| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.7.2011 Wójta Gminy Suszec; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 1 września 2011r.

w przedmiocie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2011/2012

zawarte pomiędzy: Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach: 1. Pawła Sadzy - Starosty Powiatu Pszczyńskiego 2. Henryka Kolarczyka - Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego działającym w oparciu o uchwałę Nr VIII/66/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec, w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zwanym w dalszej treści „Powiatem” a: Gminą Suszec reprezentowaną przez Wójta Gminy Suszec z siedzibą 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1 w osobie: Mariana Pawlasa – Wójta Gminy Suszec, działającym w oparciu o uchwałę Nr X/73/85/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Suszec, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego zwanym w dalszej treści „Gminą”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2011/2012 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2.

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.11.2011 r. do 15.04.2012 r., w tym:

1) termin rzeczowego wykonania zadania ustala się na okres od 01.11.2011 r. do 31.03.2012 r.,

2) termin finansowego zakończenia zadania ustala się na dzień 15.04.2012 r.

2. W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy w ust. 1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W takiej sytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekaże Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z przedłużonego okresu trwania porozumienia.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowań na wyłonienie wykonawców i wykonanie zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz przeprowadzenia postępowań na wyłonienie wykonawców i wykonanie zadań w zakresie pozimowego uprzątnięcia dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4.

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 129.140,00 zł /słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych/ w następujących terminach:

1) Dotacja w roku 2011 w kwocie 51.656,00 zł płatna do 07.12.2011 r. za miesiąc listopad i grudzień,

2) Dotacja w roku 2012 w kwocie 77.484,00 zł płatna w następujących ratach i terminach:

a) I rata w sumie 25 828,00 zł płatna do 07.01.2012 r. za miesiąc styczeń,

b) II rata w sumie 25 828,00 zł płatna do 07.02.2012 r. za miesiąc luty,

c) III rata w sumie 25 828,00 zł płatna do 07.03.2012 r. za miesiąc marzec.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek: 15 8456 1019 2001 0000 0446 0002

§ 5.

1. Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W przypadku występowania warunków, w których przekazane środki nie pozwalałyby na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o fakcie wyczerpania się środków z 15-to dniowym wyprzedzeniem.

2. Zwrot niewykorzystanych przez Gminę środków przekazanej dotacji nastąpi w dwóch ratach, tj. do dnia 15.01.2012 roku (dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej w 2011 roku) oraz do dnia 30.04.2012 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2012 roku).

3. W terminach określonych w pkt. 2 Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego porozumienia.

§ 6. Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7. W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 251 i 252.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. W przypadku sporów powstałych na tle wykonania niniejszego porozumienia strony pozostawiają rozstrzygnięciu właściwego Sądu Powszechnego.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowiązuje się Powiat.

§ 10. Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZD.031.7.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr PZD.031.7.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr PZD.031.7.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik nr 3

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

WÓJT


Marian Pawlas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »