| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/283/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 11 lipca 2011r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 2 czerwca 2011r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których włascicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


stwierdzam nieważność

uchwały Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 2 czerwca 2011r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których włascicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice w części określonej w § 2, § 4 i § 5 uchwały jako niezgodnej z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13), dalej jako „ustawa”.


Uzasadnienie

Na sesji w dniu 2 czerwca 2011r. Rada Miejska w Gliwicach podjęła uchwałę Nr IX/107/2011 w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których włascicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Podstawę prawną do podjęcia przez Radę przedmiotowej uchwały stanowi art. 16 ust. 4 ustawy. Przepis ten stanowi, że „za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad”. Dalsze przepisy tegoż artykułu stanowią o maksymalnej stawce opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu, która w przypadku przystanków wynosi 0,05 zł, a w przypadku dworców 1 zł. Przepis art. 16 ust. 6 ustawy stanowi, że stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

W § 5 uchwały ustalono, iż „każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań środków transportowych na przystankach wymaga powiadomienia Urzędu Miejskiego w Gliwicach celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej”. W opinii organu nadzoru powyższe unormowanie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy uchwała rady gminy powinna określać wyłącznie stawkę opłaty za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku. Przyjęta w § 5 uchwały regulacja wprowadza więc do uchwały, posiadającej walor aktu prawa miejscowego, pojęcie opłaty miesięcznej, które nie znajduje umocowania w ustawie. Stosownie do § 2 ust. 3 uchwały opłata miesięczna jawi się jako iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca i opłaty za jedno zatrzymanie, ustalonej w § 3 ust. 1 uchwały. W efekcie, zdaniem organu nadzoru, § 5 uchwały zawiera unormowania, które poza delegacją wyrażoną w art. 16 ust. 4 ustawy, które nie powinny mieć miejsca w uchwale rady gminy, lecz w umowie między jednostką samorządu terytorialnego a przewoźnikiem.

Za pozostające poza delegacją art. 16 ust. 4 ustawy uznać również należy regulacje zawarte w § 2 uchwały, również posługującym się pojęciem opłaty miesięcznej oraz wskazującym sposób ustalania ilości zatrzymań, jak również zawarte w § 4 uchwały, określające sposób płatności.

Należy zauważyć, że w przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać i przekraczać. Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) musi respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu, powstrzymując się od wypełniania ich treści postanowieniami ustawy (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02).

Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, we wskazanej części, jest zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.


Otrzymują:

1) Rada Miejska w Gliwicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »