| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/283/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 11 lipca 2011r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 2 czerwca 2011r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których włascicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


stwierdzam nieważność

uchwały Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 2 czerwca 2011r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których włascicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice w części określonej w § 2, § 4 i § 5 uchwały jako niezgodnej z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13), dalej jako „ustawa”.


Uzasadnienie

Na sesji w dniu 2 czerwca 2011r. Rada Miejska w Gliwicach podjęła uchwałę Nr IX/107/2011 w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których włascicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Podstawę prawną do podjęcia przez Radę przedmiotowej uchwały stanowi art. 16 ust. 4 ustawy. Przepis ten stanowi, że „za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad”. Dalsze przepisy tegoż artykułu stanowią o maksymalnej stawce opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu, która w przypadku przystanków wynosi 0,05 zł, a w przypadku dworców 1 zł. Przepis art. 16 ust. 6 ustawy stanowi, że stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

W § 5 uchwały ustalono, iż „każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań środków transportowych na przystankach wymaga powiadomienia Urzędu Miejskiego w Gliwicach celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej”. W opinii organu nadzoru powyższe unormowanie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy uchwała rady gminy powinna określać wyłącznie stawkę opłaty za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku. Przyjęta w § 5 uchwały regulacja wprowadza więc do uchwały, posiadającej walor aktu prawa miejscowego, pojęcie opłaty miesięcznej, które nie znajduje umocowania w ustawie. Stosownie do § 2 ust. 3 uchwały opłata miesięczna jawi się jako iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca i opłaty za jedno zatrzymanie, ustalonej w § 3 ust. 1 uchwały. W efekcie, zdaniem organu nadzoru, § 5 uchwały zawiera unormowania, które poza delegacją wyrażoną w art. 16 ust. 4 ustawy, które nie powinny mieć miejsca w uchwale rady gminy, lecz w umowie między jednostką samorządu terytorialnego a przewoźnikiem.

Za pozostające poza delegacją art. 16 ust. 4 ustawy uznać również należy regulacje zawarte w § 2 uchwały, również posługującym się pojęciem opłaty miesięcznej oraz wskazującym sposób ustalania ilości zatrzymań, jak również zawarte w § 4 uchwały, określające sposób płatności.

Należy zauważyć, że w przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać i przekraczać. Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) musi respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu, powstrzymując się od wypełniania ich treści postanowieniami ustawy (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02).

Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, we wskazanej części, jest zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.


Otrzymują:

1) Rada Miejska w Gliwicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »