| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10.53.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Rydułtowy oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10
Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Rydułtowy oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.

§ 2.

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) należności - należy przez to rozumieć cywilnoprawną należność pieniężną, obejmującą: należność główną, odsetki, a także koszty egzekucyjne, koszty upomnień, koszty procesu należne Miastu Rydułtowy bądź miejskiej jednostce organizacyjnej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego, przy czym kwoty należności w stosunku do tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji;

2) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zalegającą wobec Miasta Rydułtowy bądź miejskiej jednostki organizacyjnej z zapłatą należności;

3) kompletnym wniosku - należy przez to rozumieć wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, obrazujące sytuację materialną dłużnika oraz w przypadkach dotyczących pomocy publicznej dokumenty opisane w § 8 ust. 2 niniejszej uchwały;

4) uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności;

5) kosztach egzekucyjnych - należy przez to rozumieć opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Rydułtowy bądź miejską jednostkę organizacyjną w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego jej przeprowadzania, określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 167 poz. 1191 z późniejszymi zmianami);

6) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

7) organie udzielającym pomocy - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną zgodnie § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Do udzielania ulg uprawniony jest Burmistrz Miasta Rydułtowy:

1) samodzielnie, jeżeli kwota należności nie przekracza 50 000,00 zł;

2) informując Komisję właściwą ds. budżetu Rady Miasta Rydułtowy, gdy wielkość umarzanej należności przekracza 50 000,00 zł a umorzenie następuje w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub 4;

3) po uzyskaniu opinii Komisji właściwej ds. budżetu Rady Miasta Rydułtowy - w pozostałych przypadkach.

2. Burmistrz Miasta Rydułtowy może upoważnić do udzielania ulg:

1) Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do podpisywania dokumentów, w wyniku których powstają należności Miasta Rydułtowy;

2) swojego Zastępcę lub innych pracowników Urzędu Miasta,

jeżeli kwota umarzanej należności nie przekracza 10 000,00 zł.

§ 4.

1. Należność może zostać umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą że:

1) osoba fizyczna - dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 może nastąpić z urzędu, a w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 może nastąpić również na wniosek dłużnika.

3. Oświadczenie lub porozumienie o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w porozumieniu oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. Porozumienie o umorzeniu części należności powinno zawierać postanowienie, że w razie niedotrzymania ustalonego terminu zapłaty, porozumienie wygasa, a należność staje się w całości, natychmiast wymagalna.

5. Umorzenie należności, w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tytko wtedy, gdy co najmniej jeden warunek umorzenia spośród wymienionych w ust. 1 zachodzi wobec każdego z zobowiązanych.

§ 5.

Należność z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego może zostać umorzona, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

1) w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały dłużnik:

a) wystąpił do organu udzielającego ulgi ze stosownym wnioskiem,

b) spłacił co najmniej 30 % należności głównej wyliczonej na dzień 31 grudnia 2010 r.;

2) należności powstałe po dniu, o którym mowa w pkt 1 zostały uregulowane w całości.

§ 6.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, organ i osoby wymienione w § 3, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności, albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, a w przypadku gdy należność powstała z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego na okres do 72 miesięcy, licząc od dnia zawarcia porozumienia.

2. Od należności, których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek w okresie obowiązywania udzielonej ulgi.

3. Odsetki, które powstały do dnia złożenia kompletnego wniosku o ulgę, rozkładane są na taką samą ilość rat, jak należność główna i płatne są w tych samych terminach co należność główna.

4. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o natychmiastowej wymagalności należności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości kwot ustalonych warunkami porozumienia.

§ 7.

1. Udzielenie ulg, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 i 6 następuje na wniosek dłużnika - z zastrzeżeniem ust. 2 - w drodze porozumienia.

2. W sytuacjach określonych w § 4 ust. 1 umorzenie z urzędu należności następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.

§ 8.

1. W przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 6 udzielanie ulg na wniosek przedsiębiorcy następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), art. 107-108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. Urz. UE .C 115 z 9.5.2008) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 2006 r. Nr 379 poz. 5).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę, o której mowa w § 8 ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, dokumentów oraz formularza informacji, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 9.

1. Burmistrz Miasta Rydułtowy przedstawia Radzie Miasta Rydułtowy informację o wysokości ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą na kwotę co najmniej 500 zł według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały oraz zbiorczą informację o wysokości wszystkich ulg według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Informacje są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

§ 10.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Lucjan Szwan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10.53.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o wysokości ulg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10.53.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zbiorcze zestawienie ulg

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kosy

Ekspert, trener, konsultant, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwem w zarządzaniu zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 15 lat, realizując różnorodne projekty z zakresu HR. Ma za sobą długoletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych: Capgemini Ernst & Young, SHL Ireland, Hudson Global Resources, PWC. Zrealizował różnorodne projekty dla wiodących organizacji działających w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (m.in. Accenture, Aer Rianta, AIB, Bank of Ireland, Dairygold, Lafarge, Oriflame, Sulzer, Ulster Bank). Autor artykułów publikowanych w Serwis HR, Personel i Zarządzanie oraz Rzeczpospolitej, a także pozycji naukowych i książkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »