| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, dla sołectwa Międzyrzecze Dolne - działka nr 104/6

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 z 2010r. poz. 871)

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica Rada Gminy Jasienica uchwala:

zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Jasienica Nr XXVI/249/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w następujący sposób:

§ 1.

Zmiana planu obejmuje działkę nr 104/6 położoną w sołectwie Międzyrzecze Dolne – zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały nr XVII/154/08 z dnia 28 lutego 2008r.

§ 2.

1. Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej uchwały:

1) załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica opracowania, jako granica obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe, określające przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) linia ochrony przed hałasem;

6) strefa obserwacji archeologicznej.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, pełniące funkcje informacyjną:

1) napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia;

2) drogi publiczne poza obszarem opracowania wraz z numerem ewidencyjnym drogi;

3) stanowisko archeologiczne.

§ 3.

W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujący rodzaj przeznaczenia oraz jego symbol literowy oznaczony na rysunku planu:

1) P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej;

2) KDD – tereny dróg publicznych klasy „D”;

3) ZL – tereny lasów i zadrzewień.

§ 4.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Jasienica, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w granicach określonych niniejszą uchwałą, o ile z treści przypisów nie wynika inaczej;

3) obszarze planu – należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte granicami opracowania planu;

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.);

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający (tj. stanowiący co najmniej 51% powierzchni użytkowej budynków) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, stanowiące uzupełnienie zakresu funkcji podstawowych;

9) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar w liniach rozgraniczających terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli, której nie może przekroczyć żaden punkt rzutu budynku z wyłączeniem: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków;

11) froncie działki – należy przez to rozumieć krawędź działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;

12) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, a w szczególności sieci elektroenergetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne, z wyłączeniem przyłączy do budynku, a także obiekty budowlane służące obsłudze sieci;

13) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych nieprzekraczającym 10º;

§ 5.

Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami P/U 1 , P/U 2 .

1. Przeznaczenie podstawowe - obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowa usługowa, handel.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia i obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalnia ścieków dla obsługi terenu,

b) drogi wewnętrzne, ciągi piesze, parkingi,

c) zieleń urządzona.

3. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy - 35% powierzchni działki budowlanej;

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – 35% powierzchni działki budowlanej;

3) usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających z przepisów odrębnych oraz norm w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków - 12m;

5) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 18m;

6) dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej do 45°;

7) ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

a) w odległości 15m od krawędzi jezdni dróg publicznych klasy „D”,

b) w odległości 30m od terenów lasów i zadrzewień ZL i południowej granicy obszaru planu;

8) ustala się zakaz zabudowy w odległości 5m od górnej krawędzi skarpy cieków: „Stare Rzeczysko”, „Dopływ z Międzyrzecza Dolnego” oraz cieku bez nazwy w zachodniej części terenu, ponadto zakazuje się grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5m od górnej krawędzi skarpy tych cieków;

9) dopuszcza się, w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą tereny dróg, lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obsługi strefy wjazdu tj. portierni i wagi samochodowej;

10) zakaz sytuowania zabudowy w odległości mniejszej niż 6m od granic działek stanowiących, wydzielone ewidencyjnie, drogi wewnętrzne za wyjątkiem obsługi strefy wjazdu tj. portierni i wagi samochodowej;

11) dopuszcza się realizację oczyszczalni ścieków, na wydzielonej w tym celu działce budowlanej, o parametrach umożliwiających obsługę całego terenu.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem:

a) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej - w tym parkingów,

b) zespołów zabudowy usługowej,

c) stacji remontowych lub obsługi środków transportu na terenie oznaczonym symbolem P/U 1 ;

2) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wyłącznie na terenie oznaczonym symbolami P/U 1 ;

3) na terenie oznaczonym symbolami P/U 2 dopuszcza się funkcję składową i magazynową wyłącznie w budynkach;

4) nakaz utrzymania emisji substancji i energii do środowiska na poziomach nieprzekraczających dopuszczonych prawem norm;

5) nakaz utrzymania stanu akustycznego środowiska w taki sposób, aby średniodobowy poziom hałasu nie przekraczał 55 decybeli na linii ochrony przed hałasem określonej na rysunku planu;

6) nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem;

7) obowiązują następujące zasady grodzenia nieruchomości, od strony lasów, zadrzewień i innych terenów o wartościach przyrodniczych:

a) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 30 metrów od terenów wymienionych w pkt 7,

b) zakaz stosowania ogrodzeń o konstrukcji pełnej;

8) prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska;

9) zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów;

10) nakaz zbierania i magazynowania odpadów w miejscach do tego wyznaczonych;

11) nakaz zabezpieczenia odpadów czasowo przechowywanych przed infiltracją wód opadowych;

12) zakaz lokalizowania działalności z zakresu magazynowania, odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów wytworzonych poza terenem;

13) zakaz wykorzystywania odpadów, do zmian ukształtowania terenu;

14) nakaz ochrony gleby w trakcie prac budowlanych przed degradacją lub zanieczyszczeniem;

15) teren objęty zmianą planu, znajduje się w zasięgu Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO), należącego do europejskiej sieci ekologicznej „Natura 2000”, pod nazwą: „Dolina Górnej Wisły” (kod: PLB240001); wszelkie przedsięwzięcia na przedmiotowym terenie powinny być realizowane w sposób zapewniający ochronę siedlisk oraz integralność obszaru ochrony, stosownie do przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) na przedmiotowym terenie znajduje się stanowisko archeologiczne (AZP 106-47/14; Międzyrzecze Dolne stanowisko nr 4) oznaczone na rysunku planu, w którego granicach zakazuje się prowadzenia takich działań niszczących jak: głęboka orka, prace wybierzyskowe niwelacyjne;

2) wokół stanowiska archeologicznego, o którym mowa w pkt. 1, obowiązuje strefa ochronna w promieniu 40 metrów od jego centrum, zgodnie z rysunkiem planu, w ramach której wszelkie prace ziemne mogą być realizowane pod nadzorem archeologicznym.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna bezpośrednio lub pośrednio z drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD1;

2) układ drogowy ustalony w planie może być rozbudowany o komunikację wewnętrzną, zgodnie z przepisami odrębnymi a zwłaszcza z przepisami ochrony przeciwpożarowej;

3) zakazuje się obsługi komunikacyjnej terenu z drogi publicznej o numerze 490330s;

4) minimalna szerokość dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających - 10m;

5) realizacja miejsc parkingowych oraz garaży w granicach działki budowlanej, w ilości wystarczającej dla obsługi projektowanej funkcji, jednak nie mniej niż:

a) dla produkcji i składów: 1 miejsce postojowe na 5 osób zatrudnionych na jednej zmianie,

b) dla handlu: 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni sprzedaży oraz 1 miejsce na 4 osoby zatrudnione,

c) dla pozostałych usług – 3 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, ponadto należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych o parametrach adekwatnych do skali i rodzaju działalności;

3) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacyjnej po jej rozbudowie oraz do kolektora oczyszczalni ścieków, o której mowa w ust. 3 pkt 11 , w przypadku jej realizacji;

4) odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, lub w przypadku jej braku do ziemi lub wód powierzchniowych po uprzednim podczyszczeniu dla uzyskania odpowiednich parametrów czystości;

5) zasilanie w energię elektryczną po rozbudowie sieci energetycznej i przyłączy do obiektów;

6) dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o:

a) spalanie paliw w urządzeniach o średniej sprawności 80% i więcej,

b) systemy grzewcze zasilane energią elektryczną,

c) systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

8. Szczegółowe zasady scaleń i podziałów nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 10000m2 ;

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej 40m;

3) zakaz wydzielania dróg wewnętrznych o szerokości mniejszej niż 10m;

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nie obowiązują w przypadku działek wydzielanych dla dróg wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej.

§ 6.

Wyznacza się teren dróg publicznych oznaczony na rysunku planu symbolem KDD1 .

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy „D”.

2. Dopuszcza się w pasie drogowym urządzenie ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, zatok parkingowych oraz urządzeń, sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

3. Minimalne parametry drogi:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – 15m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalna szerokość pasa drogowego – 7m;

3) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu;

4) jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni ciągi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe.

4. Dopuszcza się inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługa ruchu – przy spełnieniu warunków określonych w przepisach o drogach publicznych.

§ 7.

Wyznacza się tereny lasów i zadrzewień oznaczone na rysunku planu symbolami ZL1 , ZL2 .

1. Przeznaczenie - lasy i zadrzewienia.

2. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się zabudowy obiektami budowlanymi, z wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną, dróg, sieci infrastruktury oraz urządzeń zapewniających ich prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z zasadami gospodarki leśnej;

2) dopuszcza się nowe zalesienia.

§ 8.

W obszarze objętym Planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 9.

W obszarze objętym Planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 10.

Wszystkie tereny, dla których plan miejscowy ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

§ 11.

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, wynosi 20%.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Gminy Jasienica.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Jasienica stwierdza, w oparciu o dokumentację z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,poz. 717) Rada Gminy Jasienica uchwalając zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Dolne – działki nr: 104/6 dla inwestycji związanej z zabudową produkcyjno-usługową, stwierdza, że uchwalenie planu wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

1. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji należących do zadań własnych gminy z zakresu:

a) infrastruktury drogowej obejmującej:

- - realizację drogi klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD1,

b) infrastruktury technicznej obejmującej:

- - realizację oświetlenia ulicznego ulic wymienionych w lit.a,

- - realizację sieci kanalizacji gminnej,

- - realizację wodociągów,

będzie Gmina Jasienica.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust.1 będą:

a) środki własne Gminy Jasienica,

b) środki zewnętrzne z uwzględnieniem funduszy pomocowych,

c) partnerstwo publiczno-prywatne.

3. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w ust.1 – sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »