| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.65.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), art. 251 – 253 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prowadzącym publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.

§ 2.

Postanowienia ogólne

Ilekroć w dalszej treści uchwały jest mowa o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

2. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3. organie dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie-Zdrój,

4. podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, przedszkole, szkolę lub placówkę oświatową prowadzoną przez osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący,

5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący, prowadzącą przedszkole, szkołę lub placówkę,

6. uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków,

7. uczniach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1,

8. innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć także zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny.

§ 3. 1. Dla przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż organ dotujący, podstawę obliczenia dotacji stanowi wysokość określona w art. 80 ust. 2-3a ustawy i wynosi:

a) dla przedszkoli publicznych na każdego ucznia w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez organ dotujący, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez organ dotujący,

b) dla publicznych form wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez organ dotujący,

c) dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieżyz upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez organ dotujący, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego. W przypadku braku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój placówki publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego,

d) dla publicznych szkół na każdego ucznia w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujący, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego. W przypadku braku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego,

e) dla publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, jednak nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego. W przypadku nieprowadzenia przez Miasto Jastrzębie-Zdrój placówki publicznej danego rodzaju wysokość dotacji stanowi kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

2. Dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, podstawę obliczenia dotacji stanowi wysokość określona w art. 90 ust. 1a-3a ustawy i wynosi:

a) dla przedszkoli niepublicznych na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący,

b) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługują na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący,

c) dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój,

d) dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego,

e) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2b przysługują na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. W przypadku braku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,

f) dla niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego,

3. szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki oświatowo – wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz biblioteki pedagogiczne nie otrzymują dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji

1. Dotacja przysługuje pod warunkiem złożenia przez podmiot dotowany wniosku o planowanej liczbie uczniów organowi dotującemu, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta powinien zawierać:

a) Nazwę i adres przedszkola, szkoły, placówki uprawnionej do otrzymywania dotacji,

b) Rodzaj i typ szkoły, placówki,

c) Numer identyfikacyjny REGON,

d) Numer i datę wpisu do ewidencji przedszkoli, szkół i placówek,

e) Numer i datę decyzji nadającej uprawnienia publiczne,

f) Planowaną liczbę uczniów na kolejny rok budżetowy w podziale na poszczególne miesiące,

g) Pełną nazwę i adres banku wraz z numerem rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja,

h) Wskazanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby upoważnionej do udzielania informacji w zakresie naliczania i rozliczania dotacji

i) Zobowiązanie podmiotu dotowanego do informowania organu dotującego o zmianach mających wpływ na rodzaj i wysokość dotacji oraz o zmianach danych o których mowa w ppkt. a-h wniosku.

3. Wzór wniosku o którym mowa w pkt. 2 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. W odniesieniu do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego do wniosku, o którym mowa w pkt. 2 należy dołączyć imienne wykazy uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin (dla każdej gminy osobno) według wzoru określonego załącznikiem nr 2 do uchwały.

5. Dotacje są przekazywane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola, szkoły lub placówki na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów na dzień 1-go każdego miesiąca przekazywanej przez podmiot dotowany organowi dotującemu w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca.

6. Wzór informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, wychowanków o której mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

7. Organy prowadzące przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są składać imienne wykazy o rzeczywistej liczbie uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin (dla każdej gminy osobno) w terminie składania informacji o rzeczywistej liczbie w uczniów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do uchwały.

8. Organy prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz szkoły specjalne i ośrodki o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zobowiązane są do składania informacji o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

9. Dotacje nie mogą być przeznaczone na inne cele niż wymienione w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy.

10. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w kwocie ……………. zł dotyczący …………….(nazwa dotowanego przedszkola / szkoły / placówki) oraz datę, podpis i pieczęć dyrektora podmiotu dotowanego lub osoby prowadzącej.

11. Podmiot dotowany zobowiązany jest do sporządzania kwartalnego rozliczenia dotacji oraz kwartalnej informacji o poniesionych w roku budżetowym wydatkach ze środków przekazanej dotacji.

12. Rozliczenie dotacji oraz informację o której mowa § 4 ust. 11 składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału rozliczeniowego, którego dotyczy według wzorów stanowiących załącznik nr 5 oraz załącznik nr 5a do uchwały.

13. W przypadku gdy podmiot dotowany nie przekaże organowi dotującemu oryginału informacji o rzeczywistej liczbie uczniów na dany miesiąc w terminie określonym w § 4 ust. 5, nie złoży oryginału dokumentów o których mowa w § 4 ust. 12 lub nie usunie błędów lub braków stwierdzonych przez organ dotujący w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o stwierdzonych błędach lub brakach wstrzymuje się udzielenie dotacji na dany miesiąc.

14. Złożenie zaległej informacji lub usunięcie błędów lub braków jest podstawą do przekazania wstrzymanej kwoty dotacji wraz z transzą dotacji należną za kolejny miesiąc.

15. Zwrotowi do budżetu podlega dotacja:

a) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

b) niewykorzystana – nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących,

c) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem – na pokrycie innych wydatków niż określone w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy.

16. Część dotacji niewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

17. Kwoty wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie albo w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wymienionych w pkt. 15a i 15c.

§ 5.

Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdrój mogą przeprowadzić kontrolę w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż organ dotujący pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

3. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. W ramach kontroli, o której mowa w pkt. 1 organ dotujący może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentacji przebiegu nauczania.

5. Organ dotujący może żądać od podmiotu dotowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje Dyrektor kontrolowanej szkoły, placówki.

7. Dyrektor kontrolowanej szkoły, placówki może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy.

8. W przypadku odmowy, o której mowa w pkt. 7 kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

9. W razie nie podjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do organu prowadzącego kontrolowaną szkołę, placówkę.

11. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

12. O każdym przypadku odmowy wykonania zaleceń pokontrolnych lub o nie powiadomieniu w wyznaczonym terminie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych kontrolujący powiadamia organ dotujący.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7. Traci moc:

1.Uchwała nr XXV/327/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


inż. Grzegorz Matusiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.65.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII.65.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.65.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII.65.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII.65.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik2a.doc

Załącznik nr 2a do Uchwały nr VIII.65.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII.65.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII.65.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII.65.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VIII.65.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII.65.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VIII.65.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VIII.65.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik5a.doc

Załącznik nr 5a do Uchwały nr VIII.65.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »