| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 66/IX/2011 Rady Gminy Niegowa

z dnia 24 czerwca 2011r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Niegowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 8 Uchwały Nr 65/IX/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Komunalny w Niegowie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Zakład Komunalny w Niegowie oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17 poz. 95) Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik do Uchwały Nr 66/IX/2011
Rady Gminy Niegowa
z dnia 24 czerwca 2011 r.

STATUT
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W NIEGOWIE

§ 1. Gminny Zakład Komunalny w Niegowie działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym,

2) ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych,

3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. – o gospodarce komunalnej,

4)ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych,

oraz niniejszego statutu.

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Niegowa,

2) „Wójt” – rozumie się przez to Wójta Gminy Niegowa,

3) „GZK” – rozumie się przez to Gminny Zakład Komunalny w Niegowie

4) „Dyrektorze” – rozumie się przez to Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie.

§ 3.

1. GZK jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Siedziba GZK znajduje się w Niegowie przy ul Sobieskiego 1

3. Nadzór nad działalnością GZK sprawuje Wójt.

§ 4. Przedmiotem działalności podstawowej GZK jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie:

1) zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków,

2) utrzymania czystości i porządku w Gminie,

3) utrzymania dróg, ulic i placów gminnych,

4) zarządzania nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Wójta.

§ 5. Do zadań GZK w zakresie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków należy w szczególności:

1) prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego,

3) planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4) utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

§ 6. Do zadań GZK związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie należy w szczególności:

1) zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów publicznych,

2) organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

3) organizacja unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części,

4) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,

5) wykonywanie obowiązków Gminy wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,

6) utrzymanie terenów zielonych,

7) utrzymanie wiat przystankowych.

§ 7. Do zadań GZK związanych z utrzymaniem dróg gminnych należy w szczególności:

1) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, a w szczególności ich remonty i renowacje,

2) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

3) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

4) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

5) zimowe utrzymanie dróg

§ 8. Do zadań GZK w zakresie zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami należy w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentacji i zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych,

2) gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi ( remonty bieżące, eksploatacje, czynsze, opłaty, ewidencja, sporządzanie faktur VAT ),

3) współdziałanie w zakresie planowania i realizacji remontów bieżących budynków komunalnych,

4) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynkach komunalnych,

5) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 9.

1. GZK kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Wójta.

2. Dyrektor zarządza i reprezentuje GZK na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

§ 10. Strukturę organizacyjną GZK określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, a zatwierdzany przez Wójta.

§ 11.

1. GZK prowadzi gospodarkę finansową jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz innych przepisach prawa.

2. Podstawą działania GZK jest roczny plan finansowy.

3. GZK realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu gminy.

§ 12.

1. Mieniem GZK jest mienie Gminy przekazane mu w trwały zarząd.

2. W zarządzie GZK pozostają w szczególności:

1) nieruchomości Gminy oraz urządzenia trwale z nimi związane służące do zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków,

2) samochody, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania zadań GZK,

3)nieruchomość stanowiąca siedzibę GZK znajdująca się w Niegowie ul. Sobieskiego 1 wraz z wyposażeniem.

§ 13.

1. GZK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Regulamin pracy i wynagrodzeń pracowników GZK wprowadza Dyrektor.

§ 14. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »