| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kuźnia Raciborska uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwany dalej „Zespołem” powołuje zgodnie z art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska w drodze zarządzenia.

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Kuźnia Raciborska a podmiotami, których przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu.

3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostek) zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami (jednostkami).

4. Każdy członek Zespołu przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadania w ramach pracy w Zespole.

§ 3.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może odwołać członka Zespołu przed upływem kadencji w następujących sytuacjach:

1) na wniosek członka;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;

4) z powodu naruszenia przez członka Zespołu poufności danych, o których mowa w § 2 ust.4;

5) w przypadkach skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 4.

1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa art. 9a ustawy powołanej w § 2.

3. Zgodnie z art. 9 a ust. 6 ustawy na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Na wniosek przewodniczącego Zespołu, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego Zespołu oraz sekretarza Zespołu spośród pozostałych członków Zespołu większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.

6. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków.

7. Prace Zespołu są prowadzone jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa liczby jego członków.

8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

9. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska sprawozdań z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

10. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

11. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.

12. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.

§ 5.

Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kuźnia Raciborska i publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia o głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż. Manfred Wrona

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »