| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Bielskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 7 września 2011r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Bielski Powiatowi Pszczyńskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na wykonywaniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta Czechowice-Dziedzice

zawarte w dniu 7 września 2011 roku w Bielsku-Białej pomiędzy

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta – Andrzej Płonka

Wicestarosta – Grzegorz Szetyński

a Powiatem Pszczyńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta – Paweł Sadza

Wicestarosta – Henryk Kolarczyk.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), Uchwały Nr IV/11/90/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia przez Powiat Bielski Powiatowi Pszczyńskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na wykonywaniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta Czechowice-Dziedzice oraz Uchwały Nr VII/59/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zawarcia porozumień z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego dotyczących przyjęcia do realizacji zadań - zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowych Domach Samopomocy, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Powiat Pszczyński zobowiązuje się, w miarę posiadanych miejsc, zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi, będącymi mieszkańcami Miasta Czechowice-Dziedzice możliwość korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Pszczynie, ul. Św. Jadwigi 4, zwanego dalej „Domem”.

2. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

§ 2.

Powiat Pszczyński wydaje decyzję o skierowaniu do Domu i o odpłatności za korzystanie z jego usług na podstawie kompletnej dokumentacji osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, przekazanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 3.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Każdej ze stron Porozumienia przysługuje prawo jego rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 4.

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta


Andrzej Płonka


Wicestarosta


Grzegorz Szetyński

Starosta


Paweł Sadza


Wicestarosta


Henryk Kolarczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »