| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/164/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1,3,7,15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4 ust 1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17 , poz. 95 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Knurów, Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1. Ustalić Statut Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie przy ul. Floriana 4 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIV/268/97 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 20 marca 1997r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr XI/164/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 września 2011 r.

Statut Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie jest jednostką organizacyjną Gminy Knurów funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia z 24 września 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Uchwały Nr XII /135/ 91 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji.

§ 3. Siedziba Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie mieści się w Knurowie przy ul. Floriana nr 4. Terenem działania jest Gmina Knurów.

§ 4. 1. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie używa pieczęci zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres, numer NIP, numery telefonów i faxu.

2. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie może używać skrótu MZGLiA.

Rozdział 2.
Przedmiot działania

§ 5. 1. Do zadań MZGLiA należy prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, gospodarowanie lokalami użytkowymi, wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami powierzonych tut. Zespołowi.

2. Zadania o których mowa w ust. 1 MZGLiA wykonuje również przez administrowanie, zarządzanie i prowadzenie działalności inwestycyjnej i remontowo-budowlanej.

§ 6. Do zadań MZGLiA w szczególności należy:

1) Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w zakresie działania MZGLiA i sprawozdań z ich realizacji.

2) Gospodarowanie majątkiem gminy w tym wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości lub ich części.

3) Realizacja polityki mieszkaniowej gminy celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców przez odzyskiwanie lokali mieszkalnych w drodze czynności egzekucyjnych, windykacyjnych i procesowych .

4) Realizacja zadań własnych gminy obejmujących sprawy utrzymania porządku i czystości, gminnego budownictwa mieszkaniowego a w przypadku budynków wielorodzinnych również sprawy zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i centralne ogrzewanie.

5) Sporządzanie kalkulacji dla ustalenia stawki bazowej czynszu regulowanego dla wynajmujących lokale mieszkalne.

6) Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na roboty remontowe, inwestycje, usługi i zakupy ujęte w planie rzeczowo-finansowym na dany rok.

7) Prowadzenie zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących oraz usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie administrowanych posesji.

8) Prowadzenie spraw szkód górniczych w zasobach administrowanych przez MZGLiA.

9) Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na najem wolnych lokali użytkowych.

10) Gospodarowanie nieruchomościami w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców przez administrowanie i zarządzanie, w tym parkingami miejskimi, domem przedpogrzebowym, miejscami noclegowymi.

Rozdział 3.
Organy i organizacja

§ 7. MZGLiA kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności MZGLiA i jego wyniki.

§ 8. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

§ 9. Dyrektor jest upoważniony do jednoosobowego dokonywania czynności prawnych w imieniu Gminy Knurów w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.

§ 10. Wewnętrzną organizację MZGLiA oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności określa Regulamin organizacyjny.

§ 11. Regulamin organizacyjny zatwierdza Dyrektor.

§ 12. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników MZGLiA. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników oraz wykonuje wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy. Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez niego pracownik.

§ 13. Pracownicy MZGLiA są pracownikami samorządowymi. Status prawny pracowników samorządowych określa Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 14. MZGLiA prowadzi gospodarkę finansową obowiązującą w samorządowych zakładach budżetowych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

§ 16. MZGLiA gospodaruje powierzonym mieniem oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę w ramach przyznanych środków kierując się zasadami efektywności i celowości w ich wykorzystaniu.

§ 17. 1. Źródłem przychodów MZGLiA są:

1) dotacje budżetowe,

2) przychody własne, a w szczególności:

- wpływy ze świadczonych usług,

- wpływy z najmu i dzierżawy,

- wpływy z majątku gminy przekazanego MZGLiA do zarządzania.

2. Dochody przeznaczane są na pokrycie kosztów działalności statutowej MZGLiA.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 18. Statut Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie uchwala Rada Miasta Knurów.

§ 19. Reorganizacja lub likwidacja MZGLiA w Knurowie następuje w drodze Uchwały Rady Miasta Knurów.


§ 20. Zmiana postanowień niniejszego Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »