| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i terenów użyteczności publicznej przekazanych placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Obiekty i tereny użyteczności publicznej przekazane placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce udostępniane są odpłatnie na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem placówki.

2. Minimalne stawki opłat określi Wójt Gminy Gorzyce.

3. Korzystanie z obiektów i terenów nie może kolidować z prowadzonymi zajęciami.

§ 2. Obiekty i tereny, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą być udostępniane nieodpłatnie na:

1)zajęcia sportowe i rekreacyjne organizowane przez rady rodziców, piłkarskie kluby sportowe z terenu Gminy Gorzyce,

2)potrzeby placówek oświatowych Gminy Gorzyce, w zakresie wykonywania ich zadań statutowych,

3)potrzeby świetlic profilaktyczno – wychowawczych,

4)imprezy środowiskowe organizowane przez placówki oświatowe, rady rodziców i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gorzyce.

§ 3. Obiekty i tereny, o których mowa w § 1 ust 1 są udostępniane nieodpłatnie na potrzeby Rady Gminy Gorzyce, Wójta Gminy Gorzyce i Rad Sołeckich Gminy Gorzyce w związku z ich działalnością statutową.

§ 4. Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy zainteresowany podmiot składa do Dyrektora placówki oświatowej, który podejmuje w tej sprawie decyzję.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/133/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad korzystania oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiących własność Gminy Gorzyce, a przekazanych w użytkowanie placówkom oświatowym.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »