| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się stałą opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1, której wysokość określa poniższa tabela:

Lp.

Dochód netto na członka rodziny w złotych

Wysokość stałej opłaty miesięcznej w złotych

1

do 700,00

300

2

od 700,01 do 1 300,00

400

3

od 1 300,01

500

2. Dla dzieci nowo przyjętych do żłobka po 15-tym dniu danego miesiąca, ustala się opłatę w wysokości 50 % stałej opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku. Pozostałe miesiące płatne są zgodnie z ust. 1.

3. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa, pobiera się opłatę stałą miesięczną:

1)za pierwsze dziecko w wysokości 100 % opłaty określonej w ust. 1,

2)za drugie dziecko w wysokości 80 % opłaty określonej w ust. 1,

3)za każde kolejne dziecko w wysokości 50 % opłaty określonej w ust. 1.

4. Za wydłużony, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wymiar opieki, rodzic/opiekun prawny ponosi dodatkową opłatę w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 2.

1. Maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w żłobku publicznym ustala się w wysokości 6,00 zł dla dziecka.

2. Wysokość stawki określonej w ust. 1 ulega waloryzacji w każdym roku kalendarzowym w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od stycznia 2012 roku.

3. Obowiązującą dzienną stawkę żywieniową ustala Dyrektor Żłobka, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »