| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawiercie

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawiercie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Wprowadzić Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawiercie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/334/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zawiercie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik do Uchwały Nr XIV/112/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawiercie.

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

4) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia, słuchacza i wychowanka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;

5) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów ucznia.

2. Niniejszy Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy.

§ 2. Wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej ucznia i innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, przedstawionych we wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 3. Brak treści

1. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny ustala się według następujących kryteriów:

1) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi do 50 % kryterium dochodowego, miesięczna kwota stypendium wynosi 150 % kwoty zasiłku rodzinnego;

2) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 50 %, a nie przekracza 80 % kryterium dochodowego, miesięczna kwota stypendium wynosi 125 % kwoty zasiłku rodzinnego;

3) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 80 % kryterium dochodowego, miesięczna kwota stypendium wynosi 100 % kwoty zasiłku rodzinnego.

2. W przypadku występowania w rodzinie ucznia dwóch i więcej okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, miesięczną wysokość stypendium ustalonego zgodnie z ust. 2 zwiększa się o 10 %.

Rozdział 3.
Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach spośród następujących:

1) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole, w tym w zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania lub udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w kursach językowych, informatycznych, w tym zajęciach prowadzonych w systemie e- learningowym, zajęciach logopedycznych, korekcyjno - rekompensacyjnych lub innych zajęciach dodatkowych poszerzających wiedzę i umiejętności;

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakup podręczników, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, ubioru niezbędnego do zajęć warsztatowych, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne;

3) pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności: przejazdy do i z miejsca pobierania nauki środkami komunikacji publicznej, zakwaterowanie w internacie, bursie, na stancji, posiłki w stołówce – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;

4) świadczenie pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 5. Brak treści

1. Stypendium szkolne przyznaje się na pisemny wniosek kierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 47, złożony w terminie określonym w ustawie.

2. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego, jego formy, okres, na jaki stypendium jest przyznane oraz sposób udzielenia określa się w decyzji administracyjnej .

§ 6. Brak treści

1. Stypendium szkolne, przyznane w formie świadczenia pieniężnego, jest wypłacane za dany miesiąc, po przedłożeniu faktur bądź innych dokumentów potwierdzających poniesienie przez wnioskodawcę wydatku, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. W przypadku braku rachunku bankowego wypłata nastąpi w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 4 pkt 1 Regulaminu realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne, a w formach określonych w § 4 pkt 2 i 3 Regulaminu poprzez zwrot poniesionych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

3. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 4 pkt 2 Regulaminu może być ponadto realizowane poprzez dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły podręczników, przyborów szkolnych, tornistra, książek i innych pomocy naukowych, których konieczność zakupu została wcześniej zgłoszona przez ucznia.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 7. Brak treści

1. Zasiłek szkolny przyznaje się na pisemny wniosek kierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 47, złożony w terminie określonym w ustawie.

2. Wysokość przyznanego zasiłku szkolnego, jego formę oraz sposób udzielenia określa się w decyzji administracyjnej.

§ 8. 1. Zdarzenie losowe, które stanowi podstawę przyznania zasiłku szkolnego powinno być udokumentowane w formie protokołu, zaświadczenia lub innego dokumentu dołączonego do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

2. Zapisy § 4 pkt 1-3 Regulaminu mają zastosowanie dla przyznanych form zasiłku szkolnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »