| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 45/KT/2011 Wójta Gminy Łękawica; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 czerwca 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Łękawica prowadzenia zadania p.n.: "Uzupełnienie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowościach Łękawica i Okrajnik o rozwiązanie połączenia chodników w rejonie istniejącego obiektu mostowego przez budowę schodów terenowych w miejscowości Łękawica"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Łękawica, z siedzibą w Łękawicy przy ul. Wspólnej 24 reprezentowaną przez Wójta Gminy Stanisława Baczyńskiego.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Łękawica prowadzenia zadania p.n.: "Uzupełnienie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowościach Łękawica i Okrajnik o rozwiązanie połączenia chodników w rejonie istniejącego obiektu mostowego przez budowę schodów terenowych w miejscowości Łękawica".

2. Opracowanie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowściach Łękawica i Okrajnik było przedmiotem porozumienia nr 74/KT/2007, którego realizacja zakończyła się w 2008 r.

3. Dla zadania dotyczącego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowściach Łękawica i Okrajnik uzyskano pozwolenie na budowę nr 19/09/B-B (IF/Xa/7111/1/13/09) z dnia 30.06.2009 r.

4. Województwo Śląskie powierza Gminie Łękawica pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1.

5. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:

a. uzupełnienie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowościach Łękawica i Okrajnik o kompletny projekt budowy schodów terenowych stanowiących połączenie chodników w rejonie istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w km 9+890 w miejscowości Łękawica oraz stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał.1A, 1B, 1C, 1D, 1F),

b. przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał. 1E).

6. Gmina Łękawica uzyska pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w pkt. 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Łękawica na wniosek Wójta. Wniosek o udzielenie pelnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.

7. Gmina Łękawica przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 946. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 946 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem.

8. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2011 r.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) .

2. Gmina Łękawica uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w pkt 1.

3. Gmina Łękawica posiada środki finansowe na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania w wysokości 15.000 zł.

4. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

5. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina Łękawica niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o rzeczywistym koszcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 1, zwiększony koszt zadania zostanie poniesiony przez Gminę Łękawica. W przypadku braku możliwości sfinansowania zwiększonego kosztu zadania Gmina odstąpi od porozumienia.

7. Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą w aneksie do niniejszego porozumienia.

8. Gmina Łękawica udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w pkt 7, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Łękawica otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Łękawica środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 9 na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 pkt 2 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Strony ustalają, że wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów dokona Gmina Łękawica zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Gmina Łękawica przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy/ów zadania.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

4. Gmina Łękawica niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Łękawica przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem pkt 6.

5. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 pkt 7 określający rzeczywisty koszt zadania.

6. Wszelkie koszty za prace dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowie/ach z wykonawcą/ami, z zastrzeżeniem pkt 7, wymagają zawarcia aneksu i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Określenie szczegółowego zakresu tych prac wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Łękawica i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

7. Koszty prac związanych z poprawą dokumentacji przygotowanej niezgodnie z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 pkt 5, związanych ze zmianą kompletnej dokumentacji projektowej leżą po stronie Gminy Łękawica i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego.

8. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

9. Gmina Łękawica będzie na bieżąco monitorować zgodnośc realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Gminę z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.

10. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Gminę Łękawica z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gminę zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidłowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy.

11. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2012 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5.

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Gmina Łękawica dokona odbioru końcowego projektu, o którym mowa w § 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do poszczególnych jego części.

3. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

§ 6.

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 9 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanego projektu.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 7.

Gmina Łękawica oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 5.

§ 8.

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.

2. Realizacja budowy schodów terenowych stanowiących połączenie chodników w rejonie istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w km 9+890 w miejscowości Łękawica w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Łękawica

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

WÓJT


Stanisław Baczyński


WZÓR Załącznik do porozumienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "UZUPEŁNIENIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W MIEJSCOWŚCIACH ŁĘKAWICA I OKRAJNIK O ROZWIĄZANIE POŁĄCZENIA CHODNIKÓW W REJONIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ BUDOWĘ SCHODÓW TERENOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKAWICA"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Planowany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania

Gmina

2

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

3

Przygotowanie SIWZ

4

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

5

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

6

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

7

Przekazanie środków finansowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »