| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się stałą opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1, której wysokość określa poniższa tabela:

Lp.

Dochód netto na członka rodziny w złotych

Wysokość stałej opłaty miesięcznej w złotych

1

do 700,00

300

2

od 700,01 do 1 300,00

400

3

od 1 300,01

500

2. Dla dzieci nowo przyjętych do żłobka po 15-tym dniu danego miesiąca, ustala się opłatę w wysokości 50 % stałej opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku. Pozostałe miesiące płatne są zgodnie z ust. 1.

3. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa, pobiera się opłatę stałą miesięczną:

1)za pierwsze dziecko w wysokości 100 % opłaty określonej w ust. 1,

2)za drugie dziecko w wysokości 80 % opłaty określonej w ust. 1,

3)za każde kolejne dziecko w wysokości 50 % opłaty określonej w ust. 1.

4. Za wydłużony, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wymiar opieki, rodzic/opiekun prawny ponosi dodatkową opłatę w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 2.

1. Maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w żłobku publicznym ustala się w wysokości 6,00 zł dla dziecka.

2. Wysokość stawki określonej w ust. 1 ulega waloryzacji w każdym roku kalendarzowym w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od stycznia 2012 roku.

3. Obowiązującą dzienną stawkę żywieniową ustala Dyrektor Żłobka, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Cieśluk

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »