| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/197/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 lipca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i ust. 4, art. 13f ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz. 449), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. W uchwale nr XIX/334/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19.01.2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 7 poz. 290 z późn. zm.):

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Na obszarze strefy płatnego parkowania, w miejscach oznaczonych znakiem D18 „parking” z tabliczką „P płatny” opłata za parkowanie pojazdów będzie pobierana w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 9.00 do 16:30.”

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Sposób pobierania opłat, o których mowa w §5 określa regulamin poboru opłat w strefie płatnego parkowania miasta Katowice, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.”

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustalić zerową stawkę opłat:

1) dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.),

2) dla pracowników służb:

a) Straży Miejskiej,

b) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

c) pogotowia gazowego,

d) pogotowia energetycznego,

e) pogotowia ciepłowniczego,

f) pogotowia wodno-kanalizacyjnego,

g) oczyszczania miasta;

podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi,

3) dla organów władzy publicznej, kontroli państwowej i ochrony prawa, organów administracji rządowej województwa śląskiego, organów województwa śląskiego i miasta Katowice oraz instytucji użyteczności publicznej za korzystanie z wyznaczonych miejsc."

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Karta mieszkańca przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom, które zamieszkują w strefie płatnego parkowania i są w niej zameldowane, będącym właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadają inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu.”

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

"1. „Karta parkingowa” dla przedsiębiorców przysługuje na jeden pojazd samochodowy podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania.

2. Opłata miesięczna za korzystanie z „karty parkingowej” dla przedsiębiorców wynosi – 180,00 zł.

3. Warunki uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca” i „karty parkingowej” dla przedsiębiorców oraz abonamentu za korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) określa regulamin stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 5 pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł. Sposób pobierania tej opłaty określa wskazany w § 6 regulamin.”

7) załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały ustala się treść załącznika nr 2 do uchwały XIX/334/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19.01.2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 7 poz. 290 z późn. zm.) pod tytułem „Regulamin poboru opłat w strefie płatnego parkowania (SPP) miasta Katowice”.

8) załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ustala się treść załącznika nr 3 do uchwały XIX/334/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19.01.2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 7 poz. 290 z późn. zm.) pod tytułem „Regulamin uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców oraz abonamentu za korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/197/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2011 r.

REGULAMIN POBORU OPŁAT W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA MIASTA KATOWICE (SPP)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/334/04

Rady Miejskiej Katowic

z dnia 19.01.2004 r.

§ 1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się poprzez:

1) wykupienie za gotówkę biletu parkingowego od inkasentów Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM),

2) wniesienie opłaty gotówką do kasy MZUiM lub przelewem na rachunek bankowy 84 1050 1214 1000 0022 0134 7248,

3) wniesienie opłaty abonamentowej gotówką do kasy MZUiM lub przelewem na wskazany w pkt. 2 rachunek bankowy za parkowanie na zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie), oraz za „kartę mieszkańca” i „kartę parkingową” dla przedsiębiorców.

§ 2. 1) Do poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP Miasta Katowice upoważnieni są inkasenci MZUiM ubrani w identyfikujące kamizelki z oznaczeniem: „Kontrola opłat parkingowych MZUiM”, legitymujący się imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez Dyrektora MZUiM.

2) Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet parkingowy wydany przez inkasenta MZUiM zgodny z wzorami określonymi w § 7 regulaminu.

3) Opłacony bilet parkingowy kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu samochodowego.

4) Przedsiębiorcy i mieszkańcy obowiązani są w sposób określony w ust. 3 umieszczać wykupione „karty mieszkańca” i „karty parkingowe”.

§ 3. 1) Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP można uiścić gotówką w kasach MZUiM znajdujących się w Katowicach na ul. Warszawskiej 19 i ul. Józefy Kantorówny 2a czynnych w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2) W przypadku uregulowania opłat przelewem na rachunek bankowy należy wskazać: datę parkowania oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego lub numer wezwania do uiszczenia opłaty parkingowej.

§ 4. 1) Kontrolę uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP sprawują inkasenci MZUiM.

2) W przypadku stwierdzenia parkowania pojazdu samochodowego w SPP bez widocznego dowodu uiszczenia opłaty w postaci opłaconego biletu parkingowego, karty mieszkańca lub karty parkingowej inkasent MZUiM wystawia wezwanie, w którym określa datę, miejsce, godzinę rozpoczęcia parkowania oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego. Wezwanie umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w innym widocznym miejscu. Potwierdzenie wezwania archiwizowane jest w MZUiM.

3) Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów w SPP powstaje z mocy prawa i jego powstanie jest niezależne od faktycznie otrzymanego wezwania opisanego w ust. 2.

§ 5. Korzystający z pojazdu parkującego w SPP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zaparkowania pojazdu.

§ 6. 1) W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie w SPP w terminie określonym w § 5 niniejszego regulaminu, korzystający z pojazdu obowiązany jest zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

2) Opłata dodatkowa może być wniesiona gotówką do kas MZUiM wskazanych w § 3 regulaminu lub przelewem bankowym na rachunek wskazany w § 1 pkt. 2 tego regulaminu. Przelew winien być opisany zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2 regulaminu.

3) W przypadku stwierdzenia przez MZUiM braku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 30 dni od daty zaparkowania pojazdu samochodowego w SPP podlega ona ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

§ 7. Wzory biletów parkingowych i wezwania określa Prezydent Miasta Katowice.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/197/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2011 r.

Regulamin uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców i abonamentu za korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty).

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/334/04

Rady Miejskiej Katowic

z dnia 19.01.2004 r.

§ 1. 1) W celu uzyskania „karty mieszkańca” należy w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM) złożyć:

a) podanie,

b) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,

c) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,

d) kserokopię dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Katowic.

2) W celu uzyskania „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy należy złożyć w MZUiM:

a) podanie,

b) kserokopię wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

c) kserokopię dowodu rejestracyjnego,

d) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.

3) W celu uzyskania abonamentu na korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) należy złożyć w MZUiM:

a) podanie,

b) kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) kserokopię dokumentu tożsamości.

§ 2. 1) Podania wskazane w §1 rozpatruje MZUiM, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa i potrzeby ruchu drogowego.

2) Odmowa wydania „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców lub odmowa udzielenia abonamentu za korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) następuje na piśmie.

§ 3. 1) Każdemu mieszkańcowi można wydać jedną „kartę mieszkańca” na jeden pojazd samochodowy, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.

2) „Karta mieszkańca” uprawnia do parkowania oznaczonego w niej pojazdu na jednym z dwóch wskazanych ciągach postojowych położonych w pobliżu miejsca jego zamieszkania.

3) Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje pełne miesiące.

§ 4. 1) Każdemu przedsiębiorcy można wydać jedną „kartę parkingową” na jeden pojazd samochodowy, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.

2) Karta parkingowa uprawnia do parkowania wskazanego w niej pojazdu na terenie strefy płatnego parkowania miasta Katowice.

3) Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje pełne miesiące.

§ 5. 1) Potwierdzeniem uzyskania abonamentu za korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) jest imienny identyfikator parkingowy.

2) Identyfikator uprawnia do parkowania na oznaczonym w nim stanowisku postojowym.

3) Stanowisko postojowe wyznaczone zostaje w terenie przez MZUiM.

4) Abonamentu za korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego udziela się na czas określony obejmujący pełne miesiące, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok.

§ 6. 1) Wszystkie opłaty abonamentowe uiszczane są z góry za cały wnioskowany okres gotówką w kasach MZUiM lub przelewem na rachunek bankowy MZUiM.

2) Uiszczenie opłaty jest warunkiem uzyskania „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców i identyfikatora parkingowego.

3) Opłaty nie podlegają zwrotowi.

§ 7. Korzystający z abonamentowych form uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania miasta Katowice obowiązani są do umieszczania „karty mieszkańca”, „karty parkingowej”, identyfikatora parkingowego w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu, w sposób umożliwiający weryfikację jego ważności.

§ 8. Wzory „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców oraz identyfikatora parkingowego określa Prezydent Miasta Katowice.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »