| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Rudziniec

u c h w a l a

§ 1. 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec, zwane dalej „przedszkolami”, realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Przedszkola realizują bezpłatnie, na życzenie rodziców / opiekunów, inne zajęcia, których obowiązek realizacji przez gminę wynika z odrębnych przepisów.

§ 2. 1. Za świadczenia przedszkoli, wykraczające poza świadczenia określone w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin i stawki określonej w ust. 1

§ 3. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz wnoszenia opłat za dodatkowe świadczenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola/zespołu, a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 4. Dyrektor przedszkola / zespołu, na wniosek rodziców / opiekunów, może zwolnić z opłaty, o której mowa w § 2:

a) całkowicie na podstawie pisemnej informacji Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącej spełniania przez rodzinę kryterium dochodowego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,

b) częściowo, do 50%, jeżeli rodzina spełnia kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego, na podstawie odpowiedniej decyzji, przedstawionej do wglądu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/515/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec oraz dyrektorom przeszkoli i zespołów funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczacy Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »