| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2151.127.2011 Wójta Gminy Lipowa; Zarządu Powiatu Żywieckiego w sprawie zlecenia przeprowadzenia robót drogowych na odcinku drogi powiatowej Nr 1455 S o długości 3,28 km Pietrzykowce-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka w Gminie Lipowa w Powiecie Żywieckim

1. Powiat po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na realizację zadania pn." "Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowce- Lipowa-Ostre-Twardorzeczka o długości 3,28 km w Gminie Lipowa w Powiecie Żywieckim" zleci przeprowadzenie robót drogowych na odcinku drogi powiatowej Nr 1455 S o długości 3,28 km.

2. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi l 900 393,68 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 68/100), wysokość dofinansowanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 950 100,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) wkład własny Powiatu Żywieckiego 950 293,68 zł. (słownie dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 68/100 złote).

§ 2.

1. W ramach niniejszego porozumienia Gmina zobowiązuje się do partycypowania we wkładzie własnym Powiatu na wykonanie zadań określonych w § 1. w wysokości 408 584,64 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 64/100).

2. Gmina zobowiązuje się do przekazania na rzecz Powiatu środków finansowych w formie dotacji celowej na zadanie określone w § 1 w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu odbioru końcowego robót na konto w Getin Noble Bank S.A. Nr 85 1560 1023 0000 9140 0000 0165.

3. W razie nie wywiązania się przez Gminę z obowiązku przekazania środków finansowych w terminie i kwocie określonej w ustępach poprzedzających. Powiatowi przysługuje prawo dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę.

§ 3.

1. Powiat zobowiązuje się do udostępnienia Gminie na jej żądanie do wglądu dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne dot. robót, o których mowa w §1 ust. 1 porozumienia.

2. Na żądanie Gminy, Powiat zobowiązany jest do udostępnienia kserokopii faktur wystawionychprzez Wykonawcę oraz wpisów dokonanych przez inspektora nadzoru do dziennika budowy.

§ 4.

W imieniu Powiatu jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszego porozumienia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

1. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. Powiat zobowiązuje się do publikacji porozumienia w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego.

Wójt


Stanisław Caputa


Skarbnik


Krystyna Piecuch

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik


Elżbieta Wątroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »