| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2151.127.2011 Wójta Gminy Lipowa; Zarządu Powiatu Żywieckiego w sprawie zlecenia przeprowadzenia robót drogowych na odcinku drogi powiatowej Nr 1455 S o długości 3,28 km Pietrzykowce-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka w Gminie Lipowa w Powiecie Żywieckim

1. Powiat po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na realizację zadania pn." "Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowce- Lipowa-Ostre-Twardorzeczka o długości 3,28 km w Gminie Lipowa w Powiecie Żywieckim" zleci przeprowadzenie robót drogowych na odcinku drogi powiatowej Nr 1455 S o długości 3,28 km.

2. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi l 900 393,68 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 68/100), wysokość dofinansowanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 950 100,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) wkład własny Powiatu Żywieckiego 950 293,68 zł. (słownie dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 68/100 złote).

§ 2.

1. W ramach niniejszego porozumienia Gmina zobowiązuje się do partycypowania we wkładzie własnym Powiatu na wykonanie zadań określonych w § 1. w wysokości 408 584,64 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 64/100).

2. Gmina zobowiązuje się do przekazania na rzecz Powiatu środków finansowych w formie dotacji celowej na zadanie określone w § 1 w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu odbioru końcowego robót na konto w Getin Noble Bank S.A. Nr 85 1560 1023 0000 9140 0000 0165.

3. W razie nie wywiązania się przez Gminę z obowiązku przekazania środków finansowych w terminie i kwocie określonej w ustępach poprzedzających. Powiatowi przysługuje prawo dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę.

§ 3.

1. Powiat zobowiązuje się do udostępnienia Gminie na jej żądanie do wglądu dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne dot. robót, o których mowa w §1 ust. 1 porozumienia.

2. Na żądanie Gminy, Powiat zobowiązany jest do udostępnienia kserokopii faktur wystawionychprzez Wykonawcę oraz wpisów dokonanych przez inspektora nadzoru do dziennika budowy.

§ 4.

W imieniu Powiatu jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszego porozumienia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

1. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. Powiat zobowiązuje się do publikacji porozumienia w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego.

Wójt


Stanisław Caputa


Skarbnik


Krystyna Piecuch

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik


Elżbieta Wątroba

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »