| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz


Załącznik do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Gminy Milówka
z dnia 28 lipca 2011 r.

TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

§ 1.

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 234, poz. 1536, t.j.),

2. Inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy Gminy Milówka z jej mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego,

3. Programie – rozumie się przez to program współpracy Gminy Mikówka z organizacjami pozarządowymi,

4. Zadaniu publicznym – rozumie się przez to zadanie publiczne o którym mowa w art. 19 b ust. 1 pkt 1- 6 ustawy

§ 2.

1. Podejmowanie inicjatywy lokalnej ma na celu realizację przedsięwzięcia, które wpłynęło na poprawę warunków życia mieszkańców gminy.

2. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy Milówka bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.

§ 3.

1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Wójta Gminy Milówka.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:

1) Nazwę, cel i opis inicjatywy,

2) Termin realizacji,

3) Podstawowe informacje o grupie inicjatywnej,

4) Miejsce wykonywania zadania,

5) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

6) Dotychczas wykonane prace, które przyczynią się do osiągnięcia celu inicjatywy,

7) Podział zadań w wykonaniu inicjatywy z uwzględnieniem udziału i wkładu grupy inicjatywnej,

8) Określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna,

9) Kalkulację przewidzianych kosztów realizacji inicjatywy,

10) Przewidziany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz przewidywane źródła jej finansowania,

11) Imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

§ 4.

Oceny wniosków dokonuje Wójt Gminy Milówka po uzyskaniu opinii Komisji Rady Gminy Milówka ds. Rozwoju Gminy oraz organu wykonawczego jednostki pomocniczej na terenie której ma być realizowana inicjatywa.

§ 5.

Do oceny wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pod uwagę brane są następujące kryteria:

1) Znaczenie zadania dla realizacji celów Gminy Milówka,

2) Celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

3) Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,

4) Wkład pracy własnej wnioskodawcy,

5) Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania,

6) Udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania,

7) Stopień zaawansowania w przygotowaniach zadania,

8) Termin realizacji zadania,

9) Możliwości finansowe Gminy Milówka.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »