| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawiercie

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawiercie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Wprowadzić Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawiercie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/334/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zawiercie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik do Uchwały Nr XIV/112/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawiercie.

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

4) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia, słuchacza i wychowanka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;

5) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów ucznia.

2. Niniejszy Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy.

§ 2. Wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej ucznia i innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, przedstawionych we wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 3. Brak treści

1. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny ustala się według następujących kryteriów:

1) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi do 50 % kryterium dochodowego, miesięczna kwota stypendium wynosi 150 % kwoty zasiłku rodzinnego;

2) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 50 %, a nie przekracza 80 % kryterium dochodowego, miesięczna kwota stypendium wynosi 125 % kwoty zasiłku rodzinnego;

3) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 80 % kryterium dochodowego, miesięczna kwota stypendium wynosi 100 % kwoty zasiłku rodzinnego.

2. W przypadku występowania w rodzinie ucznia dwóch i więcej okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, miesięczną wysokość stypendium ustalonego zgodnie z ust. 2 zwiększa się o 10 %.

Rozdział 3.
Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach spośród następujących:

1) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole, w tym w zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania lub udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w kursach językowych, informatycznych, w tym zajęciach prowadzonych w systemie e- learningowym, zajęciach logopedycznych, korekcyjno - rekompensacyjnych lub innych zajęciach dodatkowych poszerzających wiedzę i umiejętności;

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakup podręczników, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, ubioru niezbędnego do zajęć warsztatowych, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne;

3) pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności: przejazdy do i z miejsca pobierania nauki środkami komunikacji publicznej, zakwaterowanie w internacie, bursie, na stancji, posiłki w stołówce – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;

4) świadczenie pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 5. Brak treści

1. Stypendium szkolne przyznaje się na pisemny wniosek kierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 47, złożony w terminie określonym w ustawie.

2. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego, jego formy, okres, na jaki stypendium jest przyznane oraz sposób udzielenia określa się w decyzji administracyjnej .

§ 6. Brak treści

1. Stypendium szkolne, przyznane w formie świadczenia pieniężnego, jest wypłacane za dany miesiąc, po przedłożeniu faktur bądź innych dokumentów potwierdzających poniesienie przez wnioskodawcę wydatku, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. W przypadku braku rachunku bankowego wypłata nastąpi w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 4 pkt 1 Regulaminu realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne, a w formach określonych w § 4 pkt 2 i 3 Regulaminu poprzez zwrot poniesionych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

3. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 4 pkt 2 Regulaminu może być ponadto realizowane poprzez dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły podręczników, przyborów szkolnych, tornistra, książek i innych pomocy naukowych, których konieczność zakupu została wcześniej zgłoszona przez ucznia.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 7. Brak treści

1. Zasiłek szkolny przyznaje się na pisemny wniosek kierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 47, złożony w terminie określonym w ustawie.

2. Wysokość przyznanego zasiłku szkolnego, jego formę oraz sposób udzielenia określa się w decyzji administracyjnej.

§ 8. 1. Zdarzenie losowe, które stanowi podstawę przyznania zasiłku szkolnego powinno być udokumentowane w formie protokołu, zaświadczenia lub innego dokumentu dołączonego do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

2. Zapisy § 4 pkt 1-3 Regulaminu mają zastosowanie dla przyznanych form zasiłku szkolnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »