| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadań publicznych z zakresu prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Rybnika

1. Działając na podstawie Uchwały Nr V/73/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Tychy porozumienia z Miastem Racibórz oraz porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadań publicznych z zakresu prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Raciborza oraz Miasta Rybnika, oraz Uchwały Nr 22/IV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Tychy prowadzenia Izby wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika, strony niniejszego porozumienia zgodnie ustalają, iż przedmiotem porozumienia jest przekazanie do realizacji Miastu Tychy zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Rybnika polegającego na prowadzeniu Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Rybnika.

2. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach realizacji przedmiotu porozumienia Miasto Tychy bierze na siebie nastepujące obowiązki:

a) przyjmowanie do wytrzeźwienia osób z terenu Miasta Rybnika będących w stanie nietrzeźwości i swoim zachowaniem dających powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdujących się w okolicznościach, zagrażających ich życiu, zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób, zwanych dalej "pacjentami",

b) przeprowadzenie z pacjentami po ich wytrzeźwieniu rozmów profilaktyczno terapeutycznych o skutkach i nastepstwach nadużywania alkoholu, a także motywowania do podjecia leczenia,

c) prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem pacjentów oraz osób nieprzyjętych do izby,

d) udzielenie wyczerpujących informacji dla potrzeb organów samorządowych, porządkowych, ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości,

e) wykonywanie innych wynikających z przepisów prawa obowiązków związanych z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.

§ 2.

1. W związku z przejeciem przez Miasto Tychy, określonych w § 1 porozumienia zadań publicznych, Miasto Rybnik przekaże Miastu Tychy dotację w wysokości 33 000 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych), 220 pacjentów x 150 zł - płatna w trzech transzach:

1.w kwocie 11 000 zł - płatna do 29 kwietnia 2011 r.

2 w kwocie 11 000 zł - płatna do 10 lipca 2011 r.

3. w kwocie 11 000 zł - płatna do 10 października 2011 r.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazana zostanie na konto Miasta Tychy: PKO BP S.A. 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968

§ 3.

1. Strony ustają, iż okres realizacji przedmiotu porozumienia wynosi - do 31 grudnia 2011 r.

2. Do 10 dnia miesiąca następujacego po każdym kwartale Miasto Tychy zobowiązuje się do przedstawienia kwartalnego rozliczenia z realizacji przedmiotu porozumienia.

3. Miasto Tychy w terminie do 31 stycznia 2012 r. zobowiązuje się do przedstawienia Miastu Rybnik stosownego rozliczenia końcowego realizacji całości przedmiotu porozumienia pod względem rzeczowym i finansowym.

4. Dotacja niewykorzystana do dnia 31 grudnia 2011 r. podlega zwrotowi na rachunek Miasta Rybnika do dnia 31 stycznia 2012 r.

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia nastepującego po upływie terminu zwrotu.

§ 4.

1. Strony ustalają, iz dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem zostanie zwrócona Miastu Rybnik wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległosći podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności.

2. Odstetki od dotacji, o której mowa w ust. 1 nalicza się począwszy od dnia jej przekazania.

§ 5.

1. Strony ustalają, iż porozumienie obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie sporzadzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

MIASTO TYCHY GMINA RYBNIK

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika


Ewa Ryszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »