział XII.
w dziale 852 pomoc społeczna

Rozdział 1.
- rozdz. 85212 § 2010 - na plan 2.970.100 zł wykonanie to 2.829.576,75 zł tj. 95,3% planu. Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłacane świadczenia rodzinne, alimenty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 2.
- rozdz. 85213 § 2010, 2030 - na plan 16.300 zł, wykonanie wynosi 13.878,74 zł tj. 85,1% planu. Otrzymane środki to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla podopiecznych.

Rozdział 3.
- rozdz. 85214 § 2030– na plan ogółem 31.100 zł, wykonanie wyniosło 31.032,75 zł tj.99,8 % planu. Była to także dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa .

Rozdział 4.
- rozdz. 85216 § 2030 – na plan 137.550 zł, wykorzystana dotacja na wypłatę zasiłków stałych to kwota 128.390,77 zł tj. 93,3 % planu.

Rozdział 5.
- rozdz. 85219 § 2030 – plan i wykonanie to kwota 135.842 zł. Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeznaczona była na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji przez tą jednostkę zadań zleconych.Na zadanie realizowane w ramach POKL pn. „Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” wykorzystano dotację w kwocie 123.042,04 zł.

Rozdział 6.
- rozdz. 85278 § 2010 – na plan 1.536.666 zł, wykorzystana dotacja na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w m-cu maju br w gminie Poczesna to kwota 1.530.570,34 zł

Rozdział 7.
- rozdz. 85295 § 2010, 2030 – na plan 32.951 zł, wykonanie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach to kwota 30.677,50zł tj. 93,1 % planu.

Dział XIII.
W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 1.
- rozdz. 85395 § 2710 – planowaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie, 53.050 zł na udzielenie pomocy gminom pomocy finansowej celem wsparcia osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi wykorzystano w wysokości 9.713,03 zł, t.j. 18,3%.

Dział XIV.
w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 1.
- rozdz.85415 § 2030 – na plan 85.616 zł wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wyniosło 77.212,88 zł tj. 90,2 % planu. Na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej /tzn. jest to zwrot pokrycia poniesionych wydatków wg ustalonych zasad/ przeznaczono 14.956 zł. Na zakup podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - wyprawka szkolna” wydano 12.256,88 zł oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 50.000 zł.

Dział XV.
w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 1.
- rozdz. 90001 § 6630, 6338 - plan dotacji wynosi 10.718.576 zł. Kwota 9.781.578 zł. Była to planowana dotacja na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”, na którą otrzymano 680.000 zł. Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Poczesnej – ul. Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociana Górka, Stawowa „ wynosiła 936.998 zł, na którą środki przekazane zostaną w 2011r.

Rozdział 2.
- rozdz. 90019 § 0690 – planowane wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3.200.000 zł. Uzyskane dochody w 2010r. wynoszą 2.591.619,47 zł tj. 81,0 % planu.

Zaplanowana kwota przychodów w kwocie 16.106.154 zł zrealizowana została w wysokości 6.318.822,83 zł, i jest to zaciągnięty kredyt w PKO BP SA na kwotę 1.517.493,74 zł i nadwyżka budżetowa 2009r. - 4.801.329,29 zł.

szczegółowe wykonanie dochodów i przychodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1

Tytuł II.
W Y D A T K I

Dział I.
w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2010 r. wynosił 51.785.229 zł wraz z planem wydatków na zadania zlecone i objęte porozumieniem. Dokonane w ciągu br zmiany spowodowały jego wzrost o kwotę 11.046.417 zł. Po tych zmianach plan wydatków wynosi 62.828.646 zł, a zrealizowane wydatki to kwota 36.892.029,76 zł co stanowi 58,7 % kwoty zaplanowanej. Taki procent wykonania wydatków spowodowany jest głównie zmianą harmonogramu wykonywania prac inwestycyjnych. Wykorzystanie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 1.
- rozdz. 01030 § 2850 – plan w kwocie 4.500 zł. Przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach obowiązkowy 2% odpis od zebranego podatku rolnego w wysokości 3.821,61 zł tj. 84,9 % planu .

Rozdział 2.
- rozdz. 01095 § 4300 - na plan 31.500 zł wydatki to kwota 31.432 zł tj. 99,8% planu. Były to koszty wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy i inne wydatki.

Rozdział 3.
- rozdz. 01095 § 4430 –na plan 417 zł, wydatki na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosły 416,68 zł.

Rozdział 4.
- rozdz. 01095 §§ 6050,7, 8 i 9 – na plan 1.374.393 zł wydatkowano 1.105.038,86 zł na dostęp do sieci internetowej we Wrzosowej, usługi telsat, wydatki na adaptację pomieszczeń na Wiejskie Centrum Kultury w Bargłach oraz wyposażenie placów zabaw w Bargłach, Brzezinach Nowych i Hucie Starej B, zagospodarowanie centrum Słowika.

Dział II.
w dziale 600 transport i łączność

Rozdział 1.
- rozdz. 60004 § 2310 – na plan 1.930.050 zł wydatkowano 1.909.400,87 zł na zapłatę za przejazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 2.
- rozdz. 60013 § 6050 i 6300 – zaplanowane środki w kwocie 2.316.662 zł na dofinansowanie „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 904 Bargły – Nierada.” wykorzystano w kwocie 2.015.931,08 zł.

Rozdział 3.
- rozdz. 60014 § 6300 - na wykonanie „Obwodnicy drogi DK-1 na odcinku Poczesna-Wrzosowa” realizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie przekazano 504.944,83 zł.

Rozdział 4.
- rozdz. 60016 § 4170 na plan 20.000 zł, wydatkowano 16.872,90 zł na prace projektowo- dokumentacyjne.

Rozdział 5.
- rozdz. 60016 § 4210 na plan 120.000zł, środki wykorzystane to 67.569,93 zł co stanowi 56,3 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu wiat przystankowych, mieszanki tarcan-mix, koszy metalowych, kruszywa drogowego, tablic informacyjnych i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.

Rozdział 6.
- rozdz. 60016 § 4270 na plan 424.055 zł wydatkowano 139.959,50 zł tj. 33,0 % planu. Środki te wydatkowano na prace remontowe na drogach gminnych

Rozdział 7.
- rozdz. 60016 § 4300 na plan 268.169 zł wydatkowano 213.740,24 zł tj.79,7 % planu. Szczegółowe wykonanie tych środków to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, naprawa wiat przystankowych, usługi koparko-ładowarką i inne wydatki.

Rozdział 8.
- rozdz. 60016 § 6050 na plan 600.121 zł wydatkowano 584.171,05 zł tj.97,3% planu na wykupy gruntów pod drogi gminne, projekt ul. Górskiej w Nieradzie, projekt budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym w Zawodziu, modernizację dróg dojazdowych do składowiska w Sobuczynie.

Rozdział 9.
- rozdz. 60078 § 4270 na plan 600.000 zł wydatkowano 440.024,42 zł na prace remontowe po powodzi w miejscowości Słowik( ul. Równoległa), i Kolonia Poczesna ( mosty ul Żwirowa i przepust ul. Szkolna).

Dział III.
w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 1.
- rozdz.70004 § 4170,4210,4260,4270,4300,4430,4610 - na plan 1.214.000zł, wykonanie to kwota 1.032.104,95 zł tj. 85,0% planu.Środki te wydatkowano na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w Hucie Starej B, Kol. Poczesnej, Wrzosowej, Nowej Wsi, Korwinowie i Dębowcu realizowane w naszym imieniu przez PPHU JUL-POL.

Rozdział 2.
- rozdz. 70005 § 4300 na plan 85.000 zł wydatkowano 84.926,42 tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na: wyceny lokali i nieruchomości, inwentaryzacje działek i lokali, mapy zasadnicze, opłaty sądowe, notarialne, wypisy.

Rozdział 3.
- rozdz. 70005 § 4430 na plan 15.000 zł na zwroty kaucji mieszkaniowych wydatkowano 9.394,02 zł tj. 62,6 % planu.

Dział IV.
w dziale 710 działalność usługowa

Rozdział 1.
- rozdz. 71004 § 4170 – na plan 80.000 zł wydatkowano 58.215,00zł za prace zlecone dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 2.
- rozdz. 71035 § 4270 – plan i wykonanie dotacji od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogił wojennych to kwota 1.000 zł.

Dział V.
w dziale 750 administracja publiczna

Rozdział 1.
- rozdz. 75011 § 4010 – zaplanowana kwota 143.250 zł, wykorzystana została w wysokości 136.046,28 zł co stanowi 95,0 %planu. Były to płace pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

Rozdział 2.
- rozdz. 75011 § 4110, 4120, 4140 - plan ogółem tych paragrafów wynosił 28.150 zł, a wykonanie 24.574,23 zł tj. 87,3 % planu. Były to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i PFRON w/w pracowników.

Rozdział 3.
- rozdz. 75011 § 4210 - na plan 10.000 zł, wydatkowano 8.018,72 zł tj. 80,2 % , którą przeznaczono na zakupy materiałów i pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komendy powiatowej policji. Dotacja Wojewody Śląskiego na zadania tego rozdziału wyniosła w 2010r. - 56.510,00 zł co stanowiło 33,5 % wydatków tego rozdziału.

Rozdział 4.
- rozdz. 75022 § 3030 na plan 216.000 zł wykorzystano 213.939,00 zł tj. 99,0 % planu. Były to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Rozdział 5.
- rozdz. 75022 § 4210, 4410 - plan razem tych paragrafów wynosił 5.500 zł a wykonanie to 4.305,14 zł tj. 78,3%. Były to wydatki na delegacje i zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy.

Rozdział 6.
- rozdz. 75023 § 4010 – na plan 1.244.850 zł wykonanie wynosiło 1.196.012,84 zł tj.96,1 % planu. Stanowiły je wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe i inne.

Rozdział 7.
- rozdz. 75023 § 4040 – na plan 96.500 zł wydatkowano 96.467,74 zł. Było to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.

Rozdział 8.
- rozdz. 75023 § 4110, 4120,4140 – na plan ogółem tych paragrafów 244.000 zł wydatkowano 223.299,38 zł na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracowników Urzędu Gminy.

Rozdział 9.
- rozdz. 75023 § 4170 - na plan 117.000 zł wydatkowano 116.419,61 zł tj.99,5 % Wynagrodzenia te dotyczyły prac zleconych.

Rozdział 10.
- rozdz. 75023 § 4210 - na plan 159.701 zł wykorzystano środki w kwocie 159.699,05 zł tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, toneru i tuszu, paliwa do samochodów, zakupy publikacji dla potrzeb i inne.

Rozdział 11.
- rozdz. 75023 § 4260 - na plan 106.000 zł, wydatki w kwocie 105.788,09 zł stanowiły 99,8 % planu. Wydatkowano je na:

-gaz

- 49.790,13 zł

-wodę

- 2.479,22 zł

-energię

- 53.518,74 zł

Rozdział 12.
- rozdz. 75023 § 4300 - na plan 211.169 zł wydatkowano 210.331,17 zł tj. 99,6%. Głównymi wydatkami w tym paragrafie były wydatki na:

1) opłaty pocztowe - 82.645,56 zł

2) prowizje bankowe - 21.442,22 zł

3) abonamenty programów informatycznych – 30.139,01 zł

4) konserwacja ksero, wywozy nieczystości i inne usługi – 76.104,38 zł

Rozdział 13.
- rozdz. 75023 § 4350, 4360, 4370 – na plan ogółem 36.000 zł, wydatkowano 29.890,36 zł na zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty za używanie telefonów komórkowych i na opłaty do telefonii stacjonarnej.

Rozdział 14.
- rozdz. 75023 § 4410 – na plan 45.000 zł wydatki w kwocie 44.788,14 zł to koszty delegacji i ryczałtów dla pracowników Urzędu Gminy.

Rozdział 15.
- rozdz. 75023 § 4430 – na plan 34.560 zł, wykonanie wyniosło 33.630,71 zł. Były to wydatki na ubezpieczenie mienia i budynków będących własnością gminy, składki na związek gmin i „Bractwo Kuźnic”.

Rozdział 16.
- rozdz. 75023 § 4440 – plan i wykonanie obowiązkowego odpisu na fundusz socjalny pracowników to 41.739 zł..

Rozdział 17.
- rozdz. 75023 § 4700 – z planu 19.500 zł na szkolenia pracowników przeznaczono 16.301,60 zł tj. 83,6 % planu.

Rozdział 18.
rozdz. 75023 § 4750 – na plan 50.000 zł na zakup sprzętu komputerowego wydano 47.071,87 zł.

Rozdział 19.
- rozdz. 75056 § 3020,3040 i 4110 – plan i wykonanie wydatków na przeprowadzenie spisu rolnego to 18.050 zł.

Rozdział 20.
- rozdz. 75075 § 4170 – na plan 30.000 zł wydatkowano 29.892,00 zł na prace zlecone związane z promocją gminy.

Rozdział 21.
- rozdz. 75075 § 4210,4300, 4430 na plan ogółem 142.490 zł na wydatki związane z promocją gminy, realizacją programu „Lato w Poczesnej” oraz inne wydatki związane z organizacją gminnych uroczystości wydatkowano 139.662,50 zł tj. 98,0% planu.

Rozdział 22.
- rozdz. 75095 § 4010 – zaplanowaną kwotę 138.000 zł wydatkowano w wysokości 137.977,75 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Rozdział 23.
- rozdz. 75095 § 4040 na plan 3.950 zł wydatkowano 3.921,19 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.

Rozdział 24.
- rozdz. 75095 §§ 4110, 4120,4140 i 4210 - plan to kwota 41.091 zł, wydatki poniesione - 36.231,55 zł tj. 88,2 % planu. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, składki na PERON i zakup drobnych materiałów dla potrzeb w/w pracowników.

Rozdział 25.
- rozdz. 75095 § 4440 plan i wykonanie to 7.859 zł. Był to odpis na fundusz socjalny pracowników interwencyjnych.

Dział VI.
w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Rozdział 1.
- rozdz. 75101 §§ 4010, 4110 i 4120 – plan i wykonanie wydatków na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie to kwota 2.146 zł.

Rozdział 2.
- rozdz. 75107 §§ 3030, 4170, 4210, 4300 i 4410 na plan 31.468 zł wydatkowano 31.197,67 zł, które poniesiono na organizację wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 3.
- rozdz. 75109 §§ 3030, 4170, 4210, 4300 i 4410 na plan 48.749 wydatkowano 31.842,29 zł na I turę wyborów do rad gmin, powiatów, wójtów, burmistrzów przeprowadzone w 2010r

Dział VII.
w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 1.
- rozdz. 75404 § 3000 – przekazano środki w kwocie 12.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Poczesnej .

Rozdział 2.
- rozdz. 75412 §¬ 4170 – na plan 85.250 zł, wydatkowano 85.154,12 zł na wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, gminnego komendanta, udział w szkoleniach oraz akcjach pożarniczych dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

Rozdział 3.
- rozdz. 75412 § 4210 - na plan 79.000 zł wydatkowano 78.514,94 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia i inne drobne materiały.

Rozdział 4.
- rozdz. 75412 § 4260 – plan wydatków w kwocie 74.300 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP, na które wydatkowano łącznie 74.288,30 zł.

Rozdział 5.
- rozdz. 75412 § 4270 – wydatkowano 78.966,21 zł na prace remontowe w jednostkach OSP Poczesna, Bargły, Nierada i Słowik.

Rozdział 6.
- rozdz. 75414 § 4300 – na plan 64.400 zł wydatkowano 64.369,62 zł. W ramach tych środków wykonano naprawy samochodów, przeglądy sprzętu, badania techniczne, rejestracje samochodów, badania lekarskie druhów i inne wydatki w jednostkach OSP.

Rozdział 7.
- rozdz. 75412 § 4430 – na plan 16.900 zł wydatkowano w br. 16.872,00 zł tj. 99,8 % na ubezpieczenia samochodów i druhów jednostek OSP.

Rozdział 8.
- rozdz. 75412 § 6230 – przekazano środki na dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wrzosowa

Rozdział 9.
- rozdz. 75414 § 4210 zaplanowano 5.000 zł na zakup materiałów przeznaczonych na zadania obrony cywilnej w gminie, na które wydatkowano 597,80 zł.

Rozdział 10.
- rozdz.75478 § 4170, 4210, 4300 – zaplanowano 253.371 zł na usuwanie skutków szadzi i oblodzenia w m-cu styczniu br oraz powodzi jaka miała miejsce w miesiącu maju br. Wydatkowano 247.012,86 zł na wycenę szkód i wykonanie kosztorysów, udziały druhów OSP w akcjach, zakup worków, piasku, butów gumowych, żywności i wody, paliwa, transporty, dezynfekcję, naprawy i uzupełnienie sprzętu i inne wydatki z tym związane.

Dział VIII.
w dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 1.
- rozdz. 75647 § 4100 - na plan 90.000 zł prowizja za inkaso zebranych podatków gminnych wyniosła 69.500 zł tj. 77,2 % planu.

Rozdział 2.
- rozdz. 75647 § 4210, 4300, 4610 na ogólny plan 15.000 zł wydatkowano 12.230,76 zł tj. 81,5 % na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych i wpisów na hipotekę.

Dział IX.
w dziale 757 obsługa długu publicznego

– na plan 32.000 zł wydatkowano 28.695,49 zł tj.90,5 % na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dział X.
w dziale 801 oświata i wychowanie

wydatkami pochodnymi od płac dla pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy.

Otrzymana subwencja z budżetu państwa w dziale 801 /oświata i wychowanie / i w dziale 854 /edukacyjna opieka wychowawcza/ to kwota 7.454.592 zł co stanowiło 65,8% wydatków bieżących tych działów. W ramach środków na dział 801 gmina realizuje inwestycję pn. Budowa Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej, na którą wydatki 2010r. wynoszą 1.749.820,85 zł.

Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

W dziale tym finansowano również wydatki na Program SOCRATES - COMMENIUS realizowany przez Gimnazjum w Poczesnej / 44.102,77 zł/ oraz na program „ Z mamą i tatą do szkolnego sukcesu” /24.447,32 zł/ oraz program „Przedszkolaki dumą gminy Poczesna” na kwotę 32.573,68 zł.

Dział XI.
w dziale 851 ochrona zdrowia

na plan 2.548.826 zł wykonanie wynosi 1.574.573,91 zł co stanowiło 61,8 % kwoty planowanej.

Rozdział 1.
- rozdz. 85121 § 6050 na plan 1.792.000 zł, dokonano wydatków w kwocie 1.160.989,23 zł tj. 64,8 % planu. Wydatki te dotyczyły modernizacji Ośrodka Zdrowia w Poczesnej i remontu pomieszczeń gabinetu okulistycznego w Ośrodku Zdrowia we Wrzosowej, aktualizację projektu budowlanego OZ Nierada.

Rozdział 2.
- rozdz. 85153 § 4210, 4300 zaplanowano 4.000 zł na program zwalczania narkomanii.

Rozdział 3.
- rozdz. 85154 § 4170 - na plan 50.000 zł, wynagrodzenia instruktorów świetlic, psychologa i inne prace zlecone to kwota 43.129,81 zł.

Rozdział 4.
- rozdz. 85154 § 4210, 4260 - na plan ogółem 102.700 zł wydatkowano 66.130,33 zł na zakupy materiałów dla placówek, opłaty za gaz i energię, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne, organizację imprez integracyjnych dla dzieci.

Rozdział 5.
- rozdz. 85154 § 4300 i 4410 - na plan ogółem 83.300 zł, wydatki w kwocie 64.085,14 zł przeznaczone były na promocje programów antyalkoholowych w szkołach, koszty sądowe, koszty przejazdu dzieci na wypoczynek, delegacji, opłaty za pobyt w schronisku i inne.

Rozdział 6.
- rozdz. 85154 § 6050 na plan 516.532zł, wydatkowano 239.945,40 zł na modernizację budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi.

Rozdział 7.
- rozdz. 85195 §§ 4300,4740 – koszt wydawania decyzji dla podopiecznych nie posiadających ubezpieczenia to 294,00 zł.

Dział XII.
w dziale 852 pomoc społeczna

na plan 5.851.949 zł wydatkowano 5.646.325,51 zł co stanowiło 96,5 % planu.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota 4.986.974,08 z, w tym środki własne budżetu gminy w kwocie 724.773,77 zł i dotacje celowe ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone i własne w kwocie 4.262.200,31 zł. Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Urząd Gminy zrealizował wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 474.115,52 zł, w tym kwota 447.775,57 zł to dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Realizowano także wydatki w :

Rozdział 1.
- rozdz. 85215 § 3110 - na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy, które na plan 162.500 zł wyniosły kwotę 162.350,73 zł tj. 99,9 % planu.

Rozdział 2.
- rozdz. 85295 § 4210 – na plan 5.000 zł wydatkowano 3.418,95 zł na zapłatę za 1% żywności dla podopiecznych pobieranej z Banku Żywności.

Rozdział 3.
- rozdz. 85295 § 4300- na plan 33.036 zł, wykonanie to kwota 29.473,26 zł, którą przeznaczono na realizację programu „Uczeń na wsi” /środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/.

Dział XIII.
w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 1.
- rozdz. 85401 na plan 552.500 zł wykonanie wynosiło 516.104,86 zł tj. 93,4 % planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach. Szczegółowe omówienie wykonania tych wydatków przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 2.
- rozdz. 85415 § 3240 zaplanowano 51.956 zł na wypłatę stypendiów. Wydatki zrealizowane w 2010r. to kwota 51.794,00 zł tj. 99,7 % planu. Na w/w wydatki otrzymano dotację w kwocie 14.956 zł z budżetu państwa.

Rozdział 3.
- rozdz. 85415 §§ 3260,4240 – na plan 70.660 zł wydatki na zakup podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r.oraz „wyprawka szkolna” – wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne to 62.256,88 zł. Środki te otrzymano w ramach dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

Dział XIV.
w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 1.
- rozdz. 90001 §§ 6050,7,8 i 9 na plan ogółem 16.937.054 zł wydatkowano 1.836.222,92 zł na doprojektowania i aktualizacje dokumentacji kosztorysowej kanalizacji i ujęć wód, budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej, i kanalizacji w pozostałej części Poczesnej.

Rozdział 2.
- rozdz. 90002 § 4210 i 4300 na plan ogółem 120.000 zł wydatkowano 88.799,29 zł na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy.

Rozdział 3.
- rozdz. 90019 § 4430 – wydatkowano 553.881,00 zł na zwrot nadwyżki dochodów za 2009r. z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, jeżeli nadwyżka przekroczy 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na 1 mieszkańca.

Rozdział 4.
- rozdz. 90095 § 4210, 4300 i 6050 – na plan 526.000 zł, wydatkowano 128.379,47 zł na zakup wody dla mieszkańców Słowika, wywóz nieczystości płynnych z Wrzosowej i inne wydatki.

Dział XV.
w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 1.
- rozdz. 92109 § 2480 – plan i wykonanie dotacji dla samorządowej instytucji kultury to kwota 391.400,00 zł

Rozdział 2.
- rozdz. 92116 § 2480 – plan i wykonanie dotacji dla bibliotek na terenie gminy to kwota 330.000zł

Rozdział 3.
- rozdz.92195 § 4210 – zaplanowano 25.416 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Dział XVI.
w dziale 926 kultura fizyczna i sport

Rozdział 1.
- rozdz. 92605 § 2820 - kwota 140.000 zł przeznaczona została na dotacje dla klubów sportowych wg następującego podziału:

a) Klub Sportowy „GROM – Złota Dama” Poczesna – 50.000,00 zł

b) Klub Sportowy „OLIMPIA” Huta Stara B – 50.000,00 zł

c) Klub Sportowy GROM Poczesna – 40.000 zł

Pozostałe wydatki tego działu to kwota 48.899,53 zł i przeznaczono je na organizację rozgrywek sportowych, opłatę startową, zakup pucharów, piłek i inne drobne wydatki.

Rozdział 2.
- rozdz.92695 § 4210 – na plan 37.313 zł wydatkowano 8.057,07 zł na zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 2.

Podczas dokonywania wydatków kierowaliśmy się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków zapewniając jednocześnie bieżące funkcjonowanie podległych nam placówek.

Na początek 2010r. saldo zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło 1.340.511,22 zł : z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Umorzenie pożyczek z W.F.O.Śr. i G.W. to kwota 163.242 zł.

Na dzień 31.12.2010r. zadłużenie nasze wyniosło 1.990.762,96 zł :

a) 473.269,22 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

b) Zobowiązania wymagalne to kwota 1.802,80 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone i powierzone przedstawia załącznik Nr 3 i 4 .

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2010r. przedstawia załącznik Nr 8

Do sprawozdania z wykonania budżetu 2010r. dołącza się :

1) sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej

2) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej

3) sprawozdanie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

4) informację o stanie mienia komunalnego

5) wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty

Wójt Gminy Poczesna


mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik do Sprawozdania
Wójta Gminy Poczesna
Zalacznik1.pdf

sprawozdanie

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »