| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Koszarawa

z dnia 2 sierpnia 2011r.

w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Koszarawa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Koszarawa doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

zawarte w dniu 2 sierpnia 2011 roku pomiędzy:

Gminą KOSZARAWA z siedzibą w Koszarawie: 34-322 Koszarawa 19,

reprezentowaną przez

Wójta Gminy Koszarawa Pana Władysława Pudę,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Janiny Tlałki,

zwaną dalej "Zleceniodawcą",

a

Gminą BIELSKO-BIAŁA z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,

reprezentowaną przez

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Waldemara Jędrusińskiego,

zwaną dalej "Zleceniobiorcą".

§ 1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca podejmują współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Koszarawa doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego dalej „zadaniem”.

§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, działań w zakresie profilaktyki alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Koszarawa do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, poprzez:

1) usuwanie następstw nadużywania alkoholu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej, w jakiej pacjent się znalazł,

3) przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego funkcje psychiczne: intelekt, emocje i system wartości oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzależnienie,

4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu, motywujących do zmiany stylu życia, informowanie o miejscach, formach i efektywności udzielania usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów samopomocowych,

6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszarawie wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzależnień, postanowień poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.

§ 3. 1. Na realizację zadania w roku 2011 Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 1.500,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana będzie na konto Zleceniobiorcy: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Budżet Miasta, plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377.

3. Wysokość dotacji na realizację przedmiotu Porozumienia w latach następnych będzie ustalona aneksem do niniejszego Porozumienia na każdy rok budżetowy.

§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku realizacji zadania - rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Niewykorzystaną część dotacji Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku realizacji zadania.

§ 6. 1. Wykonanie zadania i wydatkowanie dotacji podlega kontroli przez Zleceniodawcę po zakończeniu realizacji zadania.

2. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w całości lub części na cele inne, niż określono w niniejszym Porozumieniu, podlega ona w tej części lub w całości zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na konto Zleceniodawcy, w terminie 15 dni od dnia sporządzenia protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Porozumienie będzie corocznie zmieniane w drodze aneksu w części dotyczącej wysokości dotacji w każdym kolejnym roku budżetowym.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania zleconego zadania.

4. Porozumienie może być rozwiązane przez Zleceniobiorcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie zawarcia aneksu corocznego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie uzgodnionym przez strony.

5. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 3, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia rozwiązania niniejszego Porozumienia. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty z tytułu niniejszego Porozumienia na podstawie rozliczenia sporządzonego na dzień rozwiązania Porozumienia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Zleceniodawca


Wójt Gminy Koszarawa


Władysław Puda


Skarbnik Gminy Koszarawa


Janina Tlałka
Zleceniobiorca


Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »