| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 25 maja 2011r.

ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95)

Rada Miejska Orzesze uchwala:

§ 1. 1) Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola.

2) Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej może być przedzielony 30 minutową przerwą. Jeżeli dziecko w czasie przerwy nie uczestniczy w nauce religii, przedszkole w tym czasie zapewnia nieodpłatnie stosowną opiekę.

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.

§ 3. 1) Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest na podstawie stawek godzinowych, o których mowa w § 4 deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni roboczych w miesiącu.

2) Opłata o której mowa w ust.1, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

§ 4. 1) Opłaty za świadczenia ustala się według następujących zasad:

a) za pierwszą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 3,00zł,

b) za drugą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,50zł,

c) za trzecią i kolejne godziny korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,00zł.

2) W przypadku nie odbierania dziecka w godzinach określonych w umowie, o której mowa w § 5, opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 6,00zł i naliczana jest w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu rozliczeniowym.

§ 5. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicem (prawnym opiekunem).

§ 6. W przypadku, gdy do danego przedszkola prowadzonego przez Gminę Orzesze uczęszcza drugie i kolejne dziecko z danej rodziny oraz dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (refundacja za żywienie w przedszkolu), opłaty o których mowa w § 4 za wszystkie dzieci pomniejszone są o 50%.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/322/09 Rady Gminy Orzesze z dnia 19.11.2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »