| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SPI.0719/4-5-1/11/AP Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Lipie

z dnia 12 sierpnia 2011r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36

Strony zawierają Porozumienie w wykonaniu przepisów art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr 544/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Nr XII/76/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 r.

§ 1.

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, że:

1) Pani E.Ł. PESEL 79052102244 zam. Gmina Lipie, zwróciła się z prośbą o pomoc w formie rehabilitacji w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej „Ośrodkiem”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka – D.Ł. PESEL 08262301152,

2) dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i potrzebę rehabilitacji dziecka w Ośrodku,

3) kierownik Ośrodka wyraził zgodę i określił ilość godzin rehabilitacji w wymiarze dwie godziny tygodniowo w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r,

4) pobyt w Ośrodku w następnych okresach będzie wynikał z kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu a ilość godzin rehabilitacji będzie określona przez Kierownika Ośrodka.

§ 2. Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Ośrodek, w wysokości określonej Zarządzeniem Nr 47/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. (z późn. zm.) Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Częstochowie, a Miasto do niezwłocznego informowania o każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w szczególności o opuszczeniu przez dziecko Ośrodka przed terminem wygaśnięcia Porozumienia

§ 3. 1. Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Ośrodku, wynosi w dacie zawarcia Porozumienia – 28,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych 00/100).

2. O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Ośrodku, ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia.

3. Rozliczenie ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w wyniku zmiany odpłatności następować będzie w terminie jednego miesiąca od wejścia w życie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. W tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki ustawowe.

§ 4. 1. Strony ustalają, że ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w drodze miesięcznych płatności dokonywanych na rzecz Miasta, w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.

2. Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.

§ 5. Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o których mowa w § 4 Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.

§ 6. W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.

§ 7. Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez D.Ł. PESEL 08262301152, 18. roku życia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.

§ 9. Spory związane z realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.

§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 11. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Miasta.

§ 12. Porozumienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta


Jarosław Marszałek

Wójt Gminy Lipie


Bożena Wieloch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »