| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Bielskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 7 września 2011r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Bielski Powiatowi Pszczyńskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na wykonywaniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta Czechowice-Dziedzice

zawarte w dniu 7 września 2011 roku w Bielsku-Białej pomiędzy

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta – Andrzej Płonka

Wicestarosta – Grzegorz Szetyński

a Powiatem Pszczyńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta – Paweł Sadza

Wicestarosta – Henryk Kolarczyk.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), Uchwały Nr IV/11/90/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia przez Powiat Bielski Powiatowi Pszczyńskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na wykonywaniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta Czechowice-Dziedzice oraz Uchwały Nr VII/59/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zawarcia porozumień z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego dotyczących przyjęcia do realizacji zadań - zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowych Domach Samopomocy, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Powiat Pszczyński zobowiązuje się, w miarę posiadanych miejsc, zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi, będącymi mieszkańcami Miasta Czechowice-Dziedzice możliwość korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Pszczynie, ul. Św. Jadwigi 4, zwanego dalej „Domem”.

2. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

§ 2.

Powiat Pszczyński wydaje decyzję o skierowaniu do Domu i o odpłatności za korzystanie z jego usług na podstawie kompletnej dokumentacji osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, przekazanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 3.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Każdej ze stron Porozumienia przysługuje prawo jego rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 4.

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta


Andrzej Płonka


Wicestarosta


Grzegorz Szetyński

Starosta


Paweł Sadza


Wicestarosta


Henryk Kolarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »