| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i terenów użyteczności publicznej przekazanych placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Obiekty i tereny użyteczności publicznej przekazane placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce udostępniane są odpłatnie na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem placówki.

2. Minimalne stawki opłat określi Wójt Gminy Gorzyce.

3. Korzystanie z obiektów i terenów nie może kolidować z prowadzonymi zajęciami.

§ 2. Obiekty i tereny, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą być udostępniane nieodpłatnie na:

1)zajęcia sportowe i rekreacyjne organizowane przez rady rodziców, piłkarskie kluby sportowe z terenu Gminy Gorzyce,

2)potrzeby placówek oświatowych Gminy Gorzyce, w zakresie wykonywania ich zadań statutowych,

3)potrzeby świetlic profilaktyczno – wychowawczych,

4)imprezy środowiskowe organizowane przez placówki oświatowe, rady rodziców i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gorzyce.

§ 3. Obiekty i tereny, o których mowa w § 1 ust 1 są udostępniane nieodpłatnie na potrzeby Rady Gminy Gorzyce, Wójta Gminy Gorzyce i Rad Sołeckich Gminy Gorzyce w związku z ich działalnością statutową.

§ 4. Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy zainteresowany podmiot składa do Dyrektora placówki oświatowej, który podejmuje w tej sprawie decyzję.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/133/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad korzystania oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiących własność Gminy Gorzyce, a przekazanych w użytkowanie placówkom oświatowym.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »