| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 25 maja 2011r.

ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95)

Rada Miejska Orzesze uchwala:

§ 1. 1) Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola.

2) Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej może być przedzielony 30 minutową przerwą. Jeżeli dziecko w czasie przerwy nie uczestniczy w nauce religii, przedszkole w tym czasie zapewnia nieodpłatnie stosowną opiekę.

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.

§ 3. 1) Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest na podstawie stawek godzinowych, o których mowa w § 4 deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni roboczych w miesiącu.

2) Opłata o której mowa w ust.1, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

§ 4. 1) Opłaty za świadczenia ustala się według następujących zasad:

a) za pierwszą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 3,00zł,

b) za drugą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,50zł,

c) za trzecią i kolejne godziny korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,00zł.

2) W przypadku nie odbierania dziecka w godzinach określonych w umowie, o której mowa w § 5, opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 6,00zł i naliczana jest w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu rozliczeniowym.

§ 5. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicem (prawnym opiekunem).

§ 6. W przypadku, gdy do danego przedszkola prowadzonego przez Gminę Orzesze uczęszcza drugie i kolejne dziecko z danej rodziny oraz dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (refundacja za żywienie w przedszkolu), opłaty o których mowa w § 4 za wszystkie dzieci pomniejszone są o 50%.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/322/09 Rady Gminy Orzesze z dnia 19.11.2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »